22 Januari 1941.

Jaarvergadering.

De Voorzitter opent plm 8.15 uur de vergadering. Aanwezig waren 12 stemgerechtigde leden en 8 junioren.

Als punt 1 staat op de agenda verkiezing van twee bestuursleden wegens periodiek aftreden (beiden herkiesbaar, n.m. de Heeren Nagtegaal en Dommerholt. Secretaris en Penningmeester). Beiden worden met algemeene stemmen herkozen. De Heeren nemen hun benoeming aan en danken de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen.

Punt 2 der agenda voorlezing der notulen en verslag van den Secretaris. Uit dit verslag, dat zeer gunstig genoemd kan worden blijkt dat het aantal leden 21 bedraagt. 6 leden hadden in het afgeloopen jaar wegens vertrek naar elders bedankt, doch 6 nieuwe leden hadden hun intree in de vereeniging gedaan. Uit het verslag bleek dat wegens de buitengewone omstandigheden geen uitwedstrijden zijn gespeeld. Een verheugend verschijnsel is het dat het met de financiën van de Vereeniging zeer goed is.

Punt 3. Jaarverslag Penningmeester
Hieruit blijkt dat een batig slado aanwezig is van f 48,79½

De kascommissie n.m. de Heeren Kerssemaker en Zandhuis dienden een schriftelijk verslag in van de kasopname, waarin wordt voorgesteld de Penningmeester voor zijn nauw gezet beheer te déchargeren. Penningmeester en kascommissie worden dank gebracht voor hun werkzaamheden.

Rondvraag.
De Heer Giesen vraagt of er wedstrijden kunnen worden georganiseerd. De Voorzitter betwijfelt dit, doch zal alle moeite doen om in die richting iets gedaan te krijgen.

Sluiting


Nagtegaal
Secretaris


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 oktober 2011.