Aanwezig: J. Barendregt, E. Sander, T. Klarenbeek, P. Rusch, R. Berends, R. van Hattum, J. Groenenberg, H. Casteel, F. Frijlink, K. Kuijk, G. Hazelaar, J. Bron, D. Stevens, H.Onijs, G. Bons, W. van Diggele, A. Westendorp, H. Knegjens.
Afwezig met kennisgeving: B. Klomp, D. de Waard, J. de Boer.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent om 20.20 uur de vergadering.

2. Mededelingen
De voorzitter reikt de kampioensbeker van afgelopen seizoen en de Tavernebeker uit aan Jos Barendregt.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Financieel jaarverslag
De penningmeester licht de jaarcijfers toe. 2004 wordt afgesloten met een klein positief saldo. Er is wel een ruime reserve.
Joop Groenenberg deelt namens de kascommissie mee, dat alles in orde bevonden is en stelt voor om de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met instemming begroet. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Jan Bron en Kees Kuijk.

5. 70-jarig bestaan
Gerard Hazelaar en Joop Groenenberg kunnen nog geen mededelingen doen over de viering van het 70-jarig bestaan. Wel wordt vastgesteld dat dit feest rond het Peter Verburgtoernooi dient plaats te vinden.

6. Jeugdtoernooi
Piet geeft kort de stand van zaken weer. De organisatie voor 9 april is verder rond. Piet zal leden van de club benaderen voor het verrichten van hand- en spandiensten.

7. Jeugdopleiders
Er ontbreekt momenteel een jeugdopleider voor stap 4. Dick Stevens vangt het groepje zolang op, maar hem ontbreekt ervaring en tijd om voor te bereiden, zodat een vervanger zeer welkom is.
Er melden zich geen gegadigden !?

8. Penningmeesterschap
De penningmeester, Roel Berends, geeft aan dat hij graag zijn taken aan iemand anders wil overdragen. Ook hierop komen geen aanmeldingen van enthousiaste opvolgers.

9. Klompenweek
De voorzitter vraagt wie er suggesties heeft om onze deelname aan de klompenweek wat flitsender en aantrekkelijker te maken.
Allerlei ideeen worden aangereikt, zoals:
* Een groot schaakbord van 4 bij 4 meter
* Doorgeefschaak
* Trichess
* Simultaan
* De aankleding van de kraam (bijv. een kasteel)
* Schaakproblemen op een publicatiebord
* Rad van avontuur

10. Rondvraag
Henk Casteel ontvangt graag kopij om op onze internetsite te plaatsen. Bovendien verschijnt in april de 50e schaakopgave op het internet. Op zijn vraag om er een prijsje aan te mogen verbinden krijgt Henk een positief antwoord. Verder wordt er geopperd om jaarlijks een prijsje in de vorm van bijv. een staatslot uit te reiken aan diegene, die de meeste juiste antwoorden heeft ingestuurd.

11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.07 uur de vergadering


Dick Stevens

stap terug
terug