Notulen van de vergadering van de Twellose Schaakclub op
5 juni 1958, des avonds 8.15 uur
in café de Kroon.

De voorzitter de heer Velders heet de aanwezigen welkom en zegt, dat deze vergadering, die reglementair in Januari febr. moet worden gehouden, door verschillende omstandigheden, enkele malen is uitgesteld.

De secretaris leest de notulen van de vergadering van 14 febr. 1957 voor. Onder dankzegging van de secretaris worden deze onveranderd vastgesteld.

Meteen krijgt de secretaris weer het woord om het jaarverslag over het jaar 1957 voor te lezen. Dit verslag wordt, onder dank, door de vergadering aanvaard.

Hierna brengt de penningmeester verslag uit over het financiele gedeelte van de schaakclub. Uit dit verslag komt naar voren, dat het niet allemaal rozegeur en maneschijn is, doch dank zij een saldo bij de spaarbank kunnen we nog vooruit. Ook de penningmeester wordt dank gebracht voor zijn beheer.

De kascommissie, bestaande uit de heren De Haas en Ter Beek, deelt de vergadering mee dat de bescheiden van de penningmeester in orde werden gevonden. Aftredend in de kascommissie was de Heer ter Beek, voor wie de Heer H. Smit werd gekozen.

Aan de beurt van aftreden is de voorzitter, de heer Velders. Met algemene stemmen wordt besloten de heer Velders opnieuw te benoemen, die deze benoeming, onder dank voor het in hem gestelde vertrouwen, aanneemt.

Over het punt "bespreking samenstellen tiental" wordt nogal gepraat. Het was altijd zo dat het bestuur het tiental samenstelde. In vele verenigingen komt het echter voor, dat de wedstrijdleider hier "de man" is, die het tiental samenstelt. In het algemeen kon de vergadering hierin wel meegaan. Besloten werd de heer Dijkhuis hiermee te belasten. Doch aangezien deze ook secretaris, werd in verband hiermee de heer Boog ook belast met het secretariaat, zodat de club van nu af de functie secr.-penn. kent.


Een gedeelte van de notulen met aanvullingen.


Naast de gewone wintercompetitie, in groep A en B, zal begonnen worden met een competitie, met als inzet een door de vereniging ingestelde beker. Er zullen verschillende groepen gevormd worden, die onderling een competitie spelen. een deel daarvan zal overgaan naar een volgende ronde, enz. Uiteindelijk zal de bekerwinnaar bekend zijn. Deze beker moet drie maal achter elkaar of vijf keer in totaal door dezelfde persoon gewonnen worden om er definitief eigenaar over te worden. Het bestuur zal de plannen verder uitwerken. Opgemerkt wordt dat de normale wintercompetitie voorrang zal hebben bij deze bekercompetitie.

Verder wordt nog besloten twee schaakklokken aan te schaffen, aangezien enkele klokken niet meer gerepareerd kunnen worden. Dit zal een uitgaaf betekenen van plm f 60,- en om enigszins in de kosten bij te dragen werd besloten om door middel van een collecte-bus de leden in staat te stellen de vereniging financieel extra te steunen.

De voorzitter vraagt nog de leden, om na afloop van de gespeelde partijen het bord + stukken op te bergen in de daarvoor bestemde kast. Dit laat nogal eens te wensen over, zodat zij die het laatst weggaan, steeds het materiaal moeten opbergen.

Tenslotte wordt de Heer Vogel bereid gevonden om het Twellosch Schaaknieuws voor de pers te verzorgen.

De voorzitter dankt de leden voor de opkomst en sluit de vergadering.


BH Velders, voorz.

secr.Noot: opvallend is dat de naam van de secretaris, J.E. Dijkhuis, niet onder de notulen staat. Mogelijke reden kan zijn dat de nieuwe secretaris, S.A. Boog, te veel wijzigingen cq. aanvullingen heeft aangebracht waardoor Dijkhuis deze notulen niet meer zijn verslag vond!

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 28 november 2011.