Jaarvergadering der Twellose Schaakclub, gehouden op
Maandag 9 Februari 1948 te 19.30 in café Huisman te Twello.

Aanwezig is het voltallig bestuur te weten de heren Schaap, Kerssemakers en Dommerholt, alsmede de leden Beekman, Booy, Beugelink, Elfrink, Van Galen, De Haas, Van Heerde, Van der Hoogte, J. Jonker, Muller, Nagtegaal, Nijhof, Nijman, Roeterdink, Mevr. van Seuren, Velders, De Vries en Wemerman.

De Voorzitter heet de in grote getale opgekomen leden hartelijk welkom en ziet in deze goede opkomst een verheugde belangstelling en het leven der vereniging.

Achtereenvolgens komen nu aan de orde:
punt 2: Lezing en goedkeurig der notulen van de jaarvergadering d.d. 27.1.1947. Deze notulen worden gelezen en onveranderd vastgesteld.

punt 3: Jaarverslag van de secretaris over 1947. Dit verslag wordt gelezen en onder dankzegging aan de samensteller goedgekeurd.

punt 4: Verslag van de kascommissie. Namens de kascommissie deelt de heer Nagtegaal mede, dat de kas en bescheiden zijn gecontroleerd en accoord bevonden. De vergadering besluit aan de penningmeester décharge over het afgelopen jaar te verlenen en bedankt de kascommissie voor haar medewerking.

punt 5: Jaarverslag van de penningmeester over 1947. De penningmeester brengt schriftelijk verslag uit over het door hem gevoerde financiële beheer gedurende het jaar 1947. Het verslag wordt goedgekeurd en de voorzitter betuigt de penningmeester zijn dank voor zijn accurate werkzaamheden. Het saldo bedraagt f 135,42, welk bedrag tot tevredenheid aanleiding geeft.


Noot: in de kantlijn is later met potlood bij het bedrag van punt 5 een vraagteken geplaatst!

De schaakklok elk jaar een hot item!


punt 6: Verslag van de penningmeester van het jubileumfonds. De heer Elfrink deelt mede, dat het saldo op 31 December 1947 bedroeg f 168,10, terwijl nog te innen is een bedrag van f 29,70. Tot aan de jubileumdatum worden de ontvangsten nog geschat op f 40,-, zodat te zijner tijd voor het jubileum ca. f 240,- beschikbaar zal zijn. De vergadering neemt van een en ander met belangstelling kennis en de voorzitter dankt de heer Elfrink voor het werk aan het beheer van dit fonds besteed.

punt 7: Verkiezing van een voorzitter wegens periodiek aftreden van de huidige functionaris. De heer Schaap wordt bij acclamatie als voorzitter herkozen. Hij merkt op, dat hij al eens het plan gekoesterd heeft als voorzitter af te treden, omdat hij meent, dat hij zijn plaats aan een jongere kracht dient af te staan. Gezien het resultaat van de herkiezing besluit de heer Schaap alsnog zulks tot verheugenis der vergadering, het voorzitterschap wederom te aanvaarden.

punt 8: Benoeming van een materiaalcommissaris. De huidige functionaris kan tengevolge van zijn werkzaamheden slechts zeer zelden aanwezig zijn. De vergadering besluit hem dan ook te ontlasten van de aan hem opgedragen taak en benoemt thans de heer Velders als materiaalcommissaris, welke benoeming door de heer Velders wordt aangenomen.

punt 9: Bespreking viering 12½-jarig bestaan op 12.6.48. De voorzitter zou graag willen weten hoe de vergadering over de herdenking van het 12½-jarig bestaans feit denkt. De heer Velders vraagt of er een feestavond van gemaakt zal worden, dan wel of men iets anders zou doen; hij herinnert aan het feest bij het 10-jarig bestaan en aan de commissie die toen zo voortreffelijk een en ander regelde; hij stelt voor deze commissie wederom voor de viering van het 12½-jarig bestaan te benoemen.

Spreker zegt verder, dat in de loop van de tijd ook stemmen zijn opgegaan om de dames van de leden voor het 12½-jarig feest uit te nodigen. Wij kunnen dan echter niet iets ondernemen in de geest, zoals geschiedde bij het 10-jarig bestaan. De heer Elfrink meent, dat bij het 10-jarig bestaan reeds is afgesproken, dat de dames bij de 12½-jarige herdenking aanwezig zullen zijn, hetgeen door de heer nagtegaal wordt ondersteund. De voorzitter zegt ook wel andere geluiden gehoord te hebben, om nl. een klokkenfonds te openen.

De heer Beugelink stelt voor op de feestavond een verloting voor de aanschaffing van schaakklokken te houden. De voorzitter vindt dit een goed idee, doch meent dat dit aan de feestcommissie zal moeten worden overgelaten. Spreker vraagt zich verder af, wat zal dienen te geschieden, indien wij de dames uitnodigen. De heer Jonker meent dat de viering eenvoudig moet worden gehouden en wel in de geest van de 10-jarige herdenking. De heer Booy acht dit echter niet zo geschikt. De voorzitter vraagt de vergadering hoe zij denkt over een klein dinertje met enige attracties. De heer van Galen vraagt of daar muziek bij zal komen, terwijl de heer Booy de suggestie doet, of niet enige Twellodians de avond zouden kunnen opluisteren.

Als feestcommissie worden thans benoemd de leden Mevr. van Seuren, alsmede de heren De Haas, Elfrink en Muller, waarbij de heer Booy als adviserend lid zal optreden. De voorzitter zegt, dat de commissie haar taak moet opvatten als werk-commissie, die dan de nodige voorstellen aan het bestuur zal doen.Discussie over uitnodigen dames!

punt 10: Bespreking aanschaffing schaakklokken. De voorzitter veronderstelt, dat alle leden het er wel over eens zullen zijn, dat we dringend schaakklokken nodig hebben. Liefst 10. De voorzitter doet voorlezing van de correspondentie, die over de aanschaffing van schaakklokken met de firma H. Koopman in Dordrecht is gevoerd, waarop de heer Nagtegaal voorstelt direct 5 klokken aan te schaffen. De klokken van de firma Koopman kosten echter f 32,50 hetwelk vrij hoog gevonden wordt. Uiteindelijk wordt besloten met de aanschaffing nog even te wachten, tot de prijzen zijn gedaald. Het ligt verder in de bedoeling, wel een gedeelte van het kassaldo te gebruiken voor de aanschaffing van de schaakklokken.

punt 11: Bespreking regeling competitiepartijen buitenshuis. De competitiepartijen met invalide leden werden tot dusverre gespeeld op avonden, anders dan de clubavonden, hetgeen voor meerderen een groot tijdverlies betekent. De voorzitter zegt, dat het bestuur van mening is, dat deze competitiewedstrijden buitenshuis zouden moeten worden gehouden op een clubavond. Mevrouw Van Seuren zegt echter, dat zij gaarne de clubavonden wil blijven bezoeken en dat het niet verplicht zal zijn de competitie buitenshuis op maandagavonden te spelen. De heer Nagtegaal meent, dat de wedstrijdleider op een en ander toe moet zien. De voorstellen worden gecombineerden er wordt afgesproken, dat de wedstrijdleiders (de heren Elfrink en Nagtegaal) er voor zullen zorgen, dat steeds voor de volgende week, hetzij op een clubavond, hetzij op een andere avond, gespeeld wordt.

punt 12: Bespreking lopende competitie. De voorzitter merkt op, dat sommige leden zelden komen, o.a. door langdurige ongesteldheden. De voorzitter zou echter gaarne de competitie eens helemaal uitgespeeld willen zien, om precies na te gaan hoe de verhoudingen liggen. Hij doet daarom een dringend beroep op alle leden, om toch trouw op de clubavonden te komen. De heer Beekman zegt medische reden te hebben zo dikwijls weg te blijven, terwijl hetzelfde geldt voor de secretaris. De voorzitter zal eerst nog eens de competitiekaarten opvragen, om aan de hand daarvan te trachten de speelsterktes vast te stellen.

punt 13: Rondvraag.
Voor de rondvraag melden zich de heren Nijman, Van Galen, Beekman, Van der Hoogte, Jonkers en Velders.

De heer Nijman zegt, dat het af en toe voorkomt, dat hij geen partner voor een competitiewedstrijd kan vinden, terwijl anderen op dezelfde tijd een vriendschappelijke wedstrijd spelen. Hij meent, dat aan competitiewedstrijden de voorrang moet worden gegeven. De voorzitter stemt hiermede in, doch voegt hieraan toe, dat het niet de bedoeling is, dat op één avond twee competitiewedstrijden worden gespeeld, zodat hij veronderstelt, dat de heer Nijman een vriendschappelijke wedstrijd bedoelde, die zijn oorzaak vond in de door spreker zoëven gesignaleerde omstandigheid.

De heer Van Galen vraagt of er geen publiek feest gehouden kan worden ten behoeve van het klokkenfonds. De voorzitter zegt, dat wij ons echter niet op amusements gebied kunnen begeven; het werkcomité echter voor het 12½-jarig feest zal zijn aandacht aan dit punt kunnen besteden. De vergadering is het met de voorzitter eens.

De heer Beekman herinnert aan de notulen in verband met de verantwoording van zetten op het demonstratiebord. De voorzitter zegt, dat de niet-uitvoering hiervan te wijten is aan de dikwijls geringe opkomst der leden, vooral in het begin. Het bestuur zal zich echter nog beraden op dit punt en op een gegeven maandag ermede voor den dag komen.

De heer Van der Hoogte vraagt of elk nieuw lid geen entrée kan betalen voor het aanstaande feest, één en ander ten behoeve van de feestkas. Nieuwe leden, die zich melden na de feestavond hoeven dan uiteraard deze entrée niet te betalen. Het bestuur zal dit punt nog in overweging nemen. Hij vraagt er verder naar, wanneer de return-wedstrijd tegen de firma Stokvis te Deventer zal worden gehouden en ook of wij nog meedoen aan de Deventer stadscompetitie.

De heer Jonker vraagt of wij niet:
a. Direct een datum voor het demonstratiebord kunnen vaststellen. De voorzitter zegt dit binnenkort te zullen doen;
b. of de heer De Feijter nog niet eens kan komen, waarop de voorzitter antwoordt, dat dit eerst zal kunnen geschieden na afloop van de OSBO-competitie, waarvan de laatste wedstrijd op 6 Maart a.s. valt;


Partij verantwoorden op het demo-bord!
c. of er niet een verloting te organiseren valt voor het schaakklokkenfonds. Besloten wordt een verlotingscommissie te benoemen, waartoe worden aangewezen de heren Jonker en Beugelink;
d. dat er nog vele schakers in Twello zijn, die geen lid van onze club zijn. Hij stelt voor om twee afdelingen te laten spelen tegen deze ingezetenen - niet-leden en deze dan per circulaire op te roepen. Afgesproken wordt, dat de leden namen aan de voorzitter van candidaat-leden zullen verstrekken.

De heer Velders vraagt of we vanwege het OSBO-reglement wel een vriendschappelijke wedstrijd mogen spelen, hierbij doelende op de wedstrijd tegen Stokvis. Dit zal door de voorzitter nader worden bekeken.

punt 14: Sluiting.
De voorzitter dankt de vergadering voor haar medewerking en voor haar op- en aanmerkingen, die het Bestuur steeds gaarne welkom zijn en hetwelk hij zal trachten zoveel mogelijk tot voordeel van de club te verwerken, waarna hij de geanimeerde vergadering sluit.


L.A. Schaap
Kerssemakers


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 12 november 2011.