Aanwezig: Rien van Hattum, Frits Frijlink, René Rouwhorst, Stevo Novkovic, Berry Hoogstraten, Carlo Buijvoets, Jos Barendregt, Kees Kuijk, Wobbe de Vries, Tjeerd de Jong, Henk Onijs, Gerard Hazelaar, Piet Rusch, Ruud van Swam, Coen Hilbrink en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Stef Boog, Dick van de Griendt, Gerard Bons en Jan de Boer.

1. Opening
Rien van Hattum opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken / Mededelingen
Vier leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering.

3. Notulen 29 augustus 2017
Carlo Buijvoets merkt op dat bij punt 7 van de notulen het jaartal 2016 staat. Dit moet zijn 2017. Verder worden de notulen onveranderd goedgekeurd.

4. Verslag kascommissie
Tjeerd de Jong en Kees Kuijk (=vervanger Dick van de Griendt) hebben de kas gecontroleerd. Tjeerd doet verslag namens de kascommissie en deelt mee, dat alles er prima uitziet. Met de wijze van boekhouden heeft Frits 50 jaar voorsprong op de manier zoals het bij een vorige club werd bijgehouden, aldus Tjeerd en hij geeft de complimenten aan de penningmeester. De penningmeester wordt met applaus gedechargeerd.

5. Financieel jaarverslag
Frits Frijlink licht de jaarcijfers toe en beantwoordt de vragen. De cijfers in de grijze vlakken geven correcties aan. Hieraan kun je betalingsachterstanden zien, en ook wat vooruit betaald is. Het Peter Verburgtoernooi heeft bijna quitte gespeeld. Het zomeravondschaken en SponsorKliks hebben een leuk bedrag opgebracht.

6. Begroting 2018
Frits Frijlink geeft een toelichting op de begroting en meldt dat deze nagenoeg gelijk is aan die van vorig jaar.

7. Benoeming kascommissie
Aftredend is Dick van de Griendt. Berry Hoogstraten stelt zich beschikbaar voor de kascommissie, hetgeen met applaus wordt begroet. Samen met Tjeerd de Jong zal hij volgende jaar de boeken controleren.

8. Bestuursverkiezing
Rien van Hattum treedt na 19 jaar af als voorzitter. Carlo Buijvoets heeft zich kandidaat gesteld voor één jaar ad interim voorzitterschap. Dit wordt door de leden goedgekeurd. Er hebben zich verder geen kandidaten aangediend. Carlo neemt de voorzittershamer over van Rien en houdt een korte toespraak waarin hij zegt dat hij zo goed als zeker na één jaar stopt, omdat hij ook nog lid is van een andere club, die hij niet in de steek wil laten. Hij speelt daar OSBO en hij wil dat ook blijven doen. Als dank voor jarenlange inzet overhandigt Henk Casteel namens de leden Rien een fles wijn en een waardebon. Vervolgens zit Carlo de vergadering verder voor.


Rien heeft de voorzittershamer zojuist overgedragen aan Carlo!

9. Jeugdlessen
Bij zijn eerste agendapunt geeft de nieuwe voorzitter, Carlo, gelijk het woord aan de oude voorzitter, Rien. Rien gaat van een lange vakantie genieten. Dit houdt in dat hij geen jeugdschaakles kan geven in de periode 8 feb t/m 10 maart. In de vergadering wordt gezocht naar vervanging. René Rouwhorst, Wobbe de Vries en Henk Casteel zullen dit op zich nemen en een onderlinge verdeling maken.

10. Rondvraag
Frits Frijlink merkt op, dat de club moet nadenken over aanwas van nieuwe leden, omdat we maar 25 leden hebben. Frits heeft gehoord dat 'thuisschakers' denken dat het niveau van de club te hoog voor hun is. Carlo zegt toe dat het bestuur hierover overleg zal plegen. Hij vraagt ook de leden hierover na te denken. Suggesties die gedaan worden zijn: thuisschakersavond organiseren, stukje in het clubblad schrijven en Voorster Nieuws. Henk Casteel zegt toe een artikel voor Voorster Nieuws te schrijven.

Rien van Hattum wil graag assistentie bij de schaaklessen voor de jeugd. Hij staat er nu alleen voor. De assistent hoeft er niet persé om 19.00 uur te zijn, maar hulp vanaf 19.15 of 19.30 uur kan hij goed gebruiken. Wobbe de Vries meldt zich hiervoor aan.

In verband met het geringe aantal leden vraagt Ruud van Swam zich af waarom andere verenigingen in Bathmen, Deventer en Apeldoorn wel groot zijn. René Rouwhorst merkt op dat Bathmen geen schaakclub meer heeft en dat Pallas niet zo heel groot is. Apeldoorn is een grote stad en kun je niet vergelijken met Twello.

11. Sluiting
Carlo Buijvoets sluit de vergadering om 20.40 uur en bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug