Notulen van de vergadering op
17 Maart 1960.

Aanwezig zijn 3 bestuursleden plus 6 leden.

Punt 1. De voorzitter de Heer Velders opent deze vergadering en heet de leden welkom toe, daarna geeft hij het woord aan de secretaris om de notulen voor te lezen. Deze worden onveranderd goedgekeurd.

Punt 3. Verslag secretaris. Ook deze werden goedgekeurd, daarna nam de voorzitter het woord over en wekte de leden nog eens op om trouw de clubavonden te bezoeken.

Punt 4. Verslag penningmeester. Deze kan een goed jaar vermelden. Daarop richtte de voorzitter zich tot den Heer Muller als kascommissie. Deze had de bescheiden in orde bevonden.

Dit verslag was minder goed. Hij vermeldde dat de laatste plaats was bereikt voor de Osbo-competitie, dat de bekerwedstrijd geen doorgang kan vinden en het afsluiten van de wintercompetitie. Daarna dankte de voorzitter de wedstrijdleider en secr./penningmeester voor hun werk.

Punt 6 was de Zomercompetitie die niet op de agenda vermeld was. Besloten werd om in één groep te spelen.

Punt 7. Bestuursverkiezing. Aftredend was de voorzitter, deze werd herkozen. De voorzitter dankte voor het vertrouwen wat in hem geschonken werd.

Punt 8. Bespreking jubileum. Dit was wel een groot probleem. De heer de Jong stelde voor om een avond te houden in belang van de vereniging met het spelen van leden tegen niet leden. Dit punt zou nog eens nader worden besproken. Enkele leden kwamen terug op een feestavond. De voorzitter merkte op dat hier een commissie voor moest worden opgesteld. Dit zijn de heren Wisboom, Muller, Ter Beek en Smit.

Punt 9 was de rondvraag. De heer v/d Hoogte vraagt of er eens wedstrijden kunnen gespeeld worden tegen andere clubs. Dit vond men een goed idee.

Punt 10 Sluiting. Voorzitter dankt de leden voor hun opkomst en sloot hierbij de vergadering.Noot: de notulen zijn niet ondertekend, in het handschrift wordt die van H. Smit herkend.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 14 december 2011.