Aanwezig: J. Barendregt, P. Rusch, H. Casteel, K. Kuijk, G. Hazelaar, H.Onijs, S. Novkovic, W. de Vries, R. Rouwhorst, C. Buijvoets, R. van Swam, G. Bons (later), D. Stevens en J. Bron.
Afwezig met kennisgeving: J. de Boer, R. van Hattum, Joop Groenenberg, Tiedo Klarenbeek en Berry Hoogstraten.

Opening
Vice-voorzitter Dick Stevens opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ingekomen stukken
Geen

Mededelingen
Geen.

Financieel jaarverslag
De penningmeester Gerard Hazelaar licht de jaarcijfers toe. 2008 wordt afgesloten met een klein positief saldo. De kascommissie, bestaande uit Kees Kuijk en Wobbe de Vries, deelt bij monde van Wobbe de Vries mee, dat alles in orde bevonden is en stelt voor om de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met instemming begroet.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Kees Kuijk en Piet Rusch. René Rouwhorst stel zich beschikbaar als reserve.

Jeugdtoernooi
Op zaterdag 4 april 2009 staat het 17e Rabo Jeugdtoernooi gepland. De inschrijving sluit op 14 maart. Piet voert campagne voor het toernooi. Hij vreest een geringe deelname, omdat het schoolschaaktoernooi niet is doorgegaan wegens te weinig belangstelling. Bij te weinig deelname zal ook dit toernooi niet doorgaan.

Jeugd
Het aantal jeugdleden, dat een opleiding volgt, staat slechts op drie. Ruud stelt voor als lokkertje jeugdleden een jaar gratis lidmaatschap te geven. De leden denken dat geld het probleem niet is.
Er is een school waar 10 leerlingen wel interesse hebben. Piet zal hiermee contact opnemen. Rien is bereid de lessen te geven.

Contributie
De contributie zal dit jaar niet worden verhoogd.

Klompenfeest
Gezien het vele werk en het geringe resultaat wordt besloten niet meer aan het Klompenfeest mee te doen.

Ledenwerving
Het ledental loopt terug. Dick stelt voor dat enkele leden op de vrijdagmiddag in het voorjaar en in de zomer op de Twellose terrassen (Waard en Stationskoffiehuis) gaan schaken om passanten te interesseren voor de schaaksport.
Carlo stelt een laddercompetitie met een schaakprobleem in de krant voor.
Gerard H. schrijft sinds enkele weken wekelijks een stukje in de krant.
Jos merkt op dat vorig jaar is voorgesteld om bijvoorbeeld in het clubgebouw aan de Zuiderlaan te gaan snelschaken of simultaanschaken en vraagt zich af of hier al actie opgenomen is. Dit is niet het geval.

Rondvraag
Piet meldt dat hij nog schaakclubfolders over heeft. Waar kan hij die neerleggen? Diverse plaatsen worden genoemd waaronder bieb, makelaar, dokter en tandarts.

Sluiting
De vice-voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden.


Henk Casteel

stap terug
terug