Huishoudelijk Reglement
VAN DE TWELLOSCHE SCHAAKCLUB

ARTIKEL 1
a. Hij, die lid wenscht te worden geeft hiervan mondeling of schriftelijk kennis aan het bestuur der vereeniging.
b. Een ledenvergadering beslist over de toelating. Voor toelating is nodig een meerderheid van twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 2
Gedraagt een lid zich ten opzichte van de vereeniging onwaardig, dan kan hij door het bestuur of door ten minste 10 leden ter royeering worden voorgedragen. Een ledenvergadering beslist over het royement.

ARTIKEL 3
Personen, geen lid zijnde, mogen niet meer dan 3 maal geïntroduceerd worden.

ARTIKEL 4
Wanneer de jaarvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen zulks te kennen geeft, kunnen bestuursleden bij acclamatie herkozen worden. De penningmeester en secretaris treden af in de oneven jaren. De overige bestuursleden in de even jaren.
Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.

ARTIKEL 5
Het bestuur heeft de algeheele leiding van zaken en beslist in alle voorkomende gevallen, behoudens de in dit reglement genoemde uitzonderingen.

ARTIKEL 6
De voorzitter is hoofd der vereeniging.
a. Hij leidt de vergadering en de daar te verrichten werkzaamheden.
b. Hij heeft het recht de discussiën te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.
c. Hij bekrachtigt door zijn handteekening alle verslagen door den secretaris uitgebracht.

ARTIKEL 7
De secretaris is belast met alle administratieve werkzaamheden der vereeniging.
a. Hij voert de briefwisseling, zoo mogelijk steeds in overleg met het bestuur en houdt van de belangrijkste uitgaande stukken een copy.
b. Hij houdt van alle vergaderingen notulen.
c. Hij brengt op de jaarvergadering een jaarverslag uit.
d. Hij houdt de ledenlijst bij en geeft van alle veranderingen daarin den penningmeester kennis.

ARTIKEL 8
De penningmeester is belast met alle financieële werkzaamheden der vereeniging.
a. Hij beheert de gelden der vereeniging, zorgt voor de inning der contributies en de betaling van alle schulden. Van alle betalingen door hem gedaan is hij verplicht kwitanties te vorderen.
b. Hij is voor de onder zijn beheer staande baten persoonlijk verantwoordelijk.
c. Hij is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven en brengt op de jaarvergadering een verslag uit over de geldmiddelen.
d. Hij doet rekening en verantwoording aan een daartoe door een ledenvergadering te benoemen kascommissie van twee leden, welke op de jaarvergadering verslag uitbrengt van zijn bevindingen.
Bij eventueel tusschentijds aftreden doet hij rekening en verantwoording af bij het bestuur.

ARTIKEL 9
De commissaris van materiaal houdt toezicht op het materiaal.

ARTIKEL 10
Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de door hem eigenmachtig verrichte handelingen.

ARTIKEL 11
Een ledenvergadering is geldig als tenminste de helft van de leden aanwezig is.

ARTIKEL 12
Op de jaarvergadering wordt ondermeer behandeld:
1. Jaarverslag van den secretaris.
2. Jaarverslag van den penningmeester.
3. Bestuursverkiezingen.

ARTIKEL 13
Op een bestuursvergadering moeten minstens 2 leden aanwezig zijn om geldige besluiten te nemen.

ARTIKEL 14
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk>

ARTIKEL 15
Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de uitdrukkelijk genoemde gevallen.

ARTIKEL 16
a. Bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.
b. Bij staking van stemmen over zaken volgt herstemming; wordt geen beslissing verkregen, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

ARTIKEL 17
De contributie bedraagt f 0.50 per maand. Junioresleden beneden 21 jaar f 0.30 per maand. Junioresleden hebben geen stemrecht. Bovendien moet f 0.25 per maand worden voldaan als bijdrage voor de Nederl. Schaakbond, waarvoor de leden gratis iederen maand het maandblad van de Ned. Schaakbond ontvangen. De contributie kan op iedere jaarvergadering opnieuw vastgesteld worden.

ARTIKEL 18
De contributie moet worden voldaan op de eerste clubavond van iederen maand. Hij, die na de 15e der maand lid wordt, behoeft voor de rest dier maand geen contributie te betalen.

ARTIKEL 19
Elk lid is verplicht zijn contributie te betalen bij aanbieding van een kwitantie. Volgt na 3e herhaalde aanbieding geen betaling dan kan hij door het bestuur ter royeering voorgedragen worden.

ARTIKEL 20
Gedurende een telken jare door het bestuur nader te bepalen tijdvak vinden geen schaakavonden plaats. Over dat tijdvak wordt geen contributie betaald.

ARTIKEL 21
Ieder lid wordt gratis een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement verschaft door den secretaris.

ARTIKEL 22
De volgorde der spelers bij wedstrijden wordt door het bestuur opgemaakt, op grond van de resultaten, door ieder der spelers behaald bij een onderlinge competitie.

ARTIKEL 23
Bij eventuele geschillen tusschen leden arbitreert het bestuur.

ARTIKEL 24
Dit reglement kan alleen in een jaarvergadering worden herzien. Voor iedere wijziging is een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen noodig.

ARTIKEL 25
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

ARTIKEL 26
Dit reglement treedt in werking op 22 Juni 1937.


Aldus vastgesteld in de algemeene vergadering
van 22 Juni 1937.

Het bestuur.Huishoudelijk reglement en statuten werden in 1937 in de vorm van een boekje uitgegeven.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 27 december 2011.