19 oktober 1942

De Voorzitter opent om ca. 8.10 uur deze ledenvergadering.
Aanwezig zijn 15 leden, terwijl den Heer te Selle bericht van verhindering had ingezonden. Niet aanwezig waren de Heeren Schoneveld, Wemerman en te Selle.

De Voorzitter deelte mede, dat de Vereenigingen verplicht zijn zich aan te sluiten bij den Nederlandsche Schaakbond in opdracht van den Heer Commissaris voor niet-commerciële Vereenigingen te den Haag.

De Voorzitter doet hierna voorlezing van de hierover gevoerde correspondentie en deelt de Leden mede dat de contributie van de Nederlandsche Schaakbond onmogelijk bestreden kunnen worden uit de middelen der Vereeniging, zoodat deze kosten, zijnde 25 cts per maand en per lid, door de Leden gedragen zullen moeten worden.

Bij algemeene stemmen wordt dan besloten zich aan te sluiten bij den Nederlandsche Schaakbond. De Voorzitter zal hiertoe de noodige stappen doen.


Een ouder logo van de KNSB werd niet gevonden.

Na eenig heen en weer gepraat wordt dan overgegaan tot het verkiezen van een bestuurslid, hetgeen noodig is geweest door het bedanken door den Heer Nagtegaal als Secretaris onzer Vereeniging, wegens overdrukke werkzaamheden door de tegenwoordige tijdsomstandigheden. Deze opzegging had reeds eenige weken eerder plaats gehad, waarbij de Voorzitter den Heer Nagtegaal heeft dankgezegd voor het vele werk, dat de Heer Nagtegaal voor de Vereeniging heeft verricht en waarbij de Voorzitter tijdelijk ook de functie van Secretaris op zich nam.

Bij schriftelijke stemming werden 8 stemmen uitgebracht op den Heer Kerssemakers, terwijl de Heeren Velders, D. Booij en Elfrink ieder 2 stemmen verkregen. De Heer Kerssemakers was dus met groote meerderheid van stemmen gekozen.

Bij navraag door den Voorzitter of den Heer Kerssemakers deze benoeming aanvaardde en na bevestiging door den Heer Kerssemakers, bracht den Voorzitter den Heer Kerssemakers dank voor zijn bereidwilligheid, zoodat vanaf heden het Secretariaat onzer Vereeniging berust in handen van den Heer Kerssemakers.

Niets meer aan de orde zijnde sloot de Voorzitter onder dankzegging voor het vlotte verloop deze Vergadering en werd begonnen met de gebruikelijke competitie-wedstrijden te spelen.


L.A. Schaap


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 oktober 2011.