Jaarvergadering op Maandag 14 Februari 1944 te 19 uur in het clublokaal Stationskoffiehuis, Twello.

Aanwezig zijn de leden: Elfrink, Nagtegaal, Van Galen, Wemerman, ter Beek, Booij, Wisboom, Wilkes, vd Hoogte, de Bruin, Companje, Mulder, de Haas, Velders, alsmede het voltallig bestuur, te weten de leden Schaap, Kerssemakers en Dommerholt.

Agenda.
1. Opening door den Voorzitter.
2. Uitbrenging jaarverslag secretaris.
3. Uitbrenging jaarverslag Penningmeester.
4. Uitbrenging verslag Kascommissie.
5. Bestuurverkiezing. Aan de beurt van aftreden is de voorzitter, die acclamatie herkiesbaar is.
6. Bespreking competitie.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Punt 1. De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige 14 leden welkom. Hij zal zich onthouden van het geven van een jaaroverzicht, aangezien dit in het door den secretaris te brengen verslag is opgenomen.

Punt 2. De secretaris brengt verslag uit over het afgelopen jaar. Het stuk zal in het archief worden opgeborgen.

Punt 3. Op zijn beurt brengt de penningmeester zijn verslag uit. Dit luidt als volgt:
in kas per 1-1-43            fl. 52,95
ontv. aan contr. in 1943         " 107,25
                    ---------
                    fl.160,20
betaald aan zaalhuur     fl. 44,--
contributie Ned. Schaakb.   " 41,--
wedstr. en div.        " 20.99
               ---------  " 105,99
                    ---------
                    fl. 54,21
nog te ontv. contr.           "  0,75
                    ---------
                    fl. 54,96
nog te betalen onk.           "  4,25
                    ---------
         Kassaldo op 31-12-43 fl. 50,71
         -------------------- =========
           saldo per 1-1-43 fl. 52,95
                    ---------
        Nadelig saldo over '43 fl. 2,24
        ---------------------- =========

Waar is tussen
31-12-1942 en 1-1-1943
deze halve cent gebleven?Punt 4. De heeren Wisboom en Van der Hoogte, vormende de Kascommissie betreffende het vereenigingsjaar 1943, brengen verslag uit van hun controle bij den penningmeester. Zij deelen mede de algeheele administratie in orde bevonden te hebben.

Punt 5. De Voorzitter, de heer Schaap, wordt bij acclamatie als zoodanig herkozen.

De heer Schaap dankt voor de herbenoeming en hoopt ook voor de volgende twee jaren de functie zoo goed mogelijk te kunnen vervullen.

Punt 6. Besloten wordt de loopende competitie einde Maart a.s. te beeindigen en dan een andere regeling te treffen, waarbij de voorzitter aan vrije partijen denkt. De heer de Bruin stelde voor met de competitie gewoon door te gaan.

Noot: niet alle handschriften waren evengoed leesbaar.


Punt 7. Het lid van Galen zou de speelavond gaarne op Dinsdag gesteld zien. De voorzitter zegt, dat dit in het verleden ook reeds vaker ter sprake is gekomen, er is steeds gebleken, dat de Maandagavond voor de meeste leden altijd nog de beste speelavond is.

Punt 8. Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de Jaarvergadering waarna wordt overgegaan tot een gongwedstrijd.


Kerssemakers


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 29 oktober 2011.