20 Februari 1939

Voor de avond hebben zich 3 gegadigden op de annonce aangemeld, terwijl op den avond zelf nog enkele Heren aan den wedstrijd deelnemen.

Ca. 20.15 opent de Voorzitter dezen avond met een woord van welkom aan de gasten, terwijl hij in het bijzonder den simultaanspeler, den Heer de Feijter, welkom heet en hem dank brengt voor zijn bereidwilligheid en belangenlooze medewerking. De Voorzitter hoopt dat ieder een prettigen schaakavond zal mogen beleven en spoort de gasten aan zich na afloop van de Seance als lid vande Twellose Schaakclub bij den Heer Nagtegaal aan te melden. Hierna verzocht hij den Heer de Feijter een aanvang te willen maken, waaraan deze Heer gaarne voldoet.

De eerste zetten aan de 16 borden worden in een tamelijk snel tempo gedaan en na eenigen tijd is het een van de leden der Tw. Schaakclub die den Heer de Feijter als zijn meerdere moet beschouwen. Al spoedig volgen er meer slachtoffers.

In den loop van den avond komt o.a. den vorige Voorzitter van de vereeniging, den Heer Nuyten, ons met een bezoek vereeren, hetgeen door onze Vereeniging op hoogen prijs gesteld wordt. Ook de Heer Nuyten speelt nog aan de wedstrijd mede.

Het eindresultaat van den zeer geslaagden avond was, dat de Heer de Feijter aan 15 borden heeft gewonnen, terwijl ons lid, de Heer Dommerholt, het genoegen mocht smaken remise te maken tegen den Heer de Feijter.

Rest ons nog te vermelden, dat aan het slot den Heer W. Booij zich als lid liet inschrijven, terwijl den Heer vd Griend toezegging deed eens een onzer speelavonden te bezoeken.

Wij kunnen allen op een zeer prettigen avond terugzien, waar toe de prettige wijze van spelen van den Heer de feijter niet weinig heeft toegedragen.

Noot: onderstaand is een krantenbericht.

Schaakwedstrijd
Dat de Twellose Schaakclub een vereeniging is die veel doet voor de schaaksport en de belangstelling voor het schaken ter plaatse op alle wijze tracht uit te breiden, blijkt nu wel weer uit het feit dat deze vereeniging op Maandag 20 Februari a.s. een simultaan-séance heeft georganiseerd in hotel van Enter te Twello.

Deze zal worden gegeven door de kampioen van Overijssel, den heer C.J. de Feijter te Deventer. De deelname aan dezen strijd is niet alleen open voor leden der schaakclub, doch eveneens gratis voor alle dames- en heerenschakers te Twello. Wij verwachten voor dezen strijd veel belangstelling uit ons dorp.

Wij merken hierbij op dat men zich tijdig voor deelname op moet geven en verwijzen naar de desbetreffende advertentie in dit nummer.

Noot: onderstaand is een krantenadvertentie.

Twellose Schaakclub
DAMES en HEEREN SCHAKERS in TWELLO, geeft U allen op voor GRATIS DEELNAME aan de
SIMULTAAN-SEANCE
te geven door den Heer C.J. DE FEIJTER, op MAANDAG 20 FEBRUARI 1939 te 20.15 uur, in één der zalen van Hotel VAN ENTER te TWELLO.
Aanmelding voor deelname wordt gaarne vóór 18 Februari a.s. ingewacht bij: J. NAGTEGAAL, Dominéstr., TwelloGepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 oktober 2011.