Aanwezig: J. Barendregt, T. Klarenbeek, P. Rusch, R. van Hattum, J. Groenenberg, H. Casteel, F. Frijlink, K. Kuijk, G. Hazelaar, H.Onijs, A. Jansen, S. Novkovic, W. de Vries, R. Rouwhorst, D. de Waard, C. Buijvoets, B. Hoogstraten en R. van Swam.
Afwezig met kennisgeving: J. de Boer, G. Bons, R. Berends, D. Stevens, J. Busch en E. Sander.

Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ingekomen stukken
Jaap Busch meldt schriftelijk, dat hij zichzelf niet aantreft op de KNSB-ledenlijst.
Rien zegt dat hij wel op de OSBO-ledenlijst staat. Dit is bepalend voor het ledenbestand en afdracht aan de Bond.

Mededelingen
De lunch tijdens het Peter Verburgtoernooi zal dit jaar duurder worden. Daarom wordt het inschrijfgeld voor senioren verhoogd van € 10,- naar € 12,-. Het inschrijfgeld voor de jeugd tot 16 jaar blijft € 10,-.

Financieel jaarverslag
De penningmeester Gerard Hazelaar licht de jaarcijfers toe. 2007 wordt afgesloten met een positief saldo, ondanks de aanschaf van nieuwe schaakborden, stukken en klokken. De kascommissie, bestaande uit Roel Berends en Wobbe de Vries, deelt bij monde van Wobbe de Vries mee, dat alles in orde bevonden is en stelt voor om de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met instemming begroet.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Wobbe de Vries en Kees Kuijk. Piet Rusch stelt zich beschikbaar als reserve.

Jeugd
Het ledental van de jeugd loopt terug, daarom wordt dit jaar uitgeroepen tot Jaar van de Jeugd. Om de jeugd aan de club te binden worden de volgende ideeën geopperd.
- Schaakopgave publiceren en hier een prijsje aan koppelen. De jeugd kan de oplossing dan om 19.00 op de club inleveren en tevens een potje schaken.
- Het schaken heeft op de school waar les gegeven wordt het verzadigingspunt bereikt, daarom andere scholen aanschrijven.
- Meer publiciteit in kranten en op scholen.
- Twellose Schaakclub vermelden in de telefoongids.
- TSC-stand op het Rabo-toernooi met info, folders, boekjes en dergelijke.
- Enkele keren per jaar schaken bij een omni-vereniging. Gedacht wordt aan snelschaken en simultaanschaken, omdat dit ook leuk is om naar te kijken.
Kees Kuijk neemt in beraad om maandelijks in Voorster Nieuws te schrijven.

Schoolschaaktoernooi
Dit is een KNSB-toernooi en wordt gezamenlijk georganiseerd door SC Voorst en Twello en wordt om en om in Twello en Voorst gespeeld. Door te weinig deelname gaat het toernooi dit jaar niet door.
Voorgesteld wordt het toernooi niet meer gezamenlijk te organiseren. TSC organiseert het toernooi als het in Twello wordt gespeeld en VSC als het in Voorst wordt gespeeld.
De leden stemmen in met dit voorstel.

Klompenfeest
Het bestuur legt aan de leden voor of we nog wel jaarlijks met een stand op het Klompenfeest moeten staan. De leden vinden van wel, maar het bestuur vindt dan dat meer mensen zich hiervoor in moeten zetten.
Werkzaamheden zijn o.a.: artikel in de klompenkrant, opbouw en afbraak van de stand en jeugd uitnodigingen en op de clubavond ontvangen om 19.00 uur. Gerard Hazelaar, Piet Rusch en Dick Stevens zullen een commissie vormen, die een programma maken voor het Klompenfeest. Dit zal 1 juni klaar zijn.

Rondvraag
Gerard Hazelaar meldt dat de begroting voor 2008 rond is.
Stevo Novkovic vraagt of de contributie omhoog gaat.
Dit is niet het geval. Gerard meldt dat een aantal leden achter zijn met betalen. Hij verzoekt de leden dit na te zien en de contributie te voldoen.
Wobbe de Vries vindt de tafeltjes te klein om aan te schaken. Is hieraan wat te doen? Nee, het is meubilair van Taverne en daar heeft de club geen zeggenschap over.
Hans Hilkhuijsen heeft Piet Rusch gevraagd of hij een avond mag komen fotograferen. Niemand heeft bezwaar.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden.


Henk Casteel

stap terug
terug