22 Januari 1940

Heden is de jaarvergadering gehouden. Aanwezig waren de Heeren: Nauta, Nagtegaal, Dommerholt, Verhoek, te Selle, Schoneveld, D. Booij, de Bruin, W. Booij, Schap, Velders, Zandhuis, Wisboom, de Haas, vd Hoogte, Companjen.

De Voorzitter-Secretaris zegt dan dat het jaar 1939 voor onze Vereeniging geen ongunstig jaar is geweest. Het ledental beweegt zich in stijgende lijn, zoodat op het oogenblik onze Vereeniging 21 werkende leden telt. Ook de mobilisatie heeft tot op heden geen verlies voor onze Vereeniging gebracht. De verandering van clublokaal komt ons voor wel eene verbetering te zijn.

De Voorzitter verzocht daarna den Penningmeester zijn verslag uit te brengen. Hieruit blijkt, dat het saldo in kas per 31-12-'39 bedraagt fl. 32.38. De Penningmeester geeft nog eenige financiële gegevens.
Stationsstraat eerste helft 20e eeuw, in de verte is het Stationskoffiehuis
zichtbaar, het nieuwe onderkomen van de vereniging.

De Voorzitter zegt den Penningmeester dank voor zijn verslag en verzocht dan één van de Heeren van de kas-Commissie verslag over de contrôle uit te brengen.

De Heer D. Booij deelt dan mede, dat de kas door hem en de Heer Velders werd gecontroleerd en volkomen in orde bevonden. Ook de Heeren van de kas-Commissie worden bedankt voor hunne medewerking, waarna de Voorzitter overgaat tot punt IV van de agenda, nl. "Bestuursverkiezing".

Aangezien kort geleden eene wijziging in het Bestuur der Vereeniging is gekomen, is het thans niet noodig een verkiezing te houden en deelt de Voorzitter mede, dat het Bestuur thans als volgt is samengesteld:
L.A. Schaap       Voorzitter
Nagtegaal           Secretaris
Dommerholt       Penningmeester
van Heerde        Comm. materieel

Thans gekomen zijnde aan de Rondvraag, verzocht de Voorzitter den leden of wellicht nog een of ander te vragen of op te merken valt.

De Heer Wisboom oppert het denkbeeld om ons 5-jarig bestaan eenigszins feestelijk te herdenken. Na eenig heen en weer gepraat blijkt, dat de leden voor een besloten viering wel te vinden zijn. De Penningmeester wijst er echter op, dat eventuele viering niet ten laste van de kas der Vereeniging kan geschieden, aangezien het hem voorkomt, dat de Vereeniging steeds over zekere reserve moet kunnen beschikken. Hierover ontspon zich nog een discussie tusschen den Penningmeester en den Heer Schoneveld.

Besloten werd nu een Feestcommissie uit de leden samen te stellen en werden hiervoor aangezocht de Heeren Wisboom, D. Booij en Schoneveld, welke Heeren de benoeming aannemen. De Commissie zal dus t.z.t. met haar plannen voor den dag komen.

Niemand heeft verder meer iets te vragen en sluit de Voorzitter de jaarvergadering.


L.A. Schaap


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 oktober 2011.