27 November 1939

Den 27e November 1939 werd een ledenvergadering gehouden. Om ca. 8.15 uur opende de Voorzitter de vergadering, waarbij alle leden aanwezig waren.

De Voorzitter deelde de vergadering mede, dat de tegenwoordige behuizing van de schaakclub niet aan redelijke eischen kan voldoen, waarbij hij voornamelijk het oog had op de grootte, verwarming en verlichting van de serre, welke den laatsten tijd aan onze Vereeniging was toegewezen. De Voorzitter maakte de leden er op attent, dat deze serre voor het ontvangen van andere schaakvereenigingen absoluut ongeschikt was.

Het lag namelijk in de bedoeling van het Bestuur om vriendschappelijke wedstrijden te trachten uit te schrijven met Vereenigingen uit den omtrek, terwijl het tevens in de bedoeling lag zoo mogelijk het volgend jaar weer aan de stadscompetitie mede te doen.

De Voorzitter deelde de Vergadering mede, dat door de Heer Nagtegaal en ondergetekende stappen waren genomen om verbetering in den toestand te verkrijgen. Zij hadden daarvoor met Mevr. Lensen gesproken en haar de klachten onder de aandacht gebracht. Mevr. Lensen zeide toen wel de boven voorkamer voor onze Vereeniging te willen ontruimen, waarmede de Heer Nagtegaal en ondergetekende zich accoord verklaarden, nadat zij het betreffende vertrek in oogenschouw hadden genomen.

Later werd de Heer Nagtegaal door Mevr. Lensen opgebeld en ontving de mededeling, dat het haar niet mogelijk was de betreffende kamer voor ons te ontruimen, zoodat wij met onze "serre" bleven opgescheept.

Beide genoemde Heeren hebben toen pogingen gedaan een geschikt clublokaal voor onze Vereeniging te vinden en meenen hierin geslaagd te zijn bij den Heer Korderink, eigenaar van het Stationskoffiehuis te Twello.

De condities van den Heer Korderink waren echter fl. 1.50 per maand meer dan die van Mevr. Lensen. Gezien het feit, dat onze Vereeniging verplicht is een betere gelegenheid voor het houden van hare bijeenkomsten te zoeken en het feit, dat de Vereeniging thans zonder te groot bezwaar voor de kas wel in staat is de verhoogde huur te betalen, adviseert de Voorzitter de Vergadering het voorstel wel aan te nemen.

De heer Wisboom vraagt of het wel noodig is, dat de Schaakvereeniging haar bijeenkomsten in een café houdt. Zou er geen andere gelegenheid te Twello te vinden zijn? De Voorzitter antwoord, dat hem geen andere geschikte gelegenheid bekend is, waarbij de Heer Nagtegaal zich aansluit. Mocht een van de leden wellicht iets geschikt weten, dan houdt het Bestuur zich gaarne voor nadere gegevens beschikbaar.

De Heer Nauta vraagt of het niet mogelijk is om de meerdere kosten te dekken door een contributie verhooging. De Voorzitter antwoordt hierop, dat het thans nog niet noodig is tot contributieverhooging de noodige voorstellen te doen.

Na eenig heen en weer gepraat waarbij de Heeren Wisboom en vd Hoogte nog vragen of het voor Mevr. Lensen niet erg sneu is zoo maar weg te gaan, waarop de Voorzitter antwoordt, dat daar geen sprake van is, aangezien alles zeer terecht eerst met Mevr. Lensen is besproken. Hij wijst de Heeren hierbij er op, dat wij deze zaken geheel zakelijk moeten behandelen.

Er wordt thans besloten het Bestuursvoorstel aan te nemen en zal onze Vereeniging vanaf Maandagavond 4-12-39 haar Schaakavonden houden in een der lokalen van het Stationskoffiehuis te Twello.
Rechts tussen de bomen is de tochtige serre zichtbaar.

Als punt 2 stelt de Voorzitter voor het Bestuur met 1 lid uit te breiden met het oog op het feit, dat onze Vereeniging thans weer een behoorlijk aantal leden telt. Besloten wordt een vrije stemming te houden. De Heer Nauta stelt voor een candidaat te stellen, waartegen het Bestuur gegronde bezwaren heeft, welke bezwaren door de Heer Schoneveld volledig worden gedeeld.

Bij de eerste stemming verkrijgen de Heeren Dommerholt en Kamping een gelijk aantal stemmen, zoodat tusschen deze moet worden overgestemd. Opnieuw wordt nu een stemming, welke thans ook weer geheel vrij is, gehouden waarbij de Heer Dommerholt de meeste stemmen op zich ziet uitgebracht. De Heer Dommerholt neemt de benoeming aan en feliciteert het Bestuur hem met deze benoeming.

Als punt 3 deelt de Voorzitter mede, dat, nu de leden toch in vergadering aanwezig zijn, het hem geschikt voorkomt reeds thans een tweetal leden te benoemen voor het nazien der rekening en verantwoording van den Penningmeester over het jaar 1939. De Voorzitter wijst hierbij aan de Heeren Booy en Velders, welke beide Heeren de benoeming aanvaarden en zullen deze op de Jaarvergadering in Januari a.s. verslag uitbrengen.

Bij de rondvraag vraagt de Heer Velders of het niet mogelijk zou zijn een aantal houten speelborden in de plaats van de kartonnen aan te schaffen. De Penningmeester verzocht deze vraag te mogen beantwoorden en deelt de Heer Velders mede, dat hierover door het Bestuur al eens geproken is, maar in verband met het feit, dat deze aanschaffing voor de Vereeniging een tamelijk groot financieel offer zou beteekenen, is besloten dit eventueel tot later uit te stellen.

De Heer Nagtegaal stelt de leden voor, dat als ieder lid nu zooveel voor de Vereeniging gevoelt, dat hij de Vereeniging één bord cadeau doet, dit punt ook weer tot een oplossing gebracht zou zijn.

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter deze geanimeerde vergadering en wordt een aanvang gemaakt met het spelen van de voor dezen avond verplichte competitiewedstrijden.


L.A. Schaap


Karton of hout het probleem blijft hetzelfde.
Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 oktober 2011.