Twello, 12-12-1935.

Op bovengenoemde datum werd in het Café van den heer Lenzen een vergadering belegd, ten doelstellende in Twello een schaak club op te richten. Om pm. 8 uur opent den Heer Wisboom de vergadering en deelt ondersteund, door den Heer Engelberts zijne plannen mede.

Het doet spreker buitengewoon veel genoegen dat er 7 liefhebbers zijn op komen dagen. Men is het spoedig eens dat een schaak club zal worden opgericht. Deze draagt den naam van Twellosche Schaak club. Als contributie wordt voorgesteld te betalen f 0.50 per maand of f 6.- per jaar. Den Heer Roosing deelt mede het wenschelijk te vinden de contributie iedere maand te betalen, dit maakt dat er geregeld contact blijft bestaan tusschen de leden, vooral in de zomer dag wanneer niet zooveel gespeeld zal worden, een en ander wordt met instemming begroet. Vervolgens wordt een bepaling gemaakt dat men tot 1 Maart '36 toe kan treden, daarna moet f 1.- betaald worden. Besloten wordt vervolgens dat menschen van alle gezinten welkom zijn als lid. Ieder lid maakt zooveel mogelijk propaganda in eigen kring.
  Het pand van Lenzen, Hotel van Enter (links), staat anno 2011 nog steeds aan de Dorpsstraat
  waarin sinds 2009 restaurant Swinckels gehuisvest is.

De geld middellen zullen worden gebezigd om borden en stukken aan te schaffen en zoo de kas dit toe laat, voor een eventuele schaak matsch een beker of anderszins beschikbaar te stellen.

Vervolgens wordt overgegaan tot een bestuursverkiezing. Den Heer de Jongh is van mening, dat den Heer Wisboom het voorzitterschap aanvaard, deze weigert dit echter en is van mening dat den Heer de Jongh hier veel beter voor geschikt is als hij. Zonder schriftelijke stemming wordt den Heer de Jongh gekozen tot voorzitter, terwijl op de zelfde manier den Heer A. Engelberts Jr. gekozen wordt tot secretaris, penningmeester.

Den Heer Roosing zorgt voor twee borden en twee stel stukken. Den Heer Wisboom één bord met een stel stukken. Den Heer Nieuwenhuis één bord met stukken. Zoodat 4 borden met even zooveel stukken voorlopig gratis disponibel worden gesteld zoodat thans reeds 8 spelers kunnen mede doen.

De contributie zal betaald worden iedere 1e Donderdag in de maand. Speelavond Donderdag 's avond's aanvang 19.30 uur. Als leden gaven zich op de heeren: De Jongh, A. Roosing, H.G. Nieuwenhuis, N.H. Nieuwenhuis, J.H. v.d. Hoogte, H. Wisboom en A. Engelberts Jr. Vervolgens werd deze vergadering besloten met een partij schaak tusschen de Heeren Wisboom en Roosing. Alhoewel den Heer Wisboom spoedig aan de winnende kant was, duurde het nog zeer lang en kostte het nog veel moeite als overwinnaar te voorschijn te komen. Hiermede was de eerste steen gelegd en sloot de voorzitter onder een woord van dank en een tot Vrijdag 20 December deze vergadering.

A. Engelberts Jr.
Secretaris.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 september 2011.