Hervatting der speelavonden voorafgegaan door een Korte Algemeene Ledenvergadering
op Maandag 28 Mei 1945 te 19.30 in het Gebouw Pniël, Klokkenkampsweg

De Voorzitter, de heer Schaap, opent de vergadering en heet de zeer goed opgekomen aanwezige (18) leden, welkom, te weten de heeren: D. Booij, de Bruin, Companje, Dommerholt, Elfrink, van Galen, de Haas, v.d. Hoogte, Jonker, Kerssemakers, Muller, Nagtegaal, (Schaap), Schröder, te Selle, Velders, Wemerman, Wilke. Ontbreken Wisboom en ter Beek.


Anno 2011 is in Pniël de Lokale Omroep Voorst gevestigd.

Het is ongeveer 8 maanden geleden, dat we tengevolge van de maatregelen onzer toenmalige bezetters, de speelavonden moesten stopzetten. Thans is het spreker een grote eer de leden in een bevrijd Nederland wederom welkom te mogen heeten, alsmede ook de gast, den heer Van Vandick.

Onwillekeurig gaan op dit oogenblik onze gedachten terug naar de dingen der afgeloopen vijf bezettingsjaren. Ook onze vereeniging is niet ontkomen aan de maatregelen der thans verdreven machthebbers. De handhaving der onderlinge band in de steeds prettig geweest zijnde vereeniging, werd zeer bemoeilijkt, als daar waren het vroege straatverbod, de razzia's, de fietsenvorderingen e.d.

Maar nu is er vreugde over de hervatting. Dankbaar ook zijn wij gestemd, dat in de bevrijdingsdagen niemand der leden het leven heeft verloren. Vele goede Nederlanders echter hebben het hoogste offer voor de bevrijding van het Vaderland gebracht; ter herdenking van hen allen verzoekt spreker 1 minuut stilte ......


Komt deze fiets terug of wordt hij gevorderd?

Het leven herneemt echter zijn gewonen gang. Ongetwijfeld zullen nog vele moeilijkheden op ieder gebied moeten worden overwonnen, ook in de schaakwereld en in onze club. De Voorzitter spoort de leden aan met volle kracht achter hun vereeniging te staan, trouw de speelavonden te bezoeken, want de speelkracht onzer vereeniging zal nog belangrijk kunnen en dienen te worden verhoogd, om haar ook naar buiten een goede naam te doen bezorgen.

De Voorzitter stelt dan de overige punten der agenda aan de orde, welke als volgt luiden:
(1. Opening door den Voorzitter)
2. Vaststelling gezuiverde ledenlijst
3. Vaststelling verloren gaan Kasgeld en Kasbescheiden door oorlogshandelingen
4. Bespreking vorming nieuw Kassaldo
5. Vaststelling contributie
6. Bespreking evt. vacantie
7. Bespreking zomer-oefencompetitie
8. Aanwijzing commissaris materieel
9. Sluiting

Punt 2. De Voorzitter zegt, dat de ledenlijst dient te worden gezuiverd (van politiek niet goede of onbetrouwbare elementen). De heer Wisboom is doorgehaald, omdat hij is geïnterneerd. De heer Wemerman vraagt, waarom moet worden gezuiverd en door wie. Laten we afwachten totdat officieel over het lid Wisboom is beslist, opdat er geen vergissingen worden begaan.

Tot zoolang, meent spreker, behoort hij op de ledenlijst te blijven. De Voorzitter vraagt hierover de meening der vergadering. De secretaris heeft hiertegen bezwaar. Op zijn voorstel wordt dit agenda-punt aangehouden tot de volgende bijeenkomst, opdat het Bestuur eerst gelegenheid hebbe Statuten en Reglementen ter zake te raadplegen.

Punt 3. De Voorzitter deelt mede, dat have en goed van den Penningmeester tijdens de bevrijding in vlammen zijn opgegaan, waaronder het Kasgeld en de Kasstukken van onze vereeniging. Hij complimenteert de penningmeester, dat deze en de zijnen er het leven bij hebben afgebracht,

Spreker komt automatisch op Punt 4 der agenda en meent, dat er in de toekomst toch wel eenig geld in Kas noodig zal zijn. Hij stelt voor éénmaal een klein offertje ter vorming van een nieuw saldo te brengen en laat aan de vergadering de wijze, waarop men dit zal doen, over. Deze besluit een offerbus te doen rondgaan, waarin een bedrag van fl 34,50 wordt opgehaald.

Punt 5. De contributie wordt vastgesteld op fl 0,75 per maand, te rekenen fl 0,50 hiervan voor de vereeniging en fl 0,25 te reserveeren voor lidmaatschap Nederlandsche Schaakbond, waartoe men t.z.t. weer wenscht toe te treden.


Twello werd bevrijd op 13 april 1945.

Punt 6. Besloten wordt dit jaar, gezien de lange gedwongen "vacantie", in de maand Augustus ook door te spelen.

Punt 7. De vergadering gaat accoord met het voorstel van den Voorzitter tot 1 sept. a.s. een oefen-competitie te houden in één ronde, waarbij wit of zwart door tossen zal worden vastgesteld.

Punt 8. De heer Wilke verklaart zich, tot genoegen van de vergadering, bereid de functie van commissaris van materieel op zich te nemen.

Punt 9. Alvorens te sluiten deelt de Voorzitter mede, dat door het Bestuur een contributie-lijst is ontworpen, ter vervanging van het tijdrovende en teleurstellende kwitantie schrijven door den Penningmeester. Deze lijst bevat de namen der leden, alsmede de maanden van het jaar. Het is de bedoeling, achter hun naam de betrokken maand met hun paraaf te merken. Wenscht een der leden alsnog kwitantie, dan kan die worden afgegeven. De vergadering verklaart zich met een en ander accoord.

Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de bijeenkomst, waarna vrije partijen.


Kerssemakers


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 6 november 2011.