Aanwezig: J. Barendregt, P. Rusch, K. Kuijk, C. Buijvoets G. Hazelaar, H. Onijs, W. de Vries, J. Groenenberg, B. Hoogstraten, T. Klarenbeek, F. Frijlink, R. Rouwhorst, B. Klomp, D. Stevens, R. van Hattum, R. van Swam en H. Casteel.
Afwezig met kennisgeving: J. de Boer, G. Bons, J. Bron en E. Sander.

Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ingekomen stukken
Geen

Mededelingen
Geen.

Huldiging
Gerard Hazelaar ontvangt uit handen van voorzitter Rien van Hattum een oorkonde en wordt benoemd tot lid van verdienste. Ook Henk Onijs ontvangt een oorkonde. Hij wordt hiermee onderscheiden als trouw lid vanwege vele, vele jaren lidmaatschap.

Financieel jaarverslag
De penningmeester Gerard Hazelaar licht de jaarcijfers toe. Het geld dat over is van het jubileum is overgeheveld van de spaarrekening naar de betaalrekening. De spaarrekening is opgeheven. Berry Hoogstraten stelt voor toch weer een spaarrekening te openen waardoor enige rente ontvangen wordt. Aldus wordt besloten.

Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Piet Rusch en Frits Frijlink, deelt mee, dat alles in orde bevonden is en de voorzitter stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met instemming begroet.

Nieuwe kascommissie
Kees Kuijk en Carlo Buijvoets stellen zich beschikbaar voor de nieuwe kascommissie.

Bestuursverkiezing
Gerard Hazelaar stopt als penningmeester en treedt uit het bestuur. Frits Frijlink heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie. Gezien het luide applaus wat opklinkt, wordt geconcludeerd dat de leden hiermee instemmen. Gerard wordt bedankt voor vijf jaar penningmeesterschap.

Jeugd
Rien van Hattum vraagt of leden willen bijspringen bij het lesgeven wanneer nieuwe jeugdleden zich aanmelden, zodat hij niet de Stappen 2, 4 en 5 tegelijkertijd hoeft te geven. Tiedo Klarenbeek meldt zich hiervoor aan.

Rondvraag
Jos Barendregt merkt op dat hij "Schaaktraining met Jan" een leuke cursus vindt en waardeert het dat het bestuur een abonnement hier op genomen heeft.

Dick Stevens vraagt of iemand bereid is het wedstrijdleiderschap "intern" over te nemen. Vooralsnog meldt niemand zich spontaan.

Om het ledenbestand uit te breiden stelt Gerard Hazelaar de oprichting van een damclub voor. De algemene indruk is dat hier weinig animo voor is. Dick Stevens zegt dat we beter onze energie in de schaakclub kunnen steken.

Rien van Hattum merkt op dat op de begroting de opbrengst van de contributie de vaste kosten maar net dekt. Hij sluit een contributieverhoging in de toekomst niet uit.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden.


Henk Casteel

stap terug
terug