27 Januari 1938 Algemeene ledenvergadering

Aanwezig 15 leden. Schoneveld afwezig.

Voorgesteld werd door het bestuur als datum voor het beeindigen van de wintercompetitie 31 Maart en de opening van de zomercompetitie hierop direct te doen aansluiten. Zonder acclamatie aangenomen.

Vervolgens werd een voorstel van den Heer van Seuren om het afgetreden lid den Heer Roosing tot eere-lid te benoemen in stemming gebracht en verworpen met 10 stemmen tegen en 4 voor, 1 blanco.

Alvorens tot stemming werd overgegaan wenschte de Heer van Dalen hierover het woord. Hij achtte dit voorstel wel een weinig voorbarig, daar aan een eerelidmaatschap gewoonlijk bijzondere verdiensten jegens een vereeniging ten grondslag liggen, en de vereeniging nog te kort bestaan heeft om hiervan voldoende te kunnen doen blijken.

Daarna sluiting van de vergadering door den voorzitter.


De benoeming van een eerste ere-lid werd met goede argumenten weggestemd.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 14 oktober 2011.