9 Maart '37.

Algemene vergadering voor de aanvang van de wedstrijd Twellose Schaakclub - Diepenveense Schaakclub.

Aanwezig alle leden, behalve de Heer Kroon en Wisboom en Hilferink.

Als eerste was aan de orde de wedstrijd in Elst. De door het bestuur voorgestelde volgorde der spelers onderging belangrijke wijzigingen, daar verschillende spelers verhinderd zijn de 16e mee te gaan. Het twaalftal dat meegaat bestaat uit de heren: Nuyten, H. Nieuwenhuis, van Seuren, Verburg, J. Nieuwenhuis, Roosing, Wisboom, Engelberts, Nagtegaal, Companjen, van de Hoogte en Schoneveld.

Het voorstel om eventueel de schaakmeester Davidoom te laten komen werd vanwege de vele kosten zonder hoofdelijke stemming verworpen.

Daarna was aan de orde de goedkeuring en vaststelling van de door het bestuur ontworpen Statuten en Huishoudelijk Reglement. In buitengewoon vlot tempo zonder enige discussie werden de Statuten vastgesteld. De 9e Maart, dus dadelijk traden ze in werking.

Daarna was de beurt aan het Huishoudelijk Reglement. Artikel 8 punt d betreffende de benoeming van een kascommissie onderging enige wijziging op voorstel van enkele leden.
De Heer van Heerde werd voorgedragen door het bestuur voor de functie van toezichthouder op het materiaal der vereniging. Zonder hoofdelijke stemming werd daartoe besloten. De Heer van Heerde nam zijn benoeming aan.
Ook het artikel 17 betreffende het entreegeld en artikel 18 betreffende de contributie ondergingen enige wijziging.
Artikel 24 door het bestuur aldus geformuleerd: "De volgorde der spelers bij de wedstrijden wordt door het bestuur bepaald" gaf tot discussie aanleiding. Verschillende leden, speciaal de Heer S. van Daalen zouden gaarne zien, dat nader omschreven werd, welke richtlijnen het bestuur hierbij volgen moet. Het bestuur kan de zienswijze van de Heer van Dalen billijken en zegt toe dit artikel nader onder de ogen te zullen zien.

Daarna werd de vergadering gesloten door den voorzitter. Tegelegener tijd, zo spoedig mogelijk zullen de resterende 5 artikelen afgehandeld worden.
Nu volgde de wedstrijd tegen Diepenveen. Deze liep uit op een stevige nederlaag met als voorlopige uitslag 1½-5½. Zoals gewoonlijk kwam de partij van den Heer Seuren niet tot een einde. De stand zal worden opgezonden aan den Heer de Feijter voor arbitrage.

Als nieuw lid gaf zich op de heer W. Scholten, die reeds enige malen als introducé aanwezig was geweest.


Naar aanleiding van een desbetreffend schrijven verklaarde de heer C.J. de Feijter op grond van twee winstvoorzettingen de partij Van Seuren /Zw.) - H de Vries /W.) voor Wit gewonnen.
Het eindresultaat is dus geworden: 1½-6½ in het voordeel van Diepenveen.

Noot: onderstaand is een krantenbericht.

Stadscompetitie.

Dinsdagavond werd gespeeld de wedstrijd Twellosche Schaakclub tegen Diepenveensche Schaakclub.
De resultaten waren:

   Twellosche S.C.   Diepenveen
1. Van Daalen    - D. ter Haar       0-1
2. H. G. Nieuwenhuis - Peet           ½-½
3. Van Heerde    - v. d. Heyden       1-0
4. Nuyten      - Zandbergen        0-1
5. Van Seuren    - H. de Vries      onbeslist
6. Roosing      - Beisterbosch       0-1
7. N. Nieuwenhuis  - Makkee          0-1
8. Wisboom      - Nijland         0-1
                       ---------
                   Totaal:  1½-5½

De partij aan het 5e bord wordt door arbitrage beslist.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 9 oktober 2011.