Aanwezig: Kees Kuijk, Jan de Boer, Dick Stevens, Jorik Jonker, Wobbe de Vries, Berry Hoogstraten, Eddie Sander, Gerard Bons, Rien van Hattum, Piet Rusch, Gerard Hazelaar, Carlo Buijvoets, Henk Onijs, René Rouwhorst, Nico van Schooten (later) en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Frits Frijlink, Albert Jansen, Jos Barendregt, Andries Westendorp, Bert Klomp en Bram Rook.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom en merkt op dat dit niet de jaarlijkse vergadering is, maar een ledenvergadering waarin teamindelingen en dergelijke worden bekend gemaakt.

2. Ingekomen stukken / mededelingen
- We hebben een uitnodiging ontvangen voor het Lichtweektoernooi voor viertallen in Voorst op maandag 16 september. Eddie Sander, Wobbe de Vries, Rien van Hattum en René Rouwhorst melden zich aan voor deelname. Henk zal het viertal aanmelden bij Voorst. Kosten van het inschrijfgeld (€ 8) zijn voor rekening van de club.
- Nieuwsbrief van de KNSB vandaag ontvangen. Dat is tekort dag om deze te behandelen.

3. Notulen 26 februari 2013
Deze worden onveranderd goedgekeurd.
Bij punt 5 (nieuwe digitale klokken) wordt opgemerkt dat vijf klokken inmiddels zijn voorzien van een sponsorplaatje.

4. Bekeruitreiking
Rien van Hattum doet de prijsuitreiking en reikt de bekers uit aan Eddie Sander (clubkampioen), Henk Casteel (Tavernebeker) en Carlo Buijvoets (Jan Dijkhuisbokaal).

5. Wedstrijdleider intern
René Rouwhorst neemt ook dit jaar de wedstrijdleiding van de interne competitie op zich.

6. OSBO-competitie 2013/2014
We spelen dit jaar wederom met twee teams in de OSBO. Beide teams in de derde klas.
De indeling van de teams wordt als volgt:
team 1: Jos Barendregt, Wobbe de Vries (TL), Eddie Sander, Henk Casteel, Gerard Bons en René Rouwhorst.
team 2: Rien van Hattum, Jorik Jonker, Coen Hilbrink, Kees Kuijk, Frits Frijlink en Ruud van Swam.
Reserves: Nico van Schooten, Jan de Boer, Bert Klomp, Berry Hoogstraten, Joop Groenenberg, Andries Westendorp en Dick Stevens.
Teamleiders zijn: Wobbe de Vries en Kees Kuijk.
Wedstrijdleider: Kees Kuijk.

7. 12e Peter Verburgtoernooi
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 24 november 2013 bij Brasserie KriebelZ, Terwolde. Rien van Hattum verzorgt de sponsoring, Henk Casteel de uitnodigingen en Frits Frijlink de financiën.
Een van de grotere sponsoren is weggevallen. Om kosten te drukken wordt er geen flyer gedrukt. De uitnodigingen gaan via de mail. De sponsors komen op de site. Besloten wordt, op voorstel van Berry Hoogstraten, het inschrijfgeld te verhogen naar € 15,- en voor de jeugd naar € 12,-. Henk Casteel vroeg zich af of Annie van Goor (weduwe van Peter Verburg) zich inmiddels moreel verplicht voelt de bloemen beschikbaar te stellen. Volgens Rien van Hattum niet. Hij spreekt haar bijna wekelijks en ze vindt het nog steeds leuk dit te doen.

8. Beleid bij jubileum
Voorgesteld wordt een herinnering aan te bieden aan jubilerende leden bij 25, 40, 50 en verder iedere 10 jaar en ook bij 75. Op de onderscheiding staat het aantal jaren lidmaatschap, de naam van de jubilaris en de naam van de Twellose SC. Een huldiging zal plaatsvinden in de februari-vergadering ná het jubileumjaar.
Het voorstel wordt aangenomen.

9. Rondvraag
Gerard Bons wil een foto maken van de kampioenen voor Voorster Nieuws en vraagt of dit geplaatst kan worden. Henk zegt dat hij dit kan opsturen, maar dat het afwachten is of het geplaatst wordt.

Dick Stevens vraagt hoe het met Tiedo Klarenbeek is. Tiedo is inmiddels geen lid meer. Hij heeft problemen met zitten en rijden in het donker kan hij niet meer. Henk Onijs weet dat hij naar "Schaken Overdag" gaat en op een speciaal kussen zit.

Wobbe de Vries vraagt om een actuele ledenlijst. Henk zegt dat deze op de site staat.

In aansluiting op een kampioenenfoto in VN merkt Kees Kuijk op dat hier best wel een wervende werking vanuit kan gaan.

Jorik Jonker vraagt of er nog aan jeugdwerving wordt gedaan. Rien antwoordt dat 1 iemand zich aangemeld heeft, maar dat schaaklessen pas starten als er minimaal 4 leerlingen zijn.

10. Sluiting
Rien van Hattum sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug