23 Januari 1939 Jaarvergadering

De voorzitter opent om ca. 8.15 de vergadering. Op dat moment waren aanwezig de Heeren v. Heerde, Nagtegaal, Booy, Zandhuis, Dommerholt, Companjen, Schaap benevens den Heer de Haas, welke hedenavond als introducee onze Vereeniging bezoekt.

De Voorzitter deelt mede, dat als punt I op de agenda staat het jaarverslag van den Secretaris. Hij maakt de leden er op attent, dat dit verslag al zeer kort kan zijn. Het jaar 1938 is voor de Vereeniging een zeer ongunstig jaar te noemen. Hierover verder uitleg te geven komt hem onnodig voor, aangezien alle leden hiermede voldoende op de hoogte zijn.

De uitgifte der reclamekaarten heeft nog niet tot het beoogde doel geleid. Reeds vóór deze vergadering zijn reeds stemmen opgegaan tot het houden van een Simultaan-seance en deelt de Voorzitter mede, dat door hem stappen genomen zullen worden om te trachten einde Februari of begin Maart a.s. op één onzer clubavonden den Heer de Feijter uit Deventer als simultaanspeler te laten optreden. Zoo dit gelukt werd besloten van dezen avond bekendheid te geven door middel van de plaatsing van een advertentie in het plaatselijke weekblad, waarbij dan inwoners van Twello en omgeving gratis deelname aan de seance zal worden aangeboden.

Als punt II op de agenda staat vermeld jaarverslag Penningmeester en verzocht de Voorzitter den Penningmeester zijn verslag uit te brengen.

De Penningmeester deelt mede, dat de uitgaven over 1938 hebben beloopen een bedrag van fl. 59.04, terwijl op 31-12-38 aan kasgeld aanwezig was een bedrag van fl. 30.11, waarbij hij nog opmerkt, dat de Vereniging op dat moment geen schulden had.

De Voorzitter bedankt den Penningmeester voor zijn uitgebracht verslag en gaat over tot punt III nl. de benoeming van een Commissie van 2 leden voor het contrôleren der boeken en bescheiden van den Penningmeester. Na eenig over en weer gepraat stellen de Heeren Zandhuis en Companjen zich voor deze taak beschikbaar. De Voorzitter verzocht hen zoo spoedig mogelijk deze contrôle te doen plaatsvinden en verslag te willen uitbrengen aan het Bestuur en de leden.

Daarna komt aan de beurt punt IV. De Penningmeester en de Secretaris zijn aan de beurt voor periodiek aftreden. Beide worden bij acclamatie herkozen en ook beide Heeren nemen de benoeming gaarne weer aan, zoodat in het bestuur generlei wijziging komt.

Als punt V stelt de Voorzitter voor de jaarvergadering, welke volgens de statuten in November gehouden moet worden, in het vervolg te houden in de maand Januari van elk jaar. Hier tegen wordt geen bezwaar geopperd, zoodat het voorstel met algehele stemmen is aangenomen.

Vervolgens stelt de Voorzitter als punt VI voor de Wintercompetitie af te sluiten op Maandag 27 Maart a.s. en daarna direct te vervolgen met de Zomercompetitie. Ook dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Hierna volgt rondvraag, waarvan geen der leden gebruik maakt en sluit de Voorzitter deze jaarvergadering, waarna met het spelen der Competitie een aanvang gemaakt wordt.

De Heer de Haas, welke heden onze speelavond bezocht geeft zich na afloop als nieuw lid op, waarvan onder dank goede nota genomen wordt.


L.A. Schaap


De boeken werden tot 2 cijfers achter de komma gecontroleerd.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 oktober 2011.