Aanwezig: Henk Jansen, Dick van de Griendt, Stevo Novkovic, Kees Kuijk, Gerard Bons, Wobbe de Vries, Tjeerd de Jong, Eddy Sander, Ruud van Swam, Frits Frijlink, René Rouwhorst, Henk Casteel en Coen Hilbrink (iets later).
Afwezig met kennisgeving: Rien van Hattum, Berry Hoogstraten, Jan de Boer, Henk Onijs, Gerard Hazelaar, Piet Rusch, en Carlo Buijvoets.

1. Opening
Door ziekte van Rien van Hattum zit Henk Casteel de vergadering voor en opent deze door iedereen welkom te heten.

2. Ingekomen stukken / Mededelingen
- Zeven leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering.
- Nico van Schooten heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
- We doen weer mee aan de Jumbo-actie. De opbrengst gaat als korting op het lidmaatschap naar nieuwe leden.
- We zullen nieuwe leden pas aanmelden bij de OSBO nadat de eerste contributie is voldaan.

3. Notulen 30 augustus 2016
Frits Frijlink merkt op dat hij vorige week 1 uur bedenktijd heeft gehad tegen Ruud van Swam, terwijl in de notulen 1.15 staat. Ruud en Frits hadden inderdaad 1.15 uur moeten spelen. Ruud heeft een eigen klok waarbij programma 2 op 1.15 staat ingesteld. Het kwartiertje minder heeft voor Frits geen nadelige gevolgen gehad. De notulen worden onveranderd goed gekeurd.

4. Verslag kascommissie
Berry Hoogstraten en Kees Kuijk hebben de kas gecontroleerd. Kees Kuijk doet verslag namens de kascommissie en deelt mee, dat alles er tip en top uitziet en geeft de complimenten aan de penningmeester. De penningmeester wordt met applaus gedechargeerd.

5. Financieel jaarverslag
Frits Frijlink licht de jaarcijfers toe en beantwoordt de vragen. Het Peter Verburgtoernooi heeft bijna quitte gespeeld en het zomeravondschaken heeft dankzij Eddy Sander een leuk bedrag opgebracht. Dick van de Griendt constateert een lichte contributie achterstand, maar dit is begin dit jaar ingelopen.

6. Begroting 2017
Frits Frijlink geeft een toelichting op de begroting en meldt een kleine verhoging in de kosten en dat deze verder nagenoeg gelijk is aan die van vorig jaar.

7. Benoeming kascommissie
Tjeerd de Jong stelt zich beschikbaar voor de kascommissie, hetgeen met applaus wordt begroet. Samen met Dick van de Griendt zal hij volgende jaar de boeken controleren.

8. Bestuursverkiezing
Frits Frijlink en Henk Casteel zijn aftredend, maar herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beiden worden herkozen.

9. Snelschaken
Gerard Bons pleit voor meer snelschaken. Er volgt een levendige discussie over voor en tegen, aantal avonden, bedenktijd, rangschikking en opzet van het toernooi. Dick van de Griendt stelt voor geen beslissing te nemen, omdat zoveel leden afwezig zijn. Afgesproken wordt dat Henk Casteel een enquêteformulier maakt en op de site plaatst.

10. Rondvraag
Henk Jansen vraagt of er jeugdopleidingen zijn. Rien van Hattum en Wobbe de Vries geven schaakles op scholen in Wilp en Nijbroek. Rien geeft op dinsdagavond ook nog privéles aan een enkele leerling.

11. Sluiting
Henk Casteel sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug