Jaarvergadering der Twellose Schaakclub,
gehouden op Maandag 27 Januari 1947 te 19.30 uur
in café Huisman te Twello.

Aanwezig is het voltallig bestuur te weten de heren Schaap, Kerssemakers en Dommerholt, alsmede de leden Booy, Beekman, Companje, Elfrink, de Haas, v.d. Hoogte, Jonker, Muller, Nagtegaal, Velders, Wemerman, Wilke.
Niet tegenwoordig konden zijn de leden: van Galen, Hissink, Nijhof, Nijman, Schröder.

Vóór de vergadering wordt er conform art. 1 alinea b van het reglement beslist over het verzoek van den heer H.W. Smeenk Jr, Kuiperstraat R 36 te Terwolde, over diens toelating als lid. Uitgebracht worden 14 schriftelijke stemmen vóór toelating, zodat de heer Smeenk als lid is aangenomen en de vergadering kan bijwonen.

De voorzitter opent vervolgens de vergadering, heet de heer Smeenk welkom on onze gelederen en wil zich voor wat het overzicht van het afgelopen jaar betreft, referen aan het verslag van de secretaris. Er is een lange agenda af te handelen, zodat spreker in zijn inleiding heel kort wil zijn. Hij constateert, dat minstens de helft van de leden aanwezig is en de vergadering derhalve conform art. 11 van het reglement bevoegd is geldige besluiten te nemen.

Achtereenvolgens komen nu aan de orde:
punt 2: Lezing en goedkeuring der notulen van de vergaderingen d.d. 28 Januari en 20 Mei 1946. Beide notulen worden gelezen en onveranderd vastgesteld.

punt 3: Jaarverslag van de secretaris over 1946. Dit verslag wordt gelezen en goedgekeurd onder dankzegging van de samensteller.

punt 4: Verslag kascommissie. De heren Booy en Mulder als leden der kascommissie 1946 verklaren de kas en bescheiden bij de penningmeester te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden. De voorzitter dankt de kascommissie voor haar medewerking.

punt 5: Jaarverslag van de penningmeester over 1946. De penningmeester brengt schriftelijk verslag uit over het door hem gevoerde financieele beheer gedurende het jaar 1946. Ook dit verslag wordt door de leden goedgekeurd, terwijl de voorzitter de penningmeester voor zijn accurate werkzaamheden dank betuigt, daaraan de opmerking verbindende, dat de financiële toestand der vereniging niet direct rooskleurig genoemd kan worden.


Niet reizen maar klokken!

punt 6: Verkiezing van een secretaris en penningmeester, wegens periodieke aftreding. De heren Kerssemakers en Dommerholt worden overeenkomstig art. 4 van het reglement bij acclamatie herkozen, resp. tot secretaris en penningmeester. De beide genoemde heren verklaren hun benoemingen te aanvaarden.

punt 7: Contributieverhoging.
De voorzitter stelt met enige aarzeling dit punt aan de orde. Hij is in beginsel steeds tegen contributie-verhoging geweest. Nu we echter lid van de OSBO zijn geworden, zijn er meer uitgaven ontstaan. Volgens een gemaakte begroting bedragen de uitgaven momenteel f 145,- terwijl aan contributies wordt ontvangen f 130,-. Er is dus een tekort. Het bestuur stelt nu voor de contributie van voorheen f 0,50 te verhogen op f 1,-, terwijl daarnaast blijft te voldoen de OSBO contributie van f 0,30 per lid. Spreker betoogt, dat alles een verhoging heeft ondergaan en ook onze club zal daar niet aan kunnen ontkomen.

De heer Wemerman stelt voor de contributie vast te stellen op f 1,- incl. OSBO contributie, welk voostel door de heer Jonker wordt gesteund.
De heer Elfrink meent, dat de contributie van een gulden, de afdracht van 30 cent bovendien voor de OSBO, het betalen van f 0,10 per lid per maand voor het jubileumfonds en bovendien nog de kosten der consumpties het lidmaatschap van de club wel duur maken; er moeten dan maar geen reisjes worden gemaakt, die te veel geld verslinden; volgens sprekers mening moet men de voorkeur geven aan de aanschaffing van schaakklokken; men kan echter niet beide doen nl. competitiereizen maken en klokken betalen.

De opmerkingen van de heer Elfrink zijn voor de voorzitter aanleiding meteen punt 8 betr. vorming van een schaakklokkenfonds ter sprake te brengen. Spreker zegt, dat naar het gevoelen van het bestuur de schaakklokken zullen moeten worden aangeschaft uit vrije incidentele bijdragen van leden, zodat de aanschaffingskosten niet zullen komen ten laste van de club.

De heer Beekman stelt voor het bestuursvoorstel van een totale contributie van f 1,30 en het voorstel van de heer Wemerman voor een totale contributie derhalve incl. OSBO contributie van f 1,- in schriftelijke stemming te brengen. Aldus geschiedt, met een uitslag dat 11 stemmen worden uitgebracht voor een contributie-verhoging van f 1,30 en 5 stemmen voor de vaststelling van de contributie op f 1,-. Het bestuursvoorstel is derhalve aangenomen, zodat met ingang van 1 Februari 1947 per lid per maand f 1,30 zal dienen te worden betaald.

De voorzitter wil nog even terugkomen op punt 8. Z.i. is er geen bezwaar een bijdrage voor het klokkenfonds te geven, indien de clubkas zulks toelaat. Hij meent dat de prijzen vermoedelijk op het ogenblik zullen bedragen f 35,- à f 40,-. Er wordt besloten op de wekelijkse speelavonden een collectebus te plaatsen ter vorming van een klokkenfonds; ieder lid is geheel vrij daarin al dan niet te geven.

punt 9: Opvoering spelpeil.
De voorzitter merkt op, dat het met de in het verleden hiertoe gemaakte plannen niet zo is verlopen als het bestuur had gedacht en gewenst. Men is begonnen met het beoefenen der Siciliaanse opening. Doch de opkomst werd hoe langer hoe geringer. Toen werd overgegaan tot onderlinge competitie, werd de opkomst beter. Spreker ziet in de wekelijkse competitieverslagen in de krant, daartoe een stimulans. Hij vraagt hoe de vergadering denkt over een verdere opvoering van het spelpeil en vraagt of men er voor zou voelen daarvoor 1 avond in de maand te nemen.

De heer Jonker antwoordt hierop, dat men zeker 1 avond in de maand voor openingen moet besteden, die dan op een avond in de volgende maand dienen te worden nagespeeld, waarbij dan zal moeten worden nagegaan of er van de openingen studie gemaakt is.

Na enige verdere discussie wordt besloten, dat een aantal leden zich het nieuwe boek van Dr Euwe, Handleiding voor het schaakspel zullen aanschaffen. De prijs hiervan is f 4,95 en het is wellicht mogelijk daarop bij een grotere bestelling ineens korting te krijgen. De heren Booy, Beekman, Companjen, de Haas, v.d. Hoogte, Muller, Nagtegaal, Schaap, Smeenk en Wilke verzoeken de secretaris een exemplaar voor hen te willen bestellen.

De heer de Haas stelt voor een tweede avond in de week uitsluitend voor theorie te reserveren. De heer Velders zegt dat er voor de competitiewedstrijden meer animo bestaat en die ook meer effect hebben, dan geregeld theorie. Om verschillende redenen kan de vergadering moeilijk instemmen met een tweede schaakavond in de week. De voorzitter vertrouwt, dat degenen die het boek van Euwe bestelden er ijverig en trouw in zullen studeren. Overwogen wordt af en toe de heer de Feijter voor een theoretische beschouwing uit te nodigen.

punt 10: Mededeling van het Bestuur.
Deze mededeling betreft de opstelling van de Maandagavondlijst voor de clubcompetitie. Tot dusverre ondervindt de voorzitter hiervan herhaaldelijk moeilijkheden wegens het niet verschijnen van verschillende leden ten gevolge waarvan regelmatig wijzigingen in de lijst moeten worden gebracht. Ook voor de wel verschijnende partij, die zijn partner mist is een en ander hinderlijk. Het Bestuur heeft daarom besloten hiervoor de volgende regeling te treffen: Ieder die 's Maandagsavonds verhinderd is te komen, dient daarvan vóór Maandag 13 uur aan de voorzitter bericht te geven; verschijnt men niet, zonder bericht van verhindering dan wordt het winstpunt in mindering gebracht van het verkregen aantal punten voor de clubcompetitie. De tegenpartij krijgt er echter geen winstpunt bij. De wedstrijd zal echter alsnog gespeeld moeten worden. In gevallen van werkelijke force majeure zal geen aftrek van een winstpunt plaats vinden.

punt 11: Rondvraag.
Voor de rondvraag melden zich de heren: Booy, Beekman, Elfrink, Jonker en Nagtegaal.

De heer Jonker is enthousiast voor het schaakklokkenfonds en wekt de leden op bij vrienden en kennissen in hun omgeving vrijwillige bijdragen voor dit fonds te trachten in te zamelen, waarmede voorzitter zich gaarne accoord verklaart.

De heer Booy vindt het spelen van de clubcompetitie over de gehele linie niet juist; hij meent dat de competitie in twee klassen moet worden ingedeeld. Naar zijn oordeel zal dan voor deze clubcompetitie meer animo bestaan. De voorzitter is het met dit voorstel geheel eens, ziet echter een bezwaar in de omstandigheid, dat bij de indeling in twee klassen een groep leden zal ontstaan, die gebrek aan een partner hebben, door het regelmatig niet verschijnen van meerdere leden. De heer Booy merkt echter op, dat de groepen elk geen 10 leden behoeven te hebben. Het kan ook minder. Hij stelt voor met de twee klassen indeling te beginnen zodra de lopende competitie is beëindigd. De secretaris zal zich in verbinding stellen met de heer de Feijter en tevens een avond met genoemde heer afspreken voor het houden van een uiteenzetting op ons demonstratiebord.

De heer Booy vraagt verder of op de reizen voor de OSBO-competitie niet kan worden bezuinigd, door b.v. voor zover de trajecten dat toelaten met de trein of met een bus in plaats van met een auto te reizen.

De heer Elfrink stelt voor om de schaakavonden niet steeds zo doodernstig te houden. Spreker wil af en toe wat vrolijkheid met ernst verbinden en stelt voor één door het lot aan te wijzen lid af en toe zijn zetten op het demonstratiebord te verantwoorden.

De heer Beekman informeert er naar hoe het met de juniores staat. Wij moeten zorgen voor nieuw bloed in onze vereniging, anders sterft deze uit. De voorzitter antwoordt hierop, dat er thans een drietal junioresleden zijn. Zij hangen er inderdaad een beetje bij en daarom stelt spreker voor om ze in de vereniging op te nemen. Enkele oudere leden zullen zich dan over die juniores ontfermen, waarbij spreker aanneemt, dat de kopgroep daartoe bereid zal willen zijn.


Dit station in Twello deed tot medio 1951 dienst.

De voorzitter vraagt de vergadering of de juniores lid van de vereniging moeten worden. Art. 17 van het reglement kent inderdaad junioresleden, wier contributie f 0,30 per maand bedraagt. Men is juniorlid wanneer men nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De vergadering gaat accoord met de opneming van de thans in verenigingsverband spelende jongelui als junioresleden op te nemen. Hun speeltijd wordt bepaald van half acht tot half tien. Na enige oefening zullen ze dan in de tweede competitiegroep worden ingedeeld.

De heer Nagtegaal deelt mede, dat een zekere heer Hak wonende te Twello in de Domineestraat zeer invalide is, terwijl zijn enige genoegen nog bestaat in het schaakspel. De heer Hak, aldus spreker, zou gaarne lid willen worden, doch wij zouden er dan telkens bij toerbeurt naar toe moeten gaan, evenals zulks geschiedt ten opzichte van den heer R. Jonker. Afgesproken wordt dat de heer Nagtegaal nog eens bij de heer Hak zal informeren, of wij hem een genoegen kunnen doen met de aanbieding van het lidmaatschap onzer vereniging. Omtrent zijn toelating als lid zal men dan nog nader een besluit nemen.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun op- en aanmerkingen, waaruit blijkt, dat de leden zich voor hun club interesseren. Het bestuur zal zo goed mogelijk zijn best doen om de vereniging zo hoog mogelijk op te voeren.


Schaap
Kerssemakers


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 12 november 2011.