Notulen van de jaarvergadering op
3 Maart 1952 des avonds 8 uur
in café Huisman te Twello.

1. Wanneer de voorzitter de heer Schaap de vergadering opent zijn de volgende leden aanwezig: de heren Schaap, Dommerholt, Nagtegaal, de Haas, J. Jonker, Elfrink, v.d. Hoogte, Boog en Velders.

In zijn openingswoord heet de voorzitter de aanwezigen hartelijk welkom. Hij vindt het jammer dat niet alle leden aanwezig zijn. Hij hoopt dat het een geanimeerde vergadering mocht worden en dat de leden het hem gemakkelijk zouden maken (Ondertussen komt de heer Booy ter vergadering).

2. De voorzitter geeft het woord aan de secretaris om de notulen voor te lezen van de jaarvergadering van 19 Februari 1951. De vergadering keurt de notulen zonder op- of aanmerkingen goed.

3. Hierna voorlezing van het jaarverslag over het verenigingsjaar 1951. Dit verslag kenmerkt zich door de geringe clubbezoek en één roep "Komt alstublieft op Maandagavond."

4. De heer Velders krijgt het woord om verslag uit te brengen over de contrôle van kas en boeken van de penningmeester. De kascommissie stelt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen daar alles in de beste orde werd bevonden. De voorzitter dankt de heren van de kascommissie voor hun arbeid waarna de vergadering besluit de penningmeester decharge te verlenen.

5. De penningmeester brengt daarna verslag uit over 1951, waaruit blijkt, dat wat betreft de financien het nog wel een beetje meevalt.

6. De voorzitter wordt bij acclamatie herkozen. De voorzitter dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en spreekt de hoop, dat hij mag rekenen op de medewerking van zijn mede-bestuursleden en de leden.

7. In verband met het uittreden van de vereniging uit de O.S.B.O. moest de contributie worden herzien. Een voorstel van het bestuur hield in een verlaging van f 0,25, dus de contributie vast te stellen op f 0,75 per maand. Het bestuur achtte het niet verantwoord lager te gaan in verband met het aantal leden.

De heer Nagtegaal had van het bestuur het voorstel verwacht om de contributie te kanaliseren. De voorzitter wijst er op dat door deze contributieverlaging misschien nieuwe leden zijn te trekken. De heer Muller, die inmiddels ter vergadering is gekomen vindt de huidige contributie billijk. De heer Velders vindt de voorgestelde verlaging alleszins logisch. De contributie van de O.S.B.O. is vervallen.

Wanneer nu de contributie van f 1,- gehandhaafd blijft, profiteren diegenen er van die nooit op de clubavond zijn, waarbij hij doelt op de streekwedstrijden die in Brummen gehouden zijn. De voorzitter zegt dat wanneer de contributie op f 1,- blijft gehandhaafd niet zal worden gebruikt voor auto-vervoer naar Brummen voor leden, die nooit op de clubavond komen. De heer Boog wil deze f 0,25 gebruiken voor propaganda-doeleinden. De heer Nagtegaal oppert het idee om hiervoor andere clubs uit te nodigen.

Hierna komt het bestuursvoorstel in stemming. Tegen het bestuursvoorstel worden 6 stemmen uitgebracht, zodat de contributie gehandhaafd blijft op f 1,- per maand.

8. Rondvraag
De heer Nagtegaal vraagt, hoeveel zaalhuur betaald wordt. Het is hier soms zo koud, dat weglopen van de kou niet tot de onmogelijkheden behoort. De heer Velders zegt zo terloops om dan het gemeentehuis maar te gebruiken. De voorzitter zegt toe, deze kwestie eens met de heer Huisman te bespreken. We zitten hier wel goedkoop.

De heer Elfrink vraagt wanneer een lid geroyeerd kan worden. De voorzitter antwoordt dat dit alleen mogelijk is bij wangedrag en contributie-schuld.


Tegenwoordig wordt het pand beter verwarmd!

De heer Boog brengt de competitie ter sprake. Een nieuwe competitie vaststellen en dan vragen of aan de competitie wordt deelgenomen. Wanneer toch iemand van de leden weet, dat hij door omstandigheden niet trouw de clubavonden kan bezoeken, laat die dan niet meedoen. De vergadering voelt hier wel voor en aldus wordt besloten. (De heer Nagtegaal verlaat de vergadering)

Ook vraagt de heer Boog om de partijen op te schrijven en met de klok spelen. Tevens acht hij het gewenst de klokken eens na te laten kijken. Hij heeft hiervoor een geschikt adres. De voorzitter vraagt hem eens naar de prijs te informeren.

9. De voorzitter dankt de vergadering voor de prettige wijze, waarop deze vergadering is gehouden. Hij spreke de hoop, dat de leden trouw op de clubavond komen tot meerdere bloei van onze vereniging.


Dijkhuis


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 november 2011.