Aanwezig: Rien van Hattum, Carlo Buijvoets (iets later), Wobbe de Vries, Henk Jansen, Dick van de Griendt, Kees Kuijk, Piet Rusch, Gerard Hazelaar, Henk Onijs, Dick Stevens, Jos Barendregt, Ruud van Swam, Frits Frijlink, René Rouwhorst, Gerard Bons en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Jan de Boer, Roeland Krul en Berry Hoogstraten.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken / Mededelingen
Secretaris Henk Casteel meldt dat drie leden hebben afgezegd voor de vergadering.

3. Notulen 26 augustus 2014
Kees Kuijk informeert naar de afloop van het Pallas-voorstel (punt 8). Henk Casteel meldt dat het voorstel niet is aangenomen, maar wel het voorstel van de OSBO zelf. Zie ook Nieuws van 27 november 2014. De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

4. Verslag kascommissie
Kees Kuijk doet verslag namens de kascommissie en deelt mee, dat alles in orde bevonden is en stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met applaus begroet.

5. Financieel jaarverslag
Penningmeester Frits Frijlink licht de jaarcijfers toe. Het Peter Verburgtoernooi is met een kleine winst afgesloten en met de inning van de contributie liggen we iets voor. Bij de ING moeten transactiekosten betaald worden per betaling. Om de kosten hiervan te drukken verzoekt Frits de leden maandbetalingen om te zetten in kwartaal-, halfjaar- of jaarbetalingen.

Jos Barendregt vraagt waar je een laptop voor € 165,- kan kopen. Frits antwoordt dat het een tweedehandsje is. De vorige was aan vervanging toe.

Dick van de Griendt vraagt hoe de OSBO-contributie bepaald wordt. Dit is een vaste afdracht per lid aan de Bond.

Carlo Buijvoets signaleert dat de opbrengst van het zomeravondschaken op 0 staat. Dit is correct, er is niemand met de "pet" rond geweest.

6. Begroting 2015
De penningmeester Frits Frijlink geeft een toelichting op de begroting. Hij meldt dat deze gebaseerd is op de werkelijke cijfers van 2014.

7. Benoeming kascommissie
Kees Kuijk is aftredend, Dick Stevens neemt zijn plaats in. Berry Hoogstraten heeft nog een jaar zitting. Wobbe de Vries stelt zich beschikbaar als reserve.

8. Bestuursverkiezing
Rien van Hattum is aftredend, maar stelt zich nog één termijn van 3 jaar beschikbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Rien wordt herkozen met applaus.

9. Twellose SC 12-12-2015 80 jaar.
De vraag is moeten we het jubileum vieren. Zo ja, hoe? Kees Kuijk is geen voorstander van receptie en feestavond. Dat past meer bij een 100-jarig jubileum. De vergadering is voorstander van een kleiner activiteit. Bas van Roosmalen had bij Rien van Hattum gemeld dat hij wel weer een simultaan wilde geven op het Klompenfeest, niet wetende dat we daar al jaren niet meer staan. Rien stelt voor dit als een jubileumactiviteit te houden. De vergadering stemt hiermee in. Rien zal een afspraak maken met Bas over de opzet. Als lokatie wordt gedacht aan 't centrum van Twello. Bij slecht weer kan Rien kosteloos een tent regelen.

10. Rondvraag
Kees Kuijk vraagt naar de hoogte van de contributie en wat we voor een consumptie betalen. Hij is van mening dat mensen geen lid worden omdat het allemaal te duur is. Een drankje is inderdaad aan de prijzige kant, maar we schaken dan ook in een hotel restaurant en niet in een kantine. De contributie is aanmerkelijk lager dan die van omringende verenigingen. Kees zal met dit argument bij mogelijke nieuwe leden gebruiken. Naar aanleiding hiervan merkt Dick van de Griendt op dat in Schalkhaar in het vluchtelingencentrum mensen wonen die schaken waarvan de contributie door de gemeente wordt betaald. Twello heeft niet zo'n centrum.

Frits Frijlink stelt voor het "collecteren" tijdens het zomeravondschaken in ere te herstellen. Rien van Hattum zal een nieuwe bus kopen, de oude is spoorloos. Kees Kuijk wil 's avonds wel collecteren.

Om een beetje van zijn werkdruk weg te nemen, vraagt Frits Frijlink de leden om de contributie automatisch vooraf over te maken. Liefst per kwartaal, halfjaar of jaar (zie reden genoemd bij punt 5).

Bij zijn afzegging voor de vergadering heeft Jan de Boer in de mail een vraag gesteld. Jan vraagt zich af hoelang wij nog met twee teams in de OSBO spelen. Dat kunnen we niet voorspellen. Maar het is nu al lastig twee teams samen te stellen als beide op dinsdag moeten spelen. Volgend jaar start de OSBO ook met viertallen.

We hebben een decoratief schaakspel cadeau gekregen (zie het clubbladartikel van 21-02-2015), die verkocht mag worden. Henk Casteel vraagt de leden die interesse hebben een bod uit te brengen.

11. Sluiting
De voorzitter sluit om 20.40 uur de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug