Aanwezig: Piet Rusch, Gerard Hazelaar, Henk Onijs, Eddie Sander, Berry Hoogstraten, Frits Frijlink, René Rouwhorst, Gerard Bons, Tiedo Klarenbeek, Dick Stevens en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Rien van Hattum, Carlo Buijvoets, Jan de Boer, Andries Westendorp, Kees Kuijk, Jos Barendregt en Ruud van Swam.

1. Opening
Vice-voorzitter Dick Stevens opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken / Mededelingen
*- Pallas Nachttoernooi Bussloo. Henk Casteel vraagt of er belangstelling is voor dit toernooi. Eddie Sander en Gerard Bons zijn geïnteresseerd. Eddie neemt initiatief om een team samen te stellen. Het inschrijfgeld (€ 70,-) kan bij de vereniging worden gedeclareerd.
*- Op dinsdag 20 maart moeten we uitwijken naar een andere locatie. Henk Casteel zal proberen wederom Dorpszicht te regelen.

3. Notulen 30 augustus 2011
Deze worden onveranderd goedgekeurd.

4. Verslag kascommissie
Bij de kascontrole was Kees Kuijk verhinderd, René Rouwhorst nam Kees' taak over. De kascommissie bestond uit Kees Kuijk en Carlo Buijvoets, die niet op de jaarvergadering aanwezig kan zijn, maar wel samen met René de kascontrole heeft gedaan. Bij monde van René Rouwhorst deelt de kascommissie mee, dat alles in orde bevonden is en de voorzitter stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met instemming begroet.

5. Financieel jaarverslag
De penningmeester Frits Frijlink licht de jaarcijfers toe. Frits deelt verder mede, dat Carlo Buijvoets, tijdens de kascontrole, het bedrag voor de website (€ 91,-) erg hoog vond. Dick Stevens merkt op dat vroeger de kosten voor het clubblad veel hoger waren.

6. Contributieverhoging
De penningmeester Frits Frijlink deelt mede dat het niet nodig is de contributie te verhogen.

7. Begroting 2012
De penningmeester Frits Frijlink licht de begroting toe. De post "Osbo vergoeding eindronde" kan geschrapt worden, omdat wij dit jaar geen eindronde organiseren.

8. Benoeming kascommissie
Kees Kuijk treedt af. Berry Hoogstraten wordt gekozen en vormt samen met Carlo Buijvoets de nieuwe kascommissie. Kees Kuijk wordt benoemd als reserve.

9. Bestuursverkiezing
Voorzitter Rien van Hattum is aftredend en herkiesbaar en wordt met algehele stemmen herkozen.

10. Ledenwerving / Jeugd
Dick Stevens meldt dat Rien van Hattum de jeugdcoördinatie heeft overgenomen van Piet Rusch. Dick bedankt Piet namens bestuur en leden voor de vele jaren dat hij zich hiervoor heeft ingezet.

Om leden te werven stelt Frits Frijlink voor een inloopavond te organiseren. Dit zou plaats kunnen vinden om half negen na een ledenvergadering, die dan om half acht zou moeten beginnen.
Berry Hoogstraten stelt voor een leuk artikel op de site te plaatsen waarin geïnteresseerden verteld wordt hoe gezellig het bij onze club is.

11. Rondvraag
Frits Frijlink vraagt of het Rabo Jeugdtoernooi nog georganiseerd wordt. Henk Casteel antwoordt dat dit een paar jaar geleden is opgehouden te bestaan vanwege gebrek aan deelname en concurrentie van andere toernooien.

Henk Casteel deelt mee dat volgend seizoen René Rouwhorst de wedstrijdleiding interne competitie overneemt van Dick Stevens. René wil graag beschikken over een (oude) laptop die op de club kan blijven staan. Dick Stevens zal op zijn werk informeren. Berry Hoogstraten zegt waarschijnlijk nog wel een oudje (Windows98) te hebben staan. René zegt dat Carlo Buijvoets een Windows wedstrijdindelingprogramma kan leveren met licentie, nu wordt nog met een dos-programma gedraaid.

12. Sluiting
Vice-voorzitter Dick Stevens sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng. Hierna wordt nog een snelschaaktoernooitje gehouden. AND THE WINNER IS ...


Henk Casteel

stap terug
terug