Twello, 1 sept. 1936.

Op bovengenoemde datum werd in Hotel v. Enter eene leden vergadering gehouden door de Twellosche Schaakclub. Om 8 uur opent de voorzitter deze druk bezochte vergadering en heet alle in het nieuwe seizoen hartelijk welkom. Verder zegt den heer de Jongh, als voorzitter der club te moeten bedanken wegens vertrek naar elders, hij wenscht de club eene goede toekomst toe en vooral uitbreiding, verder zegt spreker dat het hem buitengewoon spijt uit ons midden te moeten verdwijnen, aangezien de Dinsdagavond voor hem steeds een genoegelijke avond is geweest.

Vervolgens neemt de secretaris hierop het woord en zegt den heer de Jongh dank namens de geheele vergadering, voor hetgeen hij voor de club deed, de wensch uitsprekende, dat de nieuwe voorzitter niet voor de heer de Jongh zal behoeven onder te doen.

Hierna notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd.

Als voorzitter werd met algemene stemmen gekozen den Heer Dr. A. Roosing.


Voor het op te richten schaakverbond is veel belangstelling, men is voor aansluiting. Dr. A. Roosing wordt aangewezen voor afgevaardigde, bij eventuele verhindering den heer A. Engelberts Jr.

Men is er voor alle wedstrijden één maal thuis en één maal uit te spelen. Voor opkomst wordt vastgesteld 8 leden. Het lid onzer Vereniging dat tijdens de diverse matschen de meeste partijen wint krijgt een nader te bepalen prijs. Een advertentie zal worden geplaatst in Deventer Dagblad en Twellosche Courant.

Vervolgens zullen nog 2 stel stukken en 3 borden worden aangeschaft. Den heer Kroon zal ten slotte nog een wand schaakbord maken.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de nieuwe voorzitter dr. A. Roosing de vergadering en kan er met schaken begonnen worden.

A. Engelberts Jr
SecretarisGepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 september 2011.