Twello 14 Dec. '37

Op bovengenoemde datum werd een ledenvergadering gehouden, als gevolg van eenige mutaties in het bestuur.

De heer Roosing deelte mede als voorzitter der club te moeten bedanken wegens drukke werkzaamheden, terwijl ook de heer Wisboom wegens vertrek naar elders als lid bedankt en zijn functie als secretaris *) neerlegt.

Door het bestuur werd als voorzitter den Heer Nuyten voorgesteld die met algemeene stemmen als zoodanig werd gekozen. De Heer Nuyten aanvaardt de functie van voorzitter en zegt den heer Roosing dank voor hetgeen hij voor de club heeft gedaan, waarvan hij nog een der oprichters is geweest, en spreekt de hoop uit hem nog dikwijls als gast op de clubavond te zien.

Vervolgens werd overgegaan tot benoeming van een nieuwen secretaris. Hiervoor werd voorgesteld de heer v Heerde, die met algemeene stemmen werd benoemd. De heer van Heerde neemt de benoeming aan.

Wegens het aftreden vd heer Nuyten als penningmeester, in verband met zijn benoeming tot voorzitter, moest in deze vacature worden voorzien. Voorgesteld werd als penningmeester de heer Nagtegaal die met algemeene stemmen als zoodanig werd gekozen. De Heer Nagtegaal neemt de benoeming aan. De nieuwe penningmeester wenscht bij de overname van de kas gaarne een kascommissie te zien benoemd. Als zoodanig worden aangewezen de Heren Schaap en Schoneveld.

De heer Van Seuren stelt voor de aftredend voorzitter den Heer Roosing te benoemen tot eere-voorzitter, welk voorstel werd aangehouden tot de jaarl. algemeene vergadering.

Tenslotte wordt besloten het bestuur, tot dusverre bestaande uit 5 leden terug te brengen tot 3 leden. Zoodat met ingang van heden het bestuur als volgt is samengesteld
           Voorzitter             Nuyten
           Secretaris             v Heerde
           Penningmeester     Nagtegaal*) Noot: nergens blijkt uit notulen of verslagen wanneer de heer Wisboom de functie van secretaris heeft aanvaard of dat de heer H.G. Nieuwenhuis deze functie heeft neergelegd. In de maanden oktober en november 1937 zijn geen verslagen gemaakt. Aannemelijk is dus dat de overdracht in oktober heeft plaats gevonden.December 1937

De Heer Wisboom treedt weder als lid toe.


Dit fraaie handschrift is van secretaris Van Heerde.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 9 oktober 2011.