Aanwezig: Rien van Hattum, Carlo Buijvoets, Henk Jansen, Dick van de Griendt, Berry Hoogstraten, Kees Kuijk, Piet Rusch, Gerard Hazelaar, Henk Onijs, Jos Barendregt, Frits Frijlink, René Rouwhorst en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Jan de Boer, Gerard Bons en Wobbe de Vries,

1. Opening
Rien van Hattum opent iets na achten de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken / Mededelingen
- Henk Casteel meldt dat drie leden deze vergadering hebben afgezegd.
- Tevens geeft hij een korte uitleg van de Jumbo-actie waaraan we meedoen. De opbrengst doneren we aan Kika.
- Van de Eerbeekse SC is een uitnodiging ontvangen om deel te nemen met zestallen aan hun toernooi op donderdag 12 en 19 mei. Liefhebbers kunnen zich melden bij Henk.

3. Notulen 25 augustus 2015
- Rien van Hattum meldt dat het schoolschaken is verplaatst van Twello naar Wilp.
- Dick van de Griendt vraagt of de contributie geïncasseerd kan worden. Frits Frijlink meldt dat hier waarschijnlijk kosten aan zijn verbonden en geeft de voorkeur aan automatisch overmaken.

4. Verslag kascommissie
Berry Hoogstraten doet verslag namens de kascommissie en deelt mee, dat alles er netjes en controleerbaar uitziet. De commissie deed één aanbeveling m.b.t. een overzicht vorderingen en betaalde contributie. Dit is nu ook in het jaaroverzicht opgenomen. Berry stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem met applaus begroet.

5. Financieel jaarverslag
Frits Frijlink licht de jaarcijfers toe. De huur van de zaal wordt vanaf 2015 in het jaar betaald. Dit creëert nu een hoge post (2014 + 2015), maar geeft in de toekomst een beter beeld van de cashflow. Het Peter Verburgtoernooi heeft een klein bedrag opgeleverd en het zomeravondschaken een leuk bedrag (met dank aan Kees Kuijk).

6. Begroting 2016
Frits Frijlink geeft een toelichting op de begroting en meldt dat deze nagenoeg gelijk is die van vorig jaar.

7. Benoeming kascommissie
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Berry Hoogstraten en Dick van de Griendt. Kees Kuijk biedt zich aan als reserve.

8. Bestuursverkiezing
René Rouwhorst is aftredend, maar is herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. René wordt met applaus herkozen.

9. Twellose SC 12-12-2015 80 jaar.
Er blijkt geen behoefte te zijn bij de leden om iets te organiseren in het kader van het 80-jarig bestaan.

10. Rondvraag
Gerard Hazelaar vraagt of Ruud van Swam nog lid is. Dit is wel het geval, hij is bij met de contributie, maar hij is dit seizoen nog niet op de club geweest.

11. Sluiting
Rien van Hattum sluit om 20.25 uur de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug