Aanwezig: Rien van Hattum, Carlo Buijvoets, Nico van Schooten, Kees Kuijk, Ruud van Swam, Jorik Jonker, Piet Rusch, Gerard Hazelaar, Henk Onijs, Eddie Sander, Frits Frijlink, René Rouwhorst, Gerard Bons, Dick Stevens en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Andries Westendorp, Berry Hoogstraten, Wobbe de Vries, Jan de Boer, Isidro Fuentes en Jos Barendregt.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken / Mededelingen
*- Ledenadministratie. Henk Casteel meldt dat dit gaat veranderen. De leden zullen de verandering niet merken. Voorheen werden de mutaties per mail naar de Bond gestuurd, voortaan voert de vereniging de mutaties via internet zelf in.
*- Contributie. Frits Frijlink meldt dat deze dit jaar wederom niet verhoogd hoeft te worden.
*- Opruimen schaakstukken. Rien van Hattum meldt hierover, dat dit slecht of helemaal niet gedaan wordt. Stukken worden in verkeerde dozen aangetroffen en klokken worden niet uitgezet. Kees Kuijk stelt voor elkaar er op aan te spreken, indien men het netjes opruimen verzuimt. Rien en Henk zullen maandag 4 maart eerst alles uitzoeken.

3. Notulen 28 augustus 2012
Deze worden onveranderd goedgekeurd.

4. Uitgestelde prijsuitreiking seizoen 2011/2012
Rien van Hattum overhandigt de kampioensbeker en de Taverne Beker aan Carlo Buijvoets, die deze onder luid applaus in ontvangst neemt. Carlo dankt alle tegenstanders in de interne competitie en Eddie Sander bij het veroveren van de Taverne Beker. De Jan Dijkhuis Bokaal ging naar Jos Barendregt, die met kennisgeving afwezig is.

5. Aanschaf nieuwe DGT-schaakklokken
Rien van Hattum vraagt de vergadering in te stemmen met de aanschaf van acht à tien nieuwe schaakklokken. De leden gaan hiermee akkoord. Rien zal uitzoeken waar deze voordelig aangeschaft kunnen worden. Dick Stevens weet ook nog een adres. Dick zal het adres doorgeven aan Rien.

In het verlengde hiervan wordt voorgesteld de klokken te laten sponsoren. Nico van Schooten (Bed and Breakfast) wil zijn "eigen klok" wel sponsoren. Carlo Buijvoets zal twee bedrijven vragen en Jorik Jonker heeft misschien ook een adres.

6. Verslag kascommissie
Bij de kascontrole was Berry Hoogstraten vanwege verblijf in China verhinderd, Kees Kuijk nam Berry's taak over. Bij monde van Carlo Buijvoets deelt de kascommissie mee, dat alles in orde bevonden is en stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met instemming begroet.

7. Financieel jaarverslag
De penningmeester Frits Frijlink licht de jaarcijfers toe. Aan het Peter Verburgtoernooi hebben we een klein bedrag overgehouden. Komend toernooi gaan we met advertenties op de site werken om de drukkosten te drukken. Aan het zomeravondtoernooi hebben we meer overgehouden dan voorgaande jaren. Frits dankt "collectant" Eddie Sander voor zijn bijzondere inspanning.

8. Begroting 2013
De penningmeester Frits Frijlink licht de begroting toe en beantwoordt enkele vragen naar tevredenheid.

9. Benoeming kascommissie
Carlo Buijvoets treedt af. Berry Hoogstraten blijft nog een jaar aan. Kees Kuijk biedt zich aan voor de kascommissie. Dick Stevens wordt reserve. De leden stemmen hiermee in.

10. Bestuursverkiezing
René Rouwhorst is aftredend en herkiesbaar. De leden stemmen hiermee in middels een luid applaus.
Eddie Sander is niet herkiesbaar. Niemand stelt zich kandidaat. Rien van Hattum stelt voor dat het bestuur met zijn vieren verder gaat. Henk Onijs merkt op dat bij een bestuursvergadering de stemmen dan kunnen staken. In dat geval is de stem van de voorzitter bindend. Rien dankt Eddie voor ruim 10 jaar bestuurswerk.

11. Rondvraag
René Rouwhorst informeert naar SponsorKliks op de homepage. Henk Casteel geeft hierover uitleg en spoort iedereen aan zijn internetshoppen via de site van onze schaakclub te doen.

Frits Frijlink stelt voor de kampioensbekers te vervangen door iets anders. Kees Kuijk merkt op dat een bekeruitreiking altijd wel leuk is en er is bovendien nog voldoende ruimte om namen te graveren. De vergadering is het hiermee eens.

Carlo Buijvoets vraagt hoe wij het sponsoren van de schaakklok zichtbaar gaan maken. Dit zal middels een plaatje of sticker op de klok gebeuren.

Naar aanleiding van agendapunt "Opruimen schaakspullen" stelt Dick Stevens voor de namen van de leden op de dozen, borden en klokken te zetten. Betreffend lid is dan verantwoordelijk voor de spullen waar zijn naam op staat. De vergadering vindt dat dit in de praktijk niet uitvoerbaar is.

Gerard Bons heeft drie alternatieven voor de jaarlijkse schaaksimultaan van de clubkampioen: randomschaak, doorgeefschaak en speeltijd naar speelsterkte. De vergadering stemt in dat er een alternatief gezocht wordt voor de simultaan en kiest voor het randomschaak.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug