12 December 1940

Dezen avond kenmerkt zich door een feestelijk karakter. De zaal is aardig en smakelijk versierd. Heden viert onze Vereeniging nl. haar 1e lustrum.

Om ca. 19.40 opent de Voorzitter deze feestelijke bijeenkomst, waarbij op dat moment alle leden aanwezig zijn, behalve de Heeren van Heerde en vd Hoogte, welke Heeren later komen, zoodat uiteindelijk toch allen leden aanwezig zijn geweest. Ook de vorige Voorzitter, de Heer Nuyten, komt onze Vereeniging met een bezoek vereeren.

De Voorzitter heet alle leden van harte welkom en in het bijzonder den Heer Nuyten, waarbij de Voorzitter den Heer Nuyten de erkentelijkheid der Vereeniging betuigt voor zijn aanwezigheid. De Voorzitter wijst er op, dat de beschikbare tijd door de tijdsomstandigheden zeer beperkt is, zoodat hij er van af heeft gezien een terugblik omtrent de Vereeniging te geven.

Hij wil echter gaarne even stilstaan bij den tegenwoordigen toestand der Vereeniging en hij wijst er op, dat het alle leden wel zal zijn opgevallen, dat het onze Vereeniging deze laatsten tijd niet aan belangstelling ontbreekt, hetgeen tot gevolg heeft gehad, dat de Vereeniging thans weer over een vrij behoorlijk aantal leden kan beschikken.

De voorzitter brengt daarop alle leden zijn dank voor de prettige en trouwe medewerking van al de leden, hetwelk hij aanvaart als de oorzaak der groei van onze Vereeniging. Hij spreekt daarbij de wensch uit, dat het Bestuur ook in den toekomst voor de volle 100% op aller medewerking zal mogen rekenen.

Daarna leest de Voorzitter een gedeelte voor uit de eerste notulen der schaakclub, waaruit hij concludeert, dat thans nog twee leden in ons midden zijn, die reeds vanaf de oprichting lid zijn. Hij feliciteert ook deze leden - de Heeren Wisboom en vd Hoogte - met hun jubileum en biedt beide Heeren een klein stoffelijk blijk van waardering aan. Hij hoopt, dat beide Heeren het geschenk, bestaande uit een vulpotlood, wel zullen aanvaarden en spreekt daarbij den wensch uit, dat zij nog lang onze Vereeniging zullen blijven steunen.


Stoffelijk blijk van waardering.

De Voorzitter besluit daarna zijn rede met alle leden een prettige avond toe te wenschen, waarna hij de Heeren van de feestcommissie, bestaande uit de Heeren Wisboom, Schoneveld en D. Booij verzoekt de verdere leiding van de feestavond op zich te willen nemen en besluit met den uitroep "Lang leve onze Twellosche Schaakclub", hetgeen applaus en hoera geroep bij de leden uitlokt.

De Heer Wisboom treedt daarna naar voren en overhandigd den Voorzitter een prachtigen bloemenmand, welke uit naam van de leden aan den Voorzitter aanbiedt. De Voorzitter is door deze hulde aan hem gebracht door alle leden ten zeerste verrast en dankt de Heer Wisboom en de leden voor de prachtige attentie.

Hierna wordt de eerewijn rondgeschonken en sigaren en sigaretten uitgedeeld. Tijdens deze uitreiking komt de Heer Booij van de feestcommissie een geschenk aanbieden van alle leden aan de Schaakclub zelve. Dit geschenk bestaat uit 10 prachtige houten Schaakborden. Ook dit geschenk wordt onder groote dankbaarheid door den Voorzitter voor de Vereeniging aanvaard.

Nu treedt de Heer Schoneveld naar voren en geeft in een aardige en geestige speech een terugblik op de afgeloopen 5 jaren. Zich tot den Voorzitter wendende zegt hij zeker te weten uit naam van al de leden te spreken als hij hem dank brengt voor zijn beleid der Vereeniging, waaraan spreker het toeschrijft dat de Vereeniging thans echt een schaakclub is geworden, waarbij in tegenstelling tot vroeger het schaakspel hoofdzaak is.

Inmiddels arriveert de Heer de Feijter uit Deventer, die door den Voorzitter hartelijk welkom geheten wordt.


eerewijn en schaakborden.

Daarna wordt aangevangen met het spelen van een gongwedstrijd, waarbij de Heer de Feijter als leider optreedt. De wedstrijd heeft, onder de bekwame leiding van den Heer de Feijter een vlot verloop en tegen 10.15 komt het einde, waarna de 6 prijzen worden verdeeld. De Heer de Feijter en enkele leden van de Vereeniging moeten thans door de tijdsomstandigheden tot onzen spijt afscheid nemen van ons allen en zegt de Voorzitter vooal den Heer de Feijter hartelijk dank voor zijne bereidwilligheid om op deze avond bij onze Vereeniging als leider te hebben willen optreden, waarbij de Heer de Feijter nog gaarne toezegging doet om in Januari a.s. weer eens een simultaan-seance voor onze Vereeniging te komen spelen, hetgeen de Voorzitter zeer gaarne onder dank accepteert.

Na een gehouden onderlinge verloting ter dekking van de onkosten, waarbij de beschikbaar gestelde haas door de Heer Wisboom wordt gewonnen, door den Heer Elfrink wordt dan een aanvang gemaakt met het verspelen van een gongwedstrijd tusschen de Heeren D. Booij en de Bruin, beide bijgestaan door 2 secondanten. Voor de winnaar van deze partij is een prachtige taart beschikbaar, gemaakt door ons lid den Heer de Haas.

Deze taart is gemaakt in den vorm van een Schaakbord, waarop o.a. 5 kaarsjes zijn aangebracht, welke worden aangestoken. Bepaald is nl. dat als de partij onbeslist is als de kaarsjes zijn uitgebrand, dat de taart dan direct onder de leden zal worden verdeeld. De Heer Nagtegaal bedient den gong en de Voorzitter fungeert als zettenteller. Bij het uitgaan der kaarsjes is de beslissing nog niet gevallen en de taart wordt smakelijk opgegeten door alle aanwezige leden.

Ook den Heer Korderijnk wordt een stukje taart aangeboden, waarbij de Heer Schoneveld ook de Heer Korderijnk dank zegt voor zijne medewerking aan dezen feestavond door o.a. het prachtige versieren der zaal. Ook de Heer Korderijnk feliciteert de Vereeniging met haar eerste lustrum, waarvoor de Voorzitter den Heer Korderijnk hartelijk dankt.

Tegen 11.30 uur ongeveer spreekt de Voorzitter het slotwoord en dankt de Feestcommissie uit aller naam voor het vele werk, dat deze Heeren hebben verzet, terwijl hij tevens zegt zeker uit aller naam te mogen spreken met te zeggen, dat wij allen met veel genoegen op dezen avond mogen terugzien.

De Voorzitter besluit dan den avond met een "tot wederzien" op Maandagavond a.s., waarna de leden met handgeklap uiting geven aan hun instemming met het door den Voorzitter gezegde.


L.A. SchaapGepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 oktober 2011.