Aanwezig: A. Westendorp, B. Klomp, E. Sander, T. Klarenbeek, P. Rusch, R. Berends, R. van Hattum, J. Groenenberg, J. Barendregt, H. Casteel, R. van Swam, F. Frijlink, K. Kuijk, G. Hazelaar, Jan B., D. Stevens.
Afwezig met kennisgeving: G. Bons.

1. Lichtweek Voorst
Op 15 september vindt dit toernooi plaats. Aanvang: 19.30 uur. Joop, Piet, Jan, Bert, Kees, Rien, Roel en Gerard H. melden zich aan. Dick is reserve.

2. Jeugdopleiding
Er zijn binnen de club geen begeleiders meer voor de stappen 3, 4 en 5. Rien zal in de loop van het jaar 5 à 6 weken afwezig zijn en daar dient een vervanger voor te komen. Het voorstel is om de stappen 1 en 2 door Piet en Rien te laten verzorgen in het AOC en de deelnemers aan de stappen 3, 4 en 5 op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur door seniorleden te laten begeleiden. De leden kunnen zich in dit voorstel vinden en Jan B., Jos, Ruud en Dick zijn in ieder geval bereid een deel van begeleiding voor hun rekening te nemen. Verder zal er een intekenlijst gemaakt worden, waarop te zien wie op welke avond voor de begeleiding zal zorgen. Stap 1 en 2 starten op 18 september en de andere stappen op 23 september. De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd.

3. Klompenfeest
We zullen weer met 1 kraam aanwezig zijn op de Klompenweek. Er melden zich voldoende leden aan om de kraam op de 3 dagen te bemannen.

4. Prikbord
Er zal een prikbord komen waarop aankondigingen voor toernooien, standen en andere wetenswaardigheden komen te hangen.

5. Externe teams
De indeling van de externe teams zal geschieden aan de hand van de eindstand van de interne competitie van het afgelopen seizoen. Bij gelijk eindigen geeft de TPR de doorslag.

6. Interne competitie
Het bestuur stelt voor om het komend seizoen te gaan werken met de ratingbepaling van de KNSB. Henk Casteel komt met een tweede voorstel: Handhaaf het oude systeem, met dit verschil dat bij de invoer van de rating voor beide sessies van 12 ronden de rating van het voorgaande jaar wordt ingevoerd. Deze rating wordt vastgesteld door het gemiddelde van de 2 ratingen van de 2 sessies te nemen. Voor de samenstelling van de externe teams zal het percentage van de werkelijk gespeelde partijen berekend worden, dus zonder te letten op byes en afwezigheid. Voorwaarde hierbij is dat men tenminste 16 ronden moet hebben deelgenomen. Dit voorstel vindt algehele instemming van de vergadering.

7. Vice-voorzitter
Dick Stevens heeft zich bereid verklaard deze functie op zich te nemen.

8. Contributie
De penningmeester stelt voor om de contributie per 01-01-2004 te verhogen met € 0,50 per maand. Dit voorstel wordt goedgekeurd, zodat de contributie voor seniorleden dan € 6,75 per maand wordt. De contributie voor jeugdleden wordt vastgesteld op € 40,= per jaar.

9. Activiteiten dames
De dames van de schaakleden organiseren eens per jaar een activiteit en het bestuur heeft besloten om één van de onderdelen te sponsoren.

10. Voorstel rooktijden
Het bestuur stelt voor om tot 23.00 uur in de speelzaal niet te roken. Een aantal leden maakt hier bezwaar tegen en wil de oude regeling (niet roken tot 21.30 uur) graag handhaven. Het merendeel van de vergadering is het hier mee eens. Wel wordt afgesproken dat een tegenstander bezwaar mag aantekenen tegen het roken aan de speeltafel en dat dit dan gehonoreerd dient te worden. Bovendien zal er niet gerookt worden zolang er jeugd in de speelzaal aanwezig is. Verder moeten we er rekening mee houden dat de OSBO waarschijnlijk zal bepalen dat er tijdens wedstrijden voor de externe competitie niet gerookt mag worden.

11. Rondvraag
Piet deelt mee dat er een schaaktoernooi voor de jeugd georganiseerd wordt door het jaar heen. Aangezien 3 van onze jeugdleden gaan deelnemen aan de jeugdcompetitie van de OSBO, zullen we hier niet voor inschrijven. Piet deelt verder mee dat schaakopleiders in aanmerking kunnen komen voor een licentie. Gerard H. stelt voor om de interne competitie te verlengen tot 2 x 13 ronden. Na een levendige discussie wordt besloten om de 2 x 12 ronden te handhaven.

Dick Stevens

stap terug
terug