Aanwezig: Rien van Hattum, Carlo Buijvoets, Wim Stegeman, Berry Hoogstraten, Wobbe de Vries, Kees Kuijk, Piet Rusch, Gerard Hazelaar, Henk Onijs, Frits Frijlink, René Rouwhorst, Gerard Bons en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Jan de Boer en Bert Klomp.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken / Mededelingen
Secretaris Henk Casteel meldt dat er behalve de twee afzeggingen geen ingekomen stukken zijn. Bert Klomp deelt bij zijn afzegging mee dat hij aan het eind van het seizoen zijn lidmaatschap zal stopzetten.

3. Notulen 27 augustus 2013
Naar aanleiding van de teamindeling voor de OSBO merkt Kees Kuijk op vooraf bij de leden goed te informeren of men bereid is zowel uit- als thuiswedstrijden te willen spelen.
De notulen worden verder onveranderd goedgekeurd.

4. Huldiging jubilerende leden
Rien van Hattum huldigt erelid Piet Rusch en trouw lid Henk Onijs voor meer dan 40 jaar lidmaatmaatschap met een speldje. Wim Stegeman en Kees Kuijk ontvangen een speldje voor (meer dan) 25 jaar lidmaatschap. Ruud van Swam die ook meer dan 25 jaar lid is ontbreekt op de vergadering.


Jubilarissen Piet Rusch, Henk Onijs, Wim Stegeman en Kees Kuijk poseren voor de camera!

5. Verslag kascommissie
Kees Kuijk doet verslag namens de kascommissie en deelt mee, dat alles in orde bevonden is en stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met applaus begroet.

6. Financieel jaarverslag
Penningmeester Frits Frijlink licht de jaarcijfers toe. Het Peter Verburgtoernooi heeft een klein tekort, veroorzaakt door minder sponsorinkomsten en kleinere deelname. Rien van Hattum merkt op dat de collecte inkomsten van het zomeravondtoernooi bij de inkomsten van het Verburgtoernooi geteld mogen worden waardoor toch een positief saldo overblijft, met dank aan "collectant" Eddie Sander.
De achterstallige contributie per 31-12 lijkt hoog, maar dit komt door de late inning en is inmiddels ingelopen.

7. Contributie verhoging
De OSBO heeft de jaarcontributie met 4,- per lid verhoogd. Onze contributie is al 10 jaar niet verhoogd. Daarom wordt voorgesteld deze te verhogen met 50 eurocent per maand ingaande 1 juli 2014. Dit wordt aangenomen. Henk Casteel zal tegen die tijd iedereen een mail sturen hun betaling hierop aan te passen.

8. Begroting 2014
De penningmeester Frits Frijlink geeft een toelichting op de begroting.

9. Benoeming kascommissie
Berry Hoogstraten is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar omdat hij het eerste jaar niet aan de kascontrole heeft kunnen deelnemen omdat hij in China zat. De leden stemmen hiermee in. Kees Kuijk heeft nog een jaar zitting in de kascommissie. Henk Casteel zal Dick Stevens vragen of hij nog een jaar reserve wil zijn.

10. Bestuursverkiezing
Frits Frijlink is aftredend en stelt zich herkiesbaar, evenals Henk Casteel. De leden stemmen hiermee in middels een luid applaus.

11. Speeltijd interne competitie
Voorgesteld wordt de bedenktijd in de interne competitie aan te passen van 2 uur in 1 uur 40 minuten plus 10 seconden per zet. Carlo Buijvoets houdt een pleidooi waarom hij tegen is, Gerard Bons waarom hij voor is. Na stemming worden 8 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen geteld. Het voorstel is hiermee aangenomen met dien verstande dat we het n jaar op proef doen ingaande het seizoen 2014/2015. Hierna zal dit onderwerp weer op de agenda (augustus 2015) geplaatst worden en wederom in stemming gebracht.
De 1 uur partijen van Piet Rusch en Jorik Jonker blijven onveranderd.

12. Rondvraag
Carlo Buijvoets merkt op dat hij niet op de OSBO-ledenlijst van de TSC staat. Henk Casteel zal dit verzorgen.

Gerard Bons wil graag na de vergadering een intro-praatje houden over het randomtoernooitje dat we na afloop van de vergadering houden.

Gerard Hazelaar vraagt hoe het met Tiedo Klarenbeek is en met Andries Westendorp. Piet Rusch vertelt dat Tiedo op bed ligt en hier, volgens Tiedo's vrouw, niet meer vanaf komt. Henk Casteel vertelt dat Andries een hartrevalidatieprogramma volgt en herstellende is.

Tevens spreekt Gerard Hazelaar zijn waardering uit richting Henk Casteel voor het onderhouden van de website en het schrijven van stukjes voor Voorster Nieuws.

Kees Kuijk vraagt hoe lang Jorik Jonker nog 1 uur partijen mag spelen. Henk Casteel antwoordt: officieel tot zijn 18de, want dan is hij junior af. Rien van Hattum merkt op dat hij vanwege studie ook n zijn 18de 1 uur partijen kan spelen. Er gaan ook stemmen op om in overleg met hem zijn partijen met bijvoorbeeld een kwartier te verlengen.

Kees Kuijk vraagt of er leden zijn die wel eens aan externe toernooien deelnemen en of men het nodig vindt deze uitnodigingen allemaal op de site te zetten. Er blijkt sporadisch iemand aan een extern toernooi deel te nemen. Henk Casteel zegt alleen de toernooien van Pallas en Voorst op de site te zetten, van overige toernooien wordt de mail (uit beleefdheid) doorgestuurd naar alle leden.

Wobbe de Vries vraagt wat we doen met het positieve banksaldo. Rien van Hattum zegt dat het in reserve staat. Wim Stegeman vraagt of we er een bestemming aan kunnen geven. We kunnen het gebruiken voor allerlei doeleinden, zoals schaakmateriaal. Berry Hoogstraten vraagt of onze materiaal verzekerd is. Dat is het niet, een korte discussie ontstaat met als eindclonclusie: als je de materialen zelf kunt betalen, waarom zul je het dan verzekeren!

Frits Frijlink zegt twee mensen te kennen, die waarschijnlijk lid zouden worden als ze de drempel niet zo hoog vonden. Velen denken dat het niveau bij een schaakclub hoog is, terwijl dit (zeker bij ons) niet het geval is. Frits stelt voor in artikelen in Voorster Nieuws aan te geven dat er ook ruimte is voor recreanten. Berry Hoogstraten stelt een inloopavond voor en Carlo Buijvoets is bereid voorafgaande aan de schaakavond een half uurtje schaakles te geven.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug