VERSLAG OVER HET JAAR 1948
VAN DE
TWELLO'SCHE SCHAAKCLUB.

OSBO-competities; seizoen 1947/48.
In 1947 waren hiervan reeds gespeeld op:
23.9.47 te Brummen tegen Brummers Schaakgen. I, uitslag 8-2
18.10.47 te Twello tegen Apeld. Schaakgen. II, uitslag 7-3
29.11.47 te Dieren tegen De Toren te Spankeren, uitslag 5½-4½
Wij verloren dus al deze wedstrijden en ook de eerste vn 19.1.48.

In het begin van 1948 volgden nl. in deze competitie nog twee wedstrijden, te weten op:
19.1.48 te Twello tegen Pallas II, uitslag 6-4
14.2.48 te Twello tegen Zutf. S.G. II
Deze wedstrijd is echter niet doorgegaan wegens het niet-opkomen van Zutfen, waardoor Twello reglementair met 10-0 won. Door deze uitslag zou de Schaakvereniging De Toren te Spankeren onderaan de lijst komen en dus degradatie-wedstrijden moeten spelen.

Nadat een verzoek van de Voorzitter van de OSBO om alsnog tegen Zutfen II uit te komen door ons was afgewezen, werd niettemin op ons initiatief wel, na overleg met de OSBO-wedstrijd-leider, de heer Borgers te Apeldoorn, een beslissingswedstrijd gespeeld tegen De Toren te Spankeren, die onze sportieve houding zeer waardeerde.


Het botert niet erg tussen Zutphen en Twello!

De wedstrijd vond plaats op 20.3.48 in het St. Jozef-gebouw te Deventer en werd door Spankeren gewonnen met 6-4, waardoor wij dus aan de degradatie-wedstrijden moesten deelnemen.
In deze degradatie-wedstrijden moest Twello uitkomen op:
3.5.48 te Dieren tegen Dinxperlo, uitslag Twello verliest met 3½-6½
31.5.48 te Twello tegen V.D.S. Beekbergen, uitslag: Twello wint met 5½-3½
met 1 afgebroken partij, die na arbitrage voor zwart (Beekbergen) gewonnen werd verklaard, zodat de definitieve uitslag luidde: 5½-4½.

De OSBO-competitie 1947/48 is dus zeer onbevredigend verlopen (maar 1 "echt" gewonnen, 1 reglementair) zodat wij door onze indeling in de I Kl.B wel wat te hoog worden aangeslagen.

OSBO-competitie; seizoen 1948/49
Ook voor deze lopende competitie werden wij weer in de I Klasse B ondergebracht. Het is, evenals het vorige jaar, een halve competitie, bestaande uit 5 wedstrijden en ingedeeld als volgt:
16.10.48 (gespeeld 9.11.49) tegen Pallas II Deventer; uitslag: gewonnen door Twello 5½-4½
27.11.48 Twello - Z.S.G. II (Zutfen); verloren met 7½-2½
15.1.49 Twello - O en O I (Kampen); verloren met 6-4
12.2.49 Zw.S.G. II (Zwolle) - Twello
26.3.49 D.V.G.S. I (Zwolle) - Twello

De degradatie (over promotie zullen we maar niet spreken !) is zo geregeld, dat het laagstuitkomende tiental in de I A en I B speelt met de hoogstuitkomenden uit II A en II B (dus 4 tientallen), een halve competitie om twee plaatsen in de I Klasse.

Voor de OSBO competitie 1948/49 is ons tiental als volgt samengesteld:

1. J. Jonker      6. Dr. J. Nijhof     Reserves:
2. D. Booy       7. A.G. de Haas     1. Mevrouw J.W. van Seuren
3. F. Delsink      8. B.H. Velders     2. L.A. Schaap
4. A.T. Muller     9. H. Nijman       3. G. Schenk
5. D.J. Dommerholt   10. G. Roeterdink     4. J.E. Dijkhuis
                         5. R. Jonker
Van de betrokken clubs ontvangen we, volgens de nieuwe OSBO-bepalingen, terstond bericht over de uitslagen van de door hen gespeelde wedstrijden, terwijl wij omgekeerd hetzelfde doen. Aan de hand van een en ander is het bijgaande overzicht samengesteld en, voor zover bericht ontvangen, bijgewerkt t/m de wedstrijd van 15.1.49.

Club-competities
De op 13.9.48 begonnen club-competities in 1948/49 waren op het tijdstip van opmaken van dit verslag nog niet beëidigd. Indeling der met name te noemen spelers in de beide groepen A en B, einde en resultaat zullen dus eerst in het volgende verslag kunnen worden vermeld. de competitie-kaarten blijken in de practijk zeer te voldoen.

Ledental
In de loop van 1948 bedankten 8 leden t.w. de heren Beekman, Companjen, Elfrink, van Galen, Hak, Nagtegaal, Nijman en Wilke.
Er traden 8 nieuwe leden toe, nl. de heren Beugelink, Delsink, Dijkhuis, Lieferink, v.d. Beek, Schenk, Gorter en Storm (juniorlid), zodat het ledental op 31.12.48 uiteindelijk onveranderd op 24 gehandhaafd bleef.

12½-Jarig jubileum
Dit werd herdacht op 12.6.48 met een gezellig samenzijn van de leden met hun dames in ons versierde clublokaal. Er waren verschillende tractaties, terwijl diverse leden van hun kunnen op het gebied van amusement, zeer ten pleziere der aanwezigen, blijk gaven.


Waarom zegden 8 leden en bloc op?

Verloting Schaakklokkenfonds
Door de in de ledenvergadering van 9.2.48 benoemde verlotings-commissie, bestaande uit de heren J. Jonker en Beugelink, werd een verloting georganiseerd, die een bijzonder succes opleverde. Hun komt hier nog zeker een woord van dank toe voor al hun bemoeiïngen. Netto kon voor het schaakklokkenfonds ca. f 260,- worden afgedragen.

Jaarvergadering OSBO
De grote jaarlijkse ledenvergadering van de OSBO, gehouden te Apeldoorn op 18.9.48 werd bijgewoond door de bestuursleden Schaap en Kerssemakers.

Schaakclub Stokvis
Op verzoek van de Schaakver. v/h/ Personeel der Fa. Stokvis te Deventer, speelden we te Twello op 2 Februari '48 een vriendschappelijke wedstrijd, welke eindigde in een gelijk spel 5-5.

In Augustus 1948 werden geen clubavonden gehouden.

Naar aanleiding van een mededeling in OSBO-nieuws d.d. 10.7.48 no.8, werd aan de heer A. de Bruyn te Rotterdam op 10.8.48 geschreven, dat onze Club belangstelling had voor de aanschaffing van 10 schaakklokken. Een antwoord werd daarop tot dusver niet ontvangen.

De Kon. Ned. Schaakbond te 's-Gravenhage en de Nijmeegsche Schaakvereniging Strijdt met Beleid werden schriftelijk gelukgewenst met hun resp. 75- en 100-jarig bestaan.

En dan moge ik aan het slot een woord van afscheid tot U allen richten en U bedanken voor de vriendelijkheid, waarmede U mij steeds zijt tegemoetgetreden. Het spijt mij zeer, dat het - om gezondheidsredenen - beter is gebleken voorlopig geen onnodige geestelijke inspanningen te verrichten; indien een lid maar zelden komt, is dat geen goed lid; des te meer is waar, dat een secretaris, die maar zelden aanwezig kan zijn, zeker geen goed secretaris is. Hieruit trok ik dan ook, na een 7-jarige bestuursfunctie, de enige consequentie. Een hartelijk woord van dank komt Uwen voorzitter toe, die zo dikwijls, alsof het vanzelfsprekend ware, voor mij inviel. De prettige samenwerking in het bestuur blijft een aangename herinnering, alsmede ook de geest, die steeds in de club heerst. Houd U Uw huidige voorzitter en penningmeester in ere! U allen wens ik het beste in Uw leven en Uw schaakleven!


Kerssemakers
31.1.49


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 12 november 2011.