Jaarvergadering op Maandag 1 Februari 1943 te 20 uur in het clublokaal Stationskoffiehuis, Twello.

Aanwezig zijn de volgende leden: Nagtegaal, Booij, Elfrink, Deckers, de Haas, Velders, Wisboom, Wemerman, Schoneveld, Uijtenbroek, van Heerde, alsmede het voltallig bestuur, te weten de leden Schaap, Kerssemakers en Dommerholt.

Agenda.
1. Opening door den Voorzitter.
2. Jaarverslag uit te brengen door den secretaris.
3. Verslag uit te brengen door de Kas-Commissie betreffende de controle over het boekjaar 1942.
4. Jaarverslag uit te brengen door den Penningmeester.
5. Bestuurverkiezing. Aan de beurt van aftreden is de heer Dommerholt. Bestuursleden zijn bij acclamatie herkiesbaar.
6. Bespreking inzake loopende competitie en zomercompetitie.
7. Rondvraag.
8. Sluiting door den Voorzitter.

Punt 1. De Voorzitter, de heer Schaap opent de vergadering, hij heet alle leden welkom en werpt een terugblik over het afgelopen jaar, hetgeen, gezien de wereldomstandigheden, niet zoo ongunstig voor onze club is geweest. Hij memoreert de verplichte aansluiting bij de Alg. Ned. Schaakbond, welke door de medewerking van alle leden is mogelijk geworden. Spreker herinnert aan de uitslag van onze eerste competitie-wedstrijd tegen Pallas II en den bevredigenden uitslag daarvan.

Voorts brengt hij in herinnering het bedanken door den heer Nagtegaal als secretaris, wiens besluit als zoodanig de club zeer heeft gespeten. De Voorzitter gelooft, dat het werk ook met den huidigen functionaris in goede handen zal zijn.

Punt 2. De secretaris, de heer Kerssemakers brengt schriftelijk verslag uit over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, het stuk zal in het archief worden opgeborgen.


Het archief.

Punt 3. De heeren Elfrink en Deckers, vormende de Kascommissie betreffende het vereenigingsjaar 1942 brengen verslag uit van hun controle, welke door hen bij den Penningmeester is uitgevoerd. Zij deelen mede de algehele administratie in orde bevonden te hebben.

Punt 4. Aan de orde is het jaarverslag van den Penningmeester, luidende als volgt:
Kas 1-1-42          fl. 50,53½
in 1942 ontvangen aan contr. " 77,40
               ----------
               " 127,93½

betaald aan zaalhuur     fl. 44,--
betaald aan diversen     " 21,98
betaald aan contributie
    Ned. Schaakbond    "  9,--
               ---------
                 74,98
Batig saldo 1942 fl. 2,42
Op 31-12-42 in Kas fl. 52,95½

Punt 5. De heer Dommerholt wordt bij acclamatie als bestuurslid herkozen.


Halve cent uit 1940.

Punt 6. De heer Schoneveld meent, dat de competitie langdradig is; de Voorzitter stelt voor de splitsing in twee afdelingen op te heffen en weer in één enkele groep te spelen, waarmede hij dan reeds dezen zomer wenscht te beginnen. Aldus wordt besloten. Tot aan den zomer zal dan een competitie in één enkele ronde worden gespeeld.

De heer Velders vraagt om de reglementen wat minder streng toe te passen, zoodra tegen de kopgroep wordt gespeeld, teneinde zoodoende wat meer leerring uit deze spelen te kunnen trekken. De Voorzitter heeft hiertegen echter principiële bezwaren, waarop de heer Booij voorstelt eens per maand een vrije avond te reserveren, waarop - echter niet voor de onderlinge competitie - de zwakkeren verplicht zijn tegen de sterkeren te spelen. Aldus wordt besloten; bedoelde vrije avond zal door het bestuur worden vastgesteld en niet van te voren worden bekend gemaakt.

De heer Wemerman vraagt te willen bevorderen, dat na gespeelde competitie-wedstrijden, de sterkeren met de zwakkeren (of omgekeerd) vriendschappelijk met elkaar verder spelen.

Punt 7. De heer Elfrink stelt voor de verplichting tot het opschrijven der partijen in te voeren. Hiertoe voelt de Voorzitter niet veel, al wenscht hij deze gewoonte zoo sterk mogelijk aan te bevelen. De heer Schoneveld is het met de heer Elfrink eens; als men niet verplicht is, doet men het niet. De heer Velders geeft in overweging partij-briefjes bij de borden klaar te leggen, waartoe wordt besloten.

De heer Velders wenscht tevens op deze vergadering zijn dank uit te spreken voor de attentie van de vereeniging bij zijn 25-jarig huwelijksfeest.

De Voorzitter deelt mede dat wij op 20 Febr. a.s. onze tweede wedstrijd in de competitie der Alg. Ned. Schaakbond zullen spelen. Deze wedstrijd zal ten gevolge van de slechte treinverbindingen en de slechte banden van leden van Caissa II te Zutfen, te Deventer worden gehouden.

Punt 8. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering waarna een gongwedstrijd werd gehouden, waarin de heer Elfrink winnaar werd van een door het lid de Haas beschikbaar gestelde koek.


Kerssemakers


De heer Elfrink op latere leeftijd.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 oktober 2011.