Notulen van de vergadering van de Twellose Schaakclub op
14 Februari 1957.

De voorzitter de heer Velders opent de vergadering met een kort woord. Hij heet de leden hartelijk welkom en hoopt op een prettige vergadering.

Hierna krijgt de secretaris de gelegenheid om de notulen van 14 juni 1956 voor te lezen alsmede het verslag over de periode 1953 t/m 1956. Deze worden door de vergadering goedgekeurd.

Hierna krijgen we het verslag van de penningmeester. Het saldo op 31 dec. 1955 bedraagt f 116,- en op 31 dec. 1956 f 15,11. Het saldo op het spaarbankboekje is f 217,-. Geconstateerd is dat we ca. f 75,- per jaar op de exploitatie te kort komen. Het banksaldo kan natuurlijk worden aangesproken. Maar getuigt dit van een goed financieel beleid. Wanneer dit saldo op nihil is gekomen, hoe moeten we dan verder, wanneer het materiaal eventueel aangevuld moet worden.

Wanneer er een sluitende exploitatie moet komen, zal dit moeten worden opgevangen met een contributieverhoging van f 0,50 p.m. Voor verschillende leden zal dit een groot bezwaar kunnen zijn. Gevolg misschien leden verlies, waardoor de inkomsten dalen, terwijl de meeste uitgaven (o.a. zaalhuur) gelijk blijven.

Het bestuur heeft gemeend niet met een voorstel te komen, doch gaarne de mening van de vergadering wil horen. De heer ter Beek stelt een verhoging van f 0,25 voor. De heer Delsink vraagt of het niet mogelijk is een kleine verloting te organiseren. De heer de Jong denkt de inkomsten te vermeerderen door het geven van simultaanwedstrijden tegen een bekende speler.

Nadat nog enige leden hierover hun mening gezegd hadden, beantwoordt de voorzitter de vragen. Hij zegt dat een verloting voor de schaakclub de mensen niets zegt. Het is geen voetbalvereniging, die het publiek aanspreekt. Bovendien worden de mensen beu van de vele verlotingen. Ook voor simultaanwedstrijden voelt de voorzitter persoonlijk niet zo veel. Hij acht de mogelijkheid gering dat er veel publiek komt. Met een geringe verhoging van f 0,25 zou de spreker wel mee kunnen instemmen. Na enig heen en weer gepraat wordt besloten de contributie met f 0,25 te verhogen ingaande 1 feb. '57.


Terugloop van de kas valt wel mee, er is immers f 100,- op de bank gezet.
Maar waarom werd twee keer het 4e kwartaal aan Huisman betaald?


Op voorstel van de kascommissie de heren ter Beek en Nagtegaal wordt de penningmeester voor zijn beheer gedechargeerd.

Aan de beurt van aftreden is de secretaris. Met algemene stemmen herkozen.

De wintercompetitie verloopt goed. In de zomercompetitie zal een enkele ronde gespeeld worden. Ook de junioren worden hierbij ingeschakeld.

De heer ter Beek brengt naar voren dat er geen schaakklokken genoeg zijn. De voorzitter zegt dat er twee stuk zijn.

De heer de Jong oppert het idee om het demonstratiebord te gebruiken.

De heren Delsing en Boog nemen op zich openingen te bespreken gedurende een half uur.

Hierna sluiting. Aanwezig waren 11 leden en 2 juniorenleden.


B.H. Velders
Dijkhuis, secr.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 november 2011.