Notulen van de vergadering van de Twellosche Schaakclub op
19 februari 1959.

Aanwezig zijn naast het drietallig bestuur nog 7 leden.

De voorzitter, de Heer Velders, opent de vergadering en tipt in vogelvlucht het belangrijkste van het jaar 1958 aan. Hij merkt op dat de vereniging een behoorlijk jaar heeft gehad.

Punt twee betrof de notulen, die onder dankzegging aan de sekretaris ongewijzigd werden goedgekeurd.

Punt drie was het jaarverslag van de sekretaris. Behoudens de naam Doetinghem II, dat veranderd moest worden in Winterswijk II, werd het verder door de vergadering aanvaard.

Interessant was het betoog van de wedstrijdleider, de Heer Dijkhuis, die het eerste verslag als wedstrijdleider maakte. Dit verslag vond gulle bijval en werd als zodanig goedgekeurd.

Punt vijf vermeldde het verslag van de kascommissie. De Heer de Haas had de bescheiden van de penningmeester prima in orde gevonden. De vergadering dechargeerde daarop de penningmeester.


Café De Kroon in de vijftiger jaren van de 20e eeuw.


Het jaarverslag van de penningmeester, als punt zes, was enigszins in mineur gesteld. Ondanks het geld, dat van de bank was opgenomen, bleek het kassaldo achteruit te zijn gelopen.

Het moeilijke punt 7 werd na de koffie besproken. Het ging hier over de penningmeester/sekretaris, die aftredend is en zich niet herkiesbaar stelde. De voorzitter liet aan de vergadering over met nieuwe kandidaten te komen, maar niemand bleek bereid, zelfs niet op persoonlijke aandrang van de voorzitter.

De voorzitter vroeg de Heer Boog om nog enige weken aan te blijven, waarna zijn funktie zal worden overgenomen desnoods door de voorzitter zelf. De penningmeester/secretaris werd in zeer sympathieke woorden dank gebracht voor het vele en nuttige werk, dat hij voor de vereniging deed.

Punt acht meldt het aftreden van de Heer A.G. de Haas uit de kaskommissie. De Heer A.T. Muller bleek bereid, op verzoek van de voorzitter, om de vakante funktie in te nemen.

Op punt 9 kwam het bestuur met de mededeling dat op 12 dec. 1960 de schaakklub 25 jaar bestaat. Om deze gelegenheid niet zonder meer voorbij te laten gaan werd besloten om ideeën te verzamelen voor de volgende vergadering. Het bleek al vast dat er een grote animo was voor een feestavond.

Punt tien is de rondvraag.
De Heer Vogel vraagt om inlichtingen over de Brummense Courant beker wedstrijden. Het bestuur kan die echter niet verstrekken.

De Heer Noortman doet een voorstel om één maand extra kontributie aan alle leden te vragen, zij het dan op vrijwillige basis. Met algemeen goed vinden werd dit aanvaard.

Het verzoek van de Heer v/d Hoogte, om de schaakavond te verplaatsen naar meer vóór in de week, vond geen goede ontvangst en werd afgewezen.

Eenzelfde lot onderging de wens van de heer Boog om de leden schriftelijk een oproep voor deelname aan Osbo wedstrijden, met tijd en plaats, te laten toekomen.

Bij de sluiting sprak de voorzitter nogmaals waarderende woorden tot de penningmeester/sekretaris en wekte de leden op het bord met stukken te nemen en dankte verder de leden voor hun komst, waarna de vergadering werd beëindigd.


Voorzitter, BH Velders
Pen/sekr., S.A. Boog


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 28 november 2011.