Aanwezig: Kees Kuijk, Berry Hoogstraten, Gerard Bons, Henk Jansen, Rien van Hattum, Piet Rusch, Gerard Hazelaar, Jos Barendregt, Henk Onijs, René Rouwhorst, Frits Frijlink, Jan de Boer en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Wobbe de Vries, Dick Stevens, Dick van de Griendt, Carlo Buijvoets en Roland Krul.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken / mededelingen
- Maandag 28 september (aanvang 19.30 uur) wordt het Lichtweektoernooi voor viertallen in Voorst georganiseerd. Rien van Hattum, René Rouwhorst, Henk Jansen en (Rien vraagt) Eddy Sander zullen hier de TSC vertegenwoordigen. Henk Casteel zal het viertal aanmelden bij Voorst. Kosten van het inschrijfgeld (hoogte nog niet bekend, waarschijnlijk € 8,-) zijn voor rekening van de club.
- Rien doet mededeling over schoolschaken. Gerard Bons gaat in Nijbroek les geven en hij zelf zal dit doen op De Wingerd in Twello.

3. Notulen 24 februari 2015
Naar aanleiding van de notulen vraagt René Rouwhorst of er al meer gebruik gemaakt wordt van automatisch overboeken van de contributie. Frits Frijlink antwoordt dat dit niet het geval is. De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

4. Bekeruitreiking
Rien van Hattum doet de prijsuitreiking en reikt de Tavernebeker uit aan Gerard Bons. Carlo Buijvoets (clubkampioen) en Jorik Jonker (winnaar Jan Dijkhuisbokaal) zijn niet aanwezig.


Gerard Bons nam als enige aanwezige winnaar de beker in ontvangst!

5. Interne competitie
- René Rouwhorst neemt ook dit jaar de wedstrijdleiding van de interne competitie op zich.
- De proef met bedenktijd 1.40 uur p.p.p.p. + 10 sec. per zet in de interne competitie is goed bevallen en wordt definitief ingevoerd. Tegen Piet Rusch wordt met 1 uur bedenktijd gespeeld.

6. OSBO-competitie
We spelen dit jaar wederom met twee teams in de OSBO. Beide teams in de derde klasse. Van promotie naar de tweede klasse werd met goedvinden van de OSBO afgezien vanwege het gering aantal leden dat OSBO wil en kan spelen.
De indeling van de teams wordt als volgt:
team 1: Jos Barendregt, Wobbe de Vries (TL), Gerard Bons, Jan de Boer, Henk Casteel en Kees Kuijk.
team 2: Rien van Hattum (TL), René Rouwhorst, Coen Hilbrink, Frits Frijlink, Eddy Sander en Roeland Krul.
Reserves: Nico van Schooten, Berry Hoogstraten, Ruud van Swam, Dick van de Griendt en Henk Jansen.
Teamleiders zijn: Wobbe de Vries en Rien van Hattum.
Wedstrijdleider: Kees Kuijk.
Berry Hoogstraten vraagt naar de invalregeling in een hoger team. Rien van Hattum antwoordt dat men drie keer mag invallen in een hoger team. Na de vierde invalbeurt mag men niet meer uitkomen voor een lager team.

7. 14e Peter Verburgtoernooi
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 22 november 2015 bij Brasserie KriebelZ, Terwolde. Rien van Hattum zal de sponsoring verzorgen, Henk Casteel de uitnodigingen en Frits Frijlink de financiën.
Henk Casteel doet het verzoek aan TSC-deelnemers 's ochtends iets vroeger te komen om de spullen op te zetten. Berry Hoogstraten verzoekt tegen die tijd de leden hieraan te herinneren.

8. 80-jarig jubileum
Er komt geen simultaan door Bas van Roosmalen op het Klompenfeest. De organisatie kan ons niet voldoende ruimte geven om dit te organiseren. Elk goed idee om de club te promoten is welkom. Een activiteit kan ook na de jubileumdatum nog georganiseerd worden.

9. Rondvraag
- Naar aanleiding van het niet promoveren van het eerste team naar de tweede klasse vraagt Frits Frijlink of de OSBO niet kan besluiten ook in de tweede klasse met zes man te spelen. Dit is al jarenlang onderwerp van discussie bij de OSBO, maar het gat met de KNSB, waar met 10 man gespeeld wordt, wordt dan te groot. Henk Jansen merkt op dat als een team naar de tweede klasse kan promoveren er groei in de club zit.

- Gerard Bons meldt dat hij zijn leerlingen in Nijbroek zal motiveren zo nu en dan op dinsdagavond naar de schaakavond te komen.

- Erelid Piet Rusch meldt dat het "rondje-koffie-van-de-club" voor zijn rekening is.

- Gerard Hazelaar vraagt naar de stemming van Eddy Sander. Rien van Hattum wil het even laten rusten en dan met hem in gesprek gaan.

- Henk Casteel meldt dat Dick Stevens een lidmaatschap bij de Bond niet meer nodig vindt, maar wel lid wil blijven van de club. De statuten staan toe dat de club leden heeft die begunstiger zijn. De hoogte van deze contributie moet volgens de statuten besloten worden in de ledenvergadering. De vergadering besluit dezelfde contributie te laten gelden als voor een dubbellid. Dit is € 66,- per jaar.

10. Sluiting
Rien van Hattum sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug