Aanwezig: Kees Kuijk, Dick Stevens, Jorik Jonker (later), Ruud van Swam, Wobbe de Vries, Berry Hoogstraten, Gerard Bons, Bram Rook, Henk Jansen, Rien van Hattum, Piet Rusch, Gerard Hazelaar, Carlo Buijvoets, Albert Jansen, Henk Onijs, René Rouwhorst en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Frits Frijlink, Coen Hilbrink, Roland Krul en Jan de Boer.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder het nieuwe lid Henk Jansen.

2. Ingekomen stukken / mededelingen
- Maandag 15 september (aanvang 19.30 uur) wordt het Lichtweektoernooi voor viertallen in Voorst georganiseerd. Gerard Hazelaar, Gerard Bons, Wobbe de Vries en René Rouwhorst zullen hier de TSC vertegenwoordigen. Henk zal het viertal aanmelden bij Voorst. Kosten van het inschrijfgeld (€ 8 per team) zijn voor rekening van de club.

3. Notulen 25 februari 2014
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

4. Bekeruitreiking
Rien van Hattum doet de prijsuitreiking en reikt de bekers uit aan Wobbe de Vries (clubkampioen), Carlo Buijvoets (Tavernebeker) en Jorik Jonker (Jan Dijkhuisbokaal).


De kampioenen 2013/2014 v.l.n.r. Carlo Buijvoets (Taverne Beker), Jorik Jonker (Dijkhuis Bokaal) en Wobbe de Vries (clubkampioen).

5. Interne competitie
- René Rouwhorst neemt ook dit jaar de wedstrijdleiding van de interne competitie op zich.
- Zoals in de jaarvergadering afgesproken spelen we dit seizoen op proef met 1.40 uur p.p.p.p. + 10 sec. per zet bedenktijd in de interne competitie. Tegen Piet Rusch en Jorik Jonker wordt met 1 uur bedenktijd gespeeld.

6. OSBO-competitie
We spelen dit jaar wederom met twee teams in de OSBO. Beide teams in de derde klasse.
De indeling van de teams wordt als volgt:
team 1: Jos Barendregt, Wobbe de Vries (TL), Jorik Jonker, Gerard Bons, Henk Casteel en Jan de Boer.
team 2: Eddy Sander, René Rouwhorst, Kees Kuijk (TL), Frits Frijlink, Coen Hilbrink en Rien van Hattum.
Reserves: Nico van Schooten, Berry Hoogstraten, Ruud van Swam, Roeland Krul en Dick Stevens.
Teamleiders zijn: Wobbe de Vries en Kees Kuijk.
Wedstrijdleider: Kees Kuijk.

7. 13e Peter Verburgtoernooi
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 23 november 2014 bij Brasserie KriebelZ, Terwolde. Rien van Hattum verzorgt de sponsoring, Henk Casteel de uitnodigingen en Frits Frijlink de financiën.
Vorig jaar was er een klein tekort. Dat kan dit jaar opgevangen worden met een extra sponsor. Het inschrijfgeld hoeft dan niet te worden verhoogd.

8. Voorstel opzet OSBO-competitie
Gorrit Smit van Pallas heeft een voorstel gemaakt m.b.t. een andere opzet van de OSBO-competitie. In het kort komt het hier op neer:
Splits de OSBO-competitie in twee competities.
1) Een 8-tallen competitie, die op zaterdag speelt met de mogelijkheid naar de KNSB te promoveren.
2) Een 4-tallen competitie, die op de clubavond speelt zonder mogelijkheid naar de KNSB te promoveren.
De vereniging kan aan beide competities deelnemen, de leden ook.

De vergadering staat niet afwijzend tegenover het voorstel, maar ziet het niet als oplossing om het teruglopend ledental tegen te gaan. De toename in de SBO wordt volgens de vergadering veroorzaakt door (tijdelijke) aanwas vanuit de OSBO en SBO-leden die in beide competities spelen.

De vergadering adviseert om eerst een inventarisatie te maken of de leden bereid zijn op zaterdag te spelen. In de vergadering ging slechts één vinger spontaan omhoog.

De vereniging zal niet deelnemen aan de 8-tallen competitie, maar zal het opzetten hiervan niet in de weg staan. Als dit voorstel in stemming wordt gebracht tijdens de OSBO-vergadering, dan zal de Twellose SC 'voor' stemmen.

Beantwoording van de vragen in het voorstel.
A) Huidige OSBO competitiestructuur wijzigen:
Dit wordt door de vergadering niet afgewezen.
B) Structureel wijzigen en niet alleen 4e klasse:
Structureel wijzigen mag, maar oplossing kan ook binnen 4e klasse gevonden worden.
C) Voorstel 4-tallen:
De vergadering kan zich prima vinden in het spelen met viertallen.
D) Voorstel 4-tallen competitiestructuur:
Ook de structuur wordt akkoord bevonden.
E) Voorstel 8-tallen in huidige competitie:
Er is enige onduidelijkheid over de vraagstelling. Wordt bedoeld de huidige competitie voort te zetten met alleen 8-tallen, dan is het antwoord van de vergadering 'Nee'. Wordt bedoeld de competitie-opzet uit het voorstel voort te zetten met alleen 8-tallen, dan is het antwoord van de vergadering 'Ja'.
F) 8-tallen op zaterdag:
De vergadering is hierop niet tegen, mits eerst een inventarisatie gedaan wordt naar de behoefte. De Twellose SC zal niet op zaterdag gaan spelen.
G) Voorstel 8-tallen competitiestructuur:
De vergadering heeft geen bezwaar tegen de structuur.
H) Deelname aan beide competities:
De vergadering is voorstander dat leden en verenigingen aan beide competities kunnen deelnemen.
I) KNSB-leden in 4-tallen competitie:
De vergadering heeft geen bezwaar en vindt deelname door KNSB-leden consequent.

9. Rondvraag
- Ruud van Swam vraagt zich af hoe hij 1.40 uur moet lezen bij agendapunt 5. Dit staat voor één uur en veertig minuten.

- Dick Stevens deelt mede dat hij dit seizoen weinig aanwezig zal zijn.

- Carlo Buijvoets heeft een vraag voor de penningmeester, maar omdat die niet aanwezig is, zal hij zijn vraag een andere keer stellen.

- Henk Casteel deelt mee dat hij het jubileumboek van het 75-jarig bestaan van de Voorster SC heeft gekregen en dat deze ter inzage in de zaal ligt.

10. Sluiting
Rien van Hattum sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug