JAARVERSLAG 1946
der
TWELLO'SCHE SCHAAKCLUB.

Het jaar 1946 deed het Nederlandsche Schaakleven - na de donkere een doodende bezettingsjaren - wederom tot algeheelen bloei komen. Ook onze vereeniging nam aan deze wederopleving volop deel, en wel op een wijze, zooals in ons clubleven in het verleden waarschijnlijk nog niet is voorgekomen.

De aanleiding hiertoe was de oprichting van de O.S.B.O. Ik moge bij dit punt, dat in het afgeloopen jaar welhaast onze meeste aandacht vroeg, een oogenblik langer stilstaan. De gang van zaken in de Geldersche Schaakbond (zetel te Arnhem) was door het te groote krachtsverschil der clubs onbevredigend. Het sterke "Strijdt met Beleid" te Nijmegen was reeds overgegaan naar de Zuidelijke competitie, waardoor voor de andere clubs de spanning er vrijwel uit was.

Het rayon Nijmegen - Ede - Arnhem - Doesburg - Brummen was te klein om een goede competitie in 3 klassen op te leveren, zoodat er een groote behoefte was, alle clubs in Gelderland in één Bond te vereenigen. Daardoor zouden echter de plaatsen in Overijsel nl. Deventer, Zwolle en Kampen geëlimineerd worden. Er bleef dus maar één oplossing over nl. de samensmelting van de Geldersche Schaak Bond met de Geld. Overijselsche Schaakbond (G.O.S.B.O.).

De fusie werd werd een feit door de oprichting van de Oostelijke Schaakbond (O.S.B.O.) te Zutphen op 7.9.1946 met een Bondsgebied, dat zich uitstrekt van Nijmegen tot Kampen en van Harderwijk tot Lochem. De O.S.B.O. heeft thans 43 clubs met 1303 leden.

Doordat Twello aangesloten was bij de voormalige G.O.S.B.O., ging het automatisch over naar de O.S.B.O. en werd voor de competitie ingedeeld in de 2e klasse C. Het wedstrijd-programma luidt als volgt:


In 1904 bouwde aannemer Jan te Wechel het Stationskoffiehuis
en exploiteerde het aanvankelijk zelf.

       Tw-andere
1. 5.10.46  6½-3½  uitwedstrijd tegen V.D.S.I. te Beekbergen
  (gespeeld 30.9.46)
2. 26.10.46  8-2  thuiswedstrijd tegen Lochem I
  (gespeeld 23.11.46)
3. 16.11.46  5-5  uit   "    "  Denk en Zet I te Deventer
4. 7.12.46  7½-2½  thuis  "    "  Apeld.Schaakgen. III
5. 18. 1.47  5½-4½  uit   "    "  Lochem I
6. 8. 2.47  6-4  thuis  "    "  Denk en Zet I te Deventer
7. 1. 3.47  4-6  uit   "    "  Apeld.Schaakgen. III
8. 29. 3.47  6½-3½  thuis  "    "  V.D.S.I. te Beekbergen

Noot: Het jaarverslag werd uitgetypt op een schrijfmachine. De uitslagen hierboven en onderstaande uitslagen werden later met potlood toegevoegd.

11-6-47 Besl.wedstrijd tegen Denk en Zet 4½-4½
Promotie-wedstrijd 30-6-47 tegen Harderwijk Vel. SG II - Twello 5½-4½


Voor deze O.S.B.O.-competitie werd ons tiental als volgt samengesteld:

                         Reserves:
1. D. Booy       6. H.J. Beekman    1. F.J. Wilke
2. B.J. Elfrink    7. A.G. de Haas    2. H. Nijman
3. J. Jonker      8. B.H. Velders    3. J.H. van der Hoogte
4. A.T. Mulder     9. H.J. Wemerman    4. J. van Galen
5. D.J. Dommerholt  10. L.A. Schaap     5. J. Kerssemakers
Over het tot dusverre door Twello behaalde resultaat kunnen we zeer tevreden zijn. De eerste vijf wedstrijden leverden nl. voor Twello resp. het volgende resultaat op: 6½-3½; 8-2; 5-5; 7½-2½; 5½-4½. Waar ook Denk en Zet tot op dit oogenblik geen partij verloren heeft, bestaat er in deze klasse daardoor een aardige spanning. Het zij mij veroorloofd er hier op aan te dringen, niet reeds op onze lauweren te gaan rusten, doch vaardig en met taaiheid voort te strijden. Wij kunnen nog een heel eind hooger komen!

Daartoe zal het van veel belang zijn, ons spelpeil te verbeteren. Het Bestuur was in dit opzicht reeds het vorige jaar diligent, getuige de notulen der vergadering van het vorige jaar. Het advies van den Heer de Feijter luidde, om enkele openingen te gaan beoefenen, zwakkere spelers tegen sterkere te laten spelen en voorts eenige theorie op het demonstartie-bord te geven.

Met het eerste advies werd in het afgeloopen jaar begonnen, door gedurende enkele weken de Siciliaansche opening voor te schrijven, waarbij de heer Elfrink nuttige wenken gaf. De twee overige adviezen zijn nog in petto gehouden. Het moet mij hier van het hart, dat - naar de Voorzitter reeds zoo herhaaldelijk heeft opgemerkt - alles echter afhangt van de opkomst der leden, een punt, dat niet genoeg onder de aandacht der leden kan worden gebracht. Ik doe dan ook van deze plaats nog eens een beroep op allen, toch zooveel mogelijk wekelijks aanwezig te zijn.

Nu wij in de groote O.S.B.O. spelen, hebben wij een verantwoording jegens onze club, waarvan wij ons bewust dienen te zijn en te blijven. Komt dus allen trouw, blijf alleen weg, als U daartoe een werkelijk wettige en dringende reden heeft. Alleen dàn kan het Bestuur met succes meer plannen tot verbetering van het spelpeil maken.

In dit verband moge hier worden vermeld, dat het Bestuur op 19.9.46 de volgende maatregelen tot wering van verzuim ter verbetering van het spelpeil en tot goed verloop van de club-competitie moest nemen:

1. iedere partij, welke vooraf door den wedstrijdleider wordt vastgesteld, wordt bij niet opkomen van een speler zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, voor dezen speler als een verliespunt aangemerkt, terwijl dan de tegenspeler geacht zal worden die partij gewonnen te hebben.

2. elk lid, dat vier achtereenvolgende schaakavonden zonder kennisgeving van verhindering wegblijft, zal automatisch als werkend lid der vereeniging worden afgevoerd.

3. wekelijks zal op de speelavonden een lijst worden opgehangen waarop de partijen, die men de volgende week zal hebben te spelen, zullen zijn vermeld.

de club-competitie van het seizoen 1946/47 begon op 23.9.46; de indeling leverde telkens moeilijkheden op tengevolge van de vele absenties.

Het ledental onzer vereeniging bleef het geheele jaar onveranderd 21. Een bewijs dat bij een kern van leden animo bestaat, blijkt uit het feit, dat, in afwijking van het huish.regl. besloten werd in 1946 geen vacantie-maand te houden, doch door te spelen.

Tengevolge van onheusche bejegening van den exploitant van het Stations-Koffiehuis, werden de speelavonden ingaande 3.6.46 gehouden in Café "de Kroon" van de Fam. Huisman, waar wij ons, sedert we in de groote zaal aldaar spelen, zeer zeker thuisgevoelen.

Onze club werd in het afgeloopen jaar, dank zij de vaardigheid en bereidheid van ons lid, de heer Beekman, een zeer welkom en fraai demonstratie-bord met stukken rijk. Den heer Beekman past hiervoor een woord van oprechten dank, hetgeen zich ook mogen uitstrekken tot den heer Elfrink, die rustig en accuraat er regelmatig voor zorgt, dat wij op ons koperen feest over een heeleboel pecunia zullen beschikken.

Ik wil ditmaal eens niet eindigen met U op te wekken toch trouw te komen. Dat wordt vervelend en gij weet het nu allen wel. Gaarne wensch ik U een prettige verdere schaaktijd met voor ieder een stijging van zijn schaakkracht.


Kerssemakers


Trouwkoetsjes wachten voor Café de Kroon naast het gemeentehuis.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 12 november 2011.