Aanwezig: J. Barendregt, E. Sander, T. Klarenbeek, P. Rusch, R. Berends, R. van Hattum, J. Groenenberg, H. Casteel, F. Frijlink, K. Kuijk, G. Hazelaar, D. Stevens , H.Onijs, A. Westendorp, A. Jansen, S. Novkovic, R. van Swam
Afwezig met kennisgeving: J. de Boer, W. de Vries, J. Bron, J. Busch, G. Bons, M. Beekhuis

Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent om 20.10 uur de vergadering.

Ingekomen stukken
Op 14 april viert de OSBO haar 60-jarig jubileum bij Tornado in Druten, dat zelf haar 40-jarig jubileum viert. Dit valt samen met ons jeugdtoernooi. Toch zal een afvaardiging van de TSC dit jubileum bezoeken.

Financieel jaarverslag
De penningmeester Gerard Hazelaar licht de jaarcijfers toe. 2006 wordt afgesloten met een positief saldo . Een deel van de reserve is op een spaarrekening geplaatst. De kascommissie, bestaande uit Kees Kuijk en Wobbe de Vries, deelt bij monde van Kees Kuijk mee, dat alles in orde bevonden is en stelt voor om de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met instemming begroet.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Wobbe de Vries en Roel Berends. Piet Rusch stelt zich beschikbaar als reserve.

Uitreiking bekers
Bij afwezigheid van Maarten Beekhuis kan de voorzitter de Dijkhuisbokaal, de Tavernebeker en de beker voor het clubkampioenschap niet aan hem uitreiken.

Jeugd
We hebben nog slechts 5 jeugdleden. Dit is het laagste aantal van de laatste jaren. In stap 1 hebben we dit jaar zelfs helemaal geen jeugdleden, in stap 2 nog 4 en in stap 3 nog 1. Van de scholen komen eigenlijk geen jeugdleden meer. Er zijn wel scholen die schaaklessen willen verzorgen, maar dan moet de TSC voor trainers zorgen.

17 april 2007
Op deze dag organiseert de TSC de eindronde van de OSBO-competitie voor 3 poules. Er is hulp nodig om het een en ander klaar te zetten. Rien, Tiedo, Gerard H. stellen zich beschikbaar. Mogelijk komen ook Eddie en Dick S. bijstand verlenen.

14 april 2007
Op 14 april organiseren we weer het Rabojeugdtoernooi van de gemeente Voorst. Piet Rusch zal leden benaderen om deze dag ondersteuning te komen verlenen.

Materiaal
De voorzitter doet nogmaals het verzoek om geen glazen op de houten borden te plaatsen. Verder vraagt hij een ieder om zelf het gebruikte materiaal op de juiste wijze (houten stukken in de houten kistjes, plastic in kartonnen dozen) op te ruimen. Dit mede omdat het houten materiaal niet bijbesteld kan worden. Onze elektronische klokken beginnen te slijten. De voorzitter stelt daarom voor dit jaar 9 nieuwe klokken aan te schaffen 29,90 euro en volgend jaar nieuwe borden. De penningmeester zegt dat de borden ook dit jaar wel aangeschaft kunnen worden. De vergadering gaat akkoord met een eventuele aanschaf van dit spelmateriaal.

Jeugdtoernooien
Door het bezoeken van jeugdtoernooien zouden we het voor de jeugd aantrekkelijker kunnen maken om lid te worden van onze schaakclub. Dit zou kunnen betekenen dat op een aantal leden een keer een beroep gedaan wordt om op een zaterdag als begeleider/rijder beschikbaar te zijn. De aanwezigen stemmen hiermee in.

Vervoer uitwedstrijden
De voorzitter brengt een afspraak uit het verleden in herinnering, waarin bepaald is dat reiskosten t.b.v. de externe competitie gedeclareerd kunnen worden 9 eurocent per km. Wie erg vaak rijdt, kan van deze regeling gebruik maken.

Aftreden bestuursleden
Tiedo Klarenbeek treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. Rien van Hattum treedt af als voorzitter en is herkiesbaar. Zijn herverkiezing wordt door de aanwezigen met instemming begroet. Henk Casteel is benaderd om de plaats van Tiedo in te nemen. Hij heeft een week bedenktijd gevraagd.

Rondvraag
Gerard Hazelaar dankt Henk Casteel en Dick Stevens voor hun inzet voor de website resp. de organisatie van de verschillende interne competities.

Sluiting
De voorzitter sluit om 20.53 uur de vergadering.


Dick Stevens

stap terug
terug