Aanwezig: J. Barendregt, P. Rusch, H. Casteel, K. Kuijk, G. Hazelaar, H. Onijs, S. Novkovic, W. de Vries, J. Groenenberg, E. Sander, T. Klarenbeek, F. Frijlink, A. Westendorp, R. van Hattum, R. van Swam, G. Bons en J. Bron.
Afwezig met kennisgeving: J. de Boer, R. Rouwhorst en D. Stevens.

Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ingekomen stukken
Geen

Mededelingen
Geen.

Financieel jaarverslag
De penningmeester Gerard Hazelaar licht de jaarcijfers toe. De kascommissie, bestaande uit Kees Kuijk en Piet Rusch, deelt bij monde van Kees Kuijk mee, dat alles in orde bevonden is en de voorzitter stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met instemming begroet.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Piet Rusch en Frits Frijlink.

Jeugdtoernooi
Op zaterdag 10 april 2010 staat het 18e Rabo Jeugdtoernooi gepland. Het is nog onduidelijk of hiervoor subsidie wordt ontvangen. Tevens is nog niet bekend of de Rabobank een sponsorcontract tekent of een bedrag doneert. Piet Rusch stelt voor dat de commissie op 16 en 30 maart vergadert, aanvang 19.15 uur. Bij te weinig deelname zal het toernooi niet doorgaan.

Jubileum
Gerard Hazelaar zal namens het bestuur plaatsnemen in de jubileumcommissie. Er stellen zich geen leden spontaan beschikbaar voor deze commissie waarna leden persoonlijk gevraagd worden. Ook dit levert geen positieve reactie op. Hierna stelt alsnog Joop Groenenberg zich beschikbaar. De commissie krijgt als opdracht mee een receptie te organiseren, activiteiten voorstellen aan het bestuur en het uitwerken hiervan.

Interne competitie
Dit seizoen zijn er enkele kleine aanpassingen gedaan. De uitslagen worden anders gepresenteerd op de site en in de tweede cyclus wordt rekening gehouden met de kleur als er een tegenstander wordt getroffen waartegen in de eerste cyclus ook is gespeeld. Het bestuur informeert of iedereen hierover tevreden is. Dit is het geval.

Rondvraag
Jan Bron stelt voor dat de leden ook met suggesties komen voor het jubileum. Tevens stelt Jan zich beschikbaar voor de jubileumcommissie.
Piet Rusch stelt een simultaan voor zoals bij het 60-jarig jubileum (Hans Böhm). Het bestuur denkt dat dat gezien het budget te duur wordt.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden.


Henk Casteel

stap terug
terug