5 september 1938

Heden werd de eerste ledenvergadering gehouden na de vacantiemaand Augustus '38. Aanwezig zijn alle leden, op uitzondering van den Hr. vd Hoogte, welke bericht van verhindering heeft gezonden.

De Voorzitter opent ruim 20.15 uur de vergadering en roept alle leden hartelijk welkom toe op dezen eersten avond na de vacantieperiode en spreekt daarbij de hoop uit, dat alle leden weer met veel genoegen de schaakavonden zullen bezoeken.

De Voorzitter wijst de leden op de groote achteruitgang in leden van de schaakclub en deelt de leden mede, dat in Bestuursvergadering is besloten meer bekendheid aan het bestaan der Vereeniging te geven door het ophangen van reclamekaarten op diverse daarvoor aangewezen plaatsen in en om Twello, terwijl tevens in het vervolg aan personen, welke zich te Twello of omgeving vestigen een kaart gezonden zal worden, waarop gewezen wordt op onze Twellosche Schaakclub.

De Heer Wisboom stelt voor ook een reclamekaart op te laten hangen in de wachtkamer van het Post - & Tel. kantoor. De Heer Nagtegaal wijst er echter op, dat dit wel niet zal lukken, aangezien z.i. dit aangevraagd zou moeten worden aan het hoofdbestuur van de P.T.T.

De voorzitter verzoekt de leden zoo mogelijk nog andere voorstellen te willen doen, teneinde te trachten meer leden te verkrijgen. De Heer van Heerde doet het voorstel te trachten een kaart opgehangen te krijgen in de wachtkamers der plaatselijke doktoren. Dit voorstel vindt algemeene instemming en zal vanwege het Bestuur hieraan aandacht worden geschonken.

De Voorzitter deelt verder nog mede, dat in Bestuursvergadering besloten is voorloopig niet deel te nemen aan de stadscompetitie; dit met het oog op het geringe aantal leden en op de financiën der Vereeniging.
Over het al of niet meespelen aan de stadscompetitie zal nader worden besloten.

Het besluit van het Bestuur om een onderlinge competitie te spelen, waarbij door alle leden op iederen schaakavond één verplichte partij gespeeld moet worden, wordt met algemeene stemmen aangenomen.

Niets meer aan de hand zijnde besluit de Voorzitter met een opwekking aan de leden om de Vereeniging getrouw te blijven en eenigszins mogelijk iederen clubavond te bezoeken.

Hierna wordt begonnen met vrije schaakpartijen, aangezien de verplichte vereenigingscompetitie aan zal vangen op 12 September a.s.


L.A. Schaap


Zou zij nieuwe leden aantrekken?


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 14 oktober 2011.