Aanwezig: J. Bron, D. de Waard, F. Frijlink, G. Bons, G. Hazelaar, K. Kuijk, J. Groenenberg, J. Soeteman, B. Klomp, J. de Boer, P. Rusch, S. Novkovic, H. Vormer, P. Maasman, R. Berends, R. van Hattum, T. Klarenbeek, D. Stevens.
Afwezig met kennisgeving: H. Casteel en E. Sander.

1. Opening
Voorzitter R. van Hattum opent om 20.10 uur de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom.

2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de ledenvergadering van 26 februari 2002 wordt onder dankzegging, en zonder op- of aanmerkingen, goedgekeurd.

3. Financien
De penningmeester, R. Berends, geeft een toelichting op de financiele resultaten van het afgelopen jaar. Dit jaar hebben we ruim 220 euro aan de reserves toegevoegd. Hierbij is een bedrag van ruim 366 euro inbegrepen, dat overgehouden is aan het Peter Verburgtoernooi en dat gereserveerd wordt voor het toernooi van 2003.
De kascommissie, bestaande uit K. Kuijk en G. Hazelaar, complimenteren de penningmeester voor de correcte en overzichtelijke wijze waarop de boekhouding is gevoerd.
De penningmeester wordt vervolgens gedechargeerd.
De nieuwe kascommissie zal komend jaar bestaan uit: K. Kuijk en J. Groenenberg. Reserve is: J. Bron

4. Klompenfeest
Hoewel er officieel nog niets bekend is over het komende Klompenfeest, lijkt het erop dat ook dit jaar de organisator van vorig jaar de organisatie op zich gaat nemen. We wachten nadere berichtgeving af.

5. Jeugdcompetitie en OSBO-jeugdcompetitie
Ook dit jaar wordt er samen met Pallas een schaaktoernooi voor de jeugd georganiseerd. Er wordt door de Twellose Schaakclub, door gebrek aan belangstelling bij onze jeugdleden, niet deelgenomen aan de OSBO-jeugdcompetitie. Komend seizoen zal wederom geprobeerd worden een team op de been te brengen. Lukt dit niet, dan is er nog een mogelijkheid om een team samen te stellen met leden van de Twellose Schaakclub aangevuld met leden van Pallas. Een aantal leden heeft zich bereid verklaard om zo'n team incidenteel te begeleiden.
De voorzitter doet het voorstel om de ouders van onze jeugdleden bijeen te roepen om te trachten een jeugdbestuur, bestaande uit ouders van jeugdleden, in het leven te roepen. Zo kunnen zij dan ook de begeleiding van een of meerdere jeugdteams voor hun rekening nemen.

6. 11e RABO-jeugdtoernooi
Dit toernooi zal dit jaar op 5 april 2003 plaats vinden en staat open voor alle inwoners van de gemeente Voorst (mits jonger dan 16 jaar) en leden van Pallas (onder 16 jaar). P. Rusch en zijn naaste helpers zijn al weer druk met de voorbereidingen van het toernooi bezig. Een aantal leden biedt zich aan om op 5 april te komen helpen, zodat ook dit seizoen het toernooi weer een doorslaand succes zal worden.

7. Peter Verburgtoernooi
Het 1e Peter Verburgtoernooi is zeer succesvol verlopen en de deelnemers waren zeer tevreden over de locatie, de organisatie en de gezamenlijke lunch. Ook dit jaar zullen we het toernooi op de eerste zondag in december weer op poten proberen te zetten.

8. Rondvraag
* P. Rusch vraagt of er schaaklessen voor volwassenen gegeven kunnen worden. Besloten wordt dit op dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur aan te bieden, mogelijk met roulerende begeleiding en met zeer beperkte groepsgroottes. P. Rusch zorgt voor publicatie in het Voorster Nieuws.

* K. Kuijk is blij dat de vergadering zo vlot verloopt en vraagt of het iedereen al bekend is dat de laatste wedstrijdronde per poule voor de OSBO-competitie centraal zal plaats vinden. Team 1 speelt in Almen, team 2 in Voorst en team 3 in Duiven.


Kees Kuijk speelt de loftrompet!

* G. Hazelaar vindt dat de Twellose Schaakclub te weinig in de publiciteit komt. J. Groenenberg had de coordinatie hiervan op zich genomen. Gebrek aan aanvoer van verslagen, inspiratie en een niet geplaatst artikel deden de animo van Joop echter de das om. G. Hazelaar zal komend jaar proberen verbetering te brengen in deze situatie.

Dick Stevens

stap terug
terug