Jaarvergadering
gehouden op Maandag 28 Januari 1946
in het Stationskoffiehuis te Twello te 19.30 uur.

Aanwezig is het voltallig Bestuur, alsmede de leden Beekman, Booij, Elfrink, de Haas, van der Hoogte, Jonker, Mulder, Nijkamp, Wemerman en Wilke. Het lid Nagtegaal heeft bericht van verhindering gezonden.

De Voorzitter, den heer Schaap, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Spreker memoreert, dat dit de eerste jaarvergadering na de bevrijding van ons Vaderland is; wij kunnen derhalve de samenkomst wederom in vrijheid houden en weer vrij onze meening uiten.

De Voorzitter vraagt welwillende aandacht voor de te behandelen punten, constateert, dat minstens de helft van de leden aanwezig is en de vergadering derhalve bevoegd, geldige besluiten te nemen. Spreker stelt dan achtereenvolgens de verschillende punten der agenda aan de orde.

Ad punt 2. De secretaris brengt schriftelijk verslag uit over de jaren 1944 en 1945; dit verslag wordt, onder dankzegging, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en door den Voorzitter mede-ondertekend.

Ad punt 3. Bij monde van den heer Beekman, deelt de Kascommissie mede Kas en bescheiden bij den Penningmeester te hebben gecontroleerd en in orde bevonden te hebben. De Voorzitter dankt de Kascommissie voor hare medewerking.

Ad punt 4. De penningmeester brengt schriftelijk verslag uit over het door hem gevoerde financiële beheer in de jaren 1994 en 1945. Ook dit verslag wordt door de vergadering goedgekeurd, terwijl de voorzitter den penningmeester voor zijn accurate werkzaamheden dankzegt.

Ad punt 5. De Voorzitter herinnert eraan, dat, tengevolge van het niet houden eener Jaarvergadering in 1944 -veroorzaakt door onze "beschermers"- thans het geheele bestuur, conform art. 4 van het Huishoudelijk Reglement, aan de beurt van aftreden is, zoodat de vergadering een nieuw bestuur zal hebben te kiezen. De heeren Booij, de Haas en Wilke worden door de vergadering tot leden van het stembureau benoemd.


Het zittende bestuur werd herkozen.

Na gehouden schriftelijke en vrije stemming blijken te zijn uitgebracht op den heer Schaap 12 stemmen, op den heer Kerssemakers 12 stemmen en op den heer Dommerholt 12 stemmen, terwijl op de heeren Booij en Wilke resp. 1 en 2 stemmen zijn uitgebracht, op de laatste 1 als voorzitter en 1 als secretaris, op de eerste 1 als penningmeester. De drie gekozenen verklaren hunne verkiezing aan te nemen en wel in dezelfde functies als voorheen.

Ad punt 6. De voorzitter zegt, dat er bij de voorbereiding van het 10-jarig bestaan over gesproken is eventueel ook de dames der leden voor de feestviering van toen uit te noodigen. De vergadering zal zich herinneren, dat hieraan, wegens te hooge kosten, toen geen uitvoering werd gegeven. Wel is in dien tijd afgesproken, dat bij de viering van het 12½-jarig bestaan de dames wel aanwezig zullen zijn.

Dit zal vanzelfsprekend belangrijk meer kosten medebrengen, weshalve de Voorzitter het bestuursvoorstel ter tafel brengt, over te gaan tot het instellen van een jubileumfonds, daar mede ingaande heden te beginnen en daarvoor wekelijks fl 0,10 bij te dragen.

Op een desbetreffende vraag van den Voorzitter hoe de vergadering tegenover dit voorstel staat, meent de heer v.d. Hoogte, dat het beter zal zijn de contributie te verhoogen; ook de heer Wemerman is deze meening toe gedaan, doch zou dan den Penningmeester willen verplichten de meer-ontvangsten aan een aan te wijzen persoon af te staan.

De voorzitter is tegen contributie verhooging, die haar aanleiding in het 12½-jarig jubileum zou vinden en meent, dat men de inzameling van jubileumgeld los van de contributie en den penningmeester moet houden. Na eenige verdere discussie wordt besloten, ingaande 1.1.46 fl 0,10 per week en per lid voor het jubileumfonds n.a.v. het 12½-jarig bestaan der Vereeniging in 1948 te doen innen, waarmede de heer Elfrink, desgevraagd, zich zal belasten. Uitdrukkelijk wordt vastgesteld, dat deze bijdrage vrijwillig is en blijft, terwijl leden, die bedanken, geen terugbetaling van de gespaarde gelden zullen ontvangen.

Als batig saldo van de feestavond bij het 10-jarig bestaan is overgebleven een bedrag van fl 3,05. Dat zal als eerste bijdrage in het jubileumfonds 1948 worden gestort. De ontvangsten van genoemde feestavond bedroegen nl. fl 98,90 terwijl de uitgaven fl 95,85 beliepen.

Punt 7. Met betrekking tot het punt opvoering spelpeil, zegt de Voorzitter dat wij het volgend jaar weer aan de competitie mee hopen te doen. Daartoe moet het peil van ons spel verhoogd worden, zoodat wij beter voor den dag zullen kunnen komen, dan in het verleden doorgaans het geval was. Uitdrukkelijk stelt de Voorzitter vast, dat in de eerste plaats alles afhangt van de trouwe opkomst der leden op de speelavonden.

De secretaris brengt verslag uit omtrent zijn gesprek over dit onderwerp met den heer de Feijter. De vergadering voelt er voor te trachten het spelpeil te verbeteren. De heren Elfrink en Muller zullen daartoe met het bestuur een plan uitwerken. De heer de Feijter zal worden verzocht af en toe eens wat theorie op het demonstratie-bord te komen geven. Besloten wordt verder nog, dat het voortaan verplicht is alle competitie-wedstrijden te noteeren.


Eindspelstudie geschreven
door C.J. de Feijter.

Punt 8. Bij de rondvraag verzocht de heer Jonker de aanneming van nieuwe leden zonder ballotage mogelijk te maken, zoodat nieuwe leden spontaan kunnen worden aangenomen. De voorzitter zegt dat het reglement hierin voorziet en derhalve reglement-wijziging in dit opzicht noodig zou zijn.

De heer Jonker vraagt verder om een verslag van deze jaarvergadering in de courant te doen opnemen en stelt tevens voor regelmatig de uitslagen der club-competities te publiceren. De voorzitter vindt dat hierin wel een gevaarlijke kant zit. De onderlinge competitie is een interne aangelegenheid der vereeniging; voor zwakke spelers is het regelmatig publiceren van verloren partijen ook niet aangenaam en zou het ledental kunnen beïnvloeden. Hij zal dit punt echter nog nader in het bestuur overleggen.

Niemand meer het woord verlangd hebbende sluit de voorzitter, met dank voor de aandacht, de vergadering.


Kerssemakers


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 12 november 2011.