Aanwezig: Rien van Hattum, René Rouwhorst, Henk Jansen, Kees Kuijk, Berry Hoogstraten, Carlo Buijvoets, Eddy Sander, Jan de Boer, Gerard Hazelaar, Piet Rusch, Dick van de Griendt, Henk Onijs, Wobbe de Vries, en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Frits Frijlink, Tjeerd de Jong, Stef Boog, Ruud van Swam en Gerard Bons.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken / mededelingen
- Henk Casteel deelt mee dat vijf leden met kennisgeving afwezig zijn.
- Stef Boog heeft zich aangemeld als lid van de TSC. Stef stelt zich beschikbaar als invaller bij OSBO wedstrijden, mits het vervoer er naar toe en terug naar zijn huis vooraf goed geregeld is. Stef rijdt namelijk zelf geen auto meer. In de interne competitie speelt Stef 1.30 uur, zodat hij zijn taxi op vaste tijden kan laten rijden.
- Maandag 25 september (aanvang 19.30 uur) wordt het Lichtweektoernooi voor viertallen in Voorst georganiseerd. Gerard Hazelaar, Wobbe de Vries en Henk Jansen zullen de TSC vertegenwoordigen. Een vierde speler wordt nog gezocht. Henk Casteel zal het viertal aanmelden bij Voorst. Kosten van het inschrijfgeld (waarschijnlijk € 8,-) zijn voor rekening van de club.

3. Notulen 28 februari 2017
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

4. Uitreiking bekers
Rien van Hattum doet de prijsuitreiking en reikt de bekers onder luid applaus uit aan Carlo Buijvoets (clubkampioen) en Wobbe de Vries (Taverne Beker). Gerard Bons, winnaar van de Jan Dijkhuis Bokaal, is op de vergadering afwezig en ontving de beker later op de avond.


Wobbe, Carlo en Gerard (v.l.n.r.) tonen de gewonnen bekers!

5. Interne competities
- René Rouwhorst neemt ook dit jaar de wedstrijdleiding van de interne competitie weer op zich.
- De opzet van de interne competitie blijft ongewijzigd.
- De strijd om de Taverne Beker omvat minimaal negen voorrondes en een finaleavond.
- De opzet van de Dijkhuis Bokaal is gewijzigd. Op drie avonden wordt er snel geschaakt. Maximaal 12 ronden van 5 min. p.p. op één avond. Winnaar is de speler met de hoogste TPR én een deelname van minimaal 55%.

6. OSBO-competitie
We spelen dit jaar wederom met twee teams in de OSBO. Beide teams in de derde klasse.
De indeling van de teams wordt als volgt:
team 1: Jos Barendregt, Wobbe de Vries, Henk Casteel, René Rouwhorst, Tjeerd de Jong en Gerard Bons.
team 2: Dick van de Griendt, Coen Hilbrink, Kees Kuijk, Frits Frijlink, Jan de Boer en Eddy Sander.
Reserves: Berry Hoogstraten, Rien van Hattum, Stef Boog, Ruud van Swam en Stevo Novkovic.
Teamleiders zijn: Wobbe de Vries (team 1) en Kees Kuijk (team 2).
Wedstrijdleider: Kees Kuijk.

7. 16e Peter Verburgtoernooi
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 26 november 2016 bij Brasserie KriebelZ, Terwolde. Rien van Hattum zal de sponsoring verzorgen, Henk Casteel de uitnodigingen en Frits Frijlink de financiën.
Rien doet het verzoek aan TSC-deelnemers 's ochtends iets vroeger te komen om de spullen op te zetten.

8. Rondvraag
- Carlo Buijvoets complimenteert de voorzitter met het vergadertempo, want dat ligt hoger dan de snelheid van Max Verstappen.

- Wobbe de Vries vraagt naar de status van de jeugdopleidingen.
Wobbe kan overdag geen les meer geven op de school in Nijbroek, omdat hij een baan gevonden heeft. Gerard Bons en Rien van Hattum zullen dit nu verzorgen.
De schoolleiding in Wilp heeft een enigszins vreemde opvatting van de lesmethode. Rien vraagt zich af of dat wel zin heeft.
De school in Twello laat niets meer van zich horen.
Op de dinsdagavond geeft Rien aan vier leerlingen les in de Taverne zaal.

- René Rouwhorst vraagt wie er tijdens het Peter Verburg Toernooi in zijn plaats achter de computer wil zitten, omdat hijzelf wel eens wil meespelen. Diverse leden zijn bereid dit over te nemen, mits het programma een keer wordt uitgelegd

- Rien van Hattum kondigt aan dat hij zich volgend jaar niet herkiesbaar zal stellen voor een nieuwe bestuursperiode. Hij stopt zijn voorzitterschap, dat in 1999 begon.

9. Sluiting
Rien van Hattum sluit om 20.30 uur de vergadering, die om 20.08 uur begonnen was en dankt iedereen voor zijn inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug