Jaarvergadering 1950

De voorgeschreven jaarvergadering werd gehouden op
Maandagavond 23 Januari 1950 in café Huisman te Twello.

Om ruim 8 uur opent de Voorzitter de Vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig zijn de Heren Schaap, Dommerholt, Muller, Rietdijk, Smit, de Haas, Booy, Dijkhuis, Dr Nijhoff, Delsing, vd Hoogte, Nagtegaal en Velders. Afwezig zijn de Heren Wemerman, Jonker, de Vries, Ravenhorst en van Heerde.

Na de opening leest de secretaris de notulen der jaarvergadering d.d. 31 Jan. 1949, welke door de Vergadering worden goedgekeurd.

Daarna houdt de Secretaris het woord tot het uitbrengen van zijn verslag over het jaar 1949, waarbij hij een opsomming geeft van de voornaamste gebeurtenissen in het jaar 1949. Aangezien niemand iets heeft op- of aan te merken wordt het verslag voor kennisname aangenomen en dankt de Voorzitter de Secretaris voor zijn verslag.

Bij monde van de Heer de Haas wordt verslag uitgebracht door de kas-commissie, waaruit blijkt, dat de boeken en bescheiden van de Penningmeester, na onderzoek geheel in orde zijn bevonden. De Voorzitter dankt de kas-commissie voor de door haar verrichte arbeid en stelt de Vergadering voor de Penningmeester décharge te verlenen, waartoe met algemene stemmen wordt besloten.

Daarna wordt verslag uitgebracht door de Penningmeester over het jaar 1949, waaruit blijkt, dat de Vereniging op 31-12-49 een kassaldo heeft van fl. 159,26. Niemand heeft iets op- of aan te merken en brengt de Voorzitter zijn dank over aan de Penningmeester voor diens arbeid ten gunste van de Vereniging verricht.


De cijfers in de notulen komen niet overeen met het kasboek!

Bij punt 6 van de agenda zegt de Voorzitter, dat er stemmen zijn opgegaan om de vaste speelavond op Maandagavond te veranderen. Door drukke werkzaamheden ten gevolge van de veranderde tijdsomstandigheden is het de Voorzitter reeds geruimen tijd niet mogelijk geweest de schaakavonden te bezoeken, terwijl ook de Heer van Galen wegens absolute verhindering op Maandag zich genoodzaakt heeft gezien als lid van de Vereniging te bedanken. De Voorzitter stelt voorde schaakavonden in het vervolg te houden op de Woensdagavond der week, aangezien het hem dan beter zou schikken dan op Maandagavond, terwijl er dan tevens de kans bestaat het vroegere lid, de Heer van Galen, weer als lid te mogen inschrijven. Na enig heen en weer gepraat wordt dan besloten het met de Woensdagavond te proberen en spreekt de Voorzitter de wens uit, dat de leden allen dan ook trouw zullen komen.

Punt 7 behandelt periodiek aftreden van leden van het Bestuur. Thans is aan de beurt van aftreden de Voorzitter der Vereniging. Uit de vergadering wordt naar over gebracht, dat herkiezing bij acclamatie geoorloofd is en wordt de Voorzitter gevraagd of hij een eventuele herbenoeming zou aanvaarden. De Voorzitter antwoordt, dat hij er over gedacht heeft de Voorzittershamer maar eens in andere handen over te laten gaan. De Vergadering is het hier blijkbaar niet mede eens, waarop de voorzitter zegt de functie maar weer op zich te willen nemen, waarbij hij de hoop uitspreekt, dat hij dan ook op de medewerking der leden zal kunnen rekenen, want zonder die medewerking is het ook hem niet mogelijk de Vereniging op te bouwen. De Vergadering betuigt zijn instemming en is hiermede dus de Voorzitter als herkozen te beschouwen.

Bij punt 8 van de agenda wijst de Voorzitter de leden op de slechte opkomst der leden op de clubavonden. Gedurende het afgelopen Verenigingsjaar zijn vele leden weer afgevallen; de Heren Schuil, Roeterding en Lieferink hebben wegens studieredenen bedankt. Mevr. van seuren heeft vanwege gezondheidsredenen moeten bedanken, de Heer Beugelink wegens huiselijke omstandigheden, de Heer van Galen door de onmogelijkheid op Maandagavond te spelen, de Heren Gorter, vd Beek, door ons niet bekende redenen en de Heer R. Jonker door het niet komen van de leden bij hem aan huis. De Voorzitter hoopt, dat Mevr. van Seuren spoedig hersteld zal zijn en zij dan weer als lid van onze Vereniging zal toetreden.Noot: deze op een A5-formaat kladblokje handgeschreven notulen zijn niet compleet. Het handschrift is van voorzitter Schaap. Hij zou ongetwijfeld afgesloten hebben met agendapunt "Sluiting" en de notulen hebben ondertekend.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 november 2011.