Bestuursvergadering op Zondag 3 Juni 1945 te 12 uur ten huize van den Secretaris.

Aanwezig de heeren Schaap, voorzitter, Dommerholt, penningmeester en Kerssemakers, secretaris.

Deze vergadering was belegd n.a.v. de behandeling van punt 2 der agenda in de ledenvergadering van 28-5-45.

Unaniem is het bestuur van meening en wordt vastgesteld, dat in de vereeniging geen onvaderlandsche of in dit opzicht twijfelachtige figuren thuis hooren. Behalve het geval Wisboom zijn er wellicht nog een tweetal gevallen te verwachten.

Ter vermijding van onbillijkheden wordt daarom besloten de royeering van het lid Wisboom nog uit te stellen. Tot deze royeering is overigens alleen het bestuur bevoegd en gerechtigd, op grond van art. 2 punt 25 van het Huishoudelijk Reglement. Het Bestuur overweegt, dat het ook t.a.v. zuivering leiding aan de leden dient te geven, wil het niet in zijn plicht tekort schieten.

T.a.v. de toelating van het candidaat-lid Nijhof wordt besloten vóór de ballotage bij monde van den voorzitter aan de leden mede te deelen, dat het bestuur zijn aanneming niet gewenscht acht; debat daarover zal niet worden gevoerd.

Tenslotte wordt besloten tot nader order geen contributie van den heer Wisboom te innen.


Kerssemakers


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 6 november 2011.