Notulen van de Jaarvergadering
September 1962.

Aanwezig waren 3 bestuursleden, 10 leden.

1. De Voorzitter den Heer Velders opent de vergadering en verheugt zich over de goede opkomst.

2. Verslag Secr./Penning: deze werden zonder meer goedgekeurd.

3. Bestuursverkiezing. Aftredend was de secr./penningmeester, deze werd herkozen.

4. Benoeming kascommissie. Hiervoor werden de heren Muller en V de Woude benoemd.

5. Clubcompetitie. Aangenomen werd een dubbele competitie te spelen.

6. Aanschaf materiaal. Hier werd nogal over vergaderd om tot een overeenkomst te komen. Tenslotte vroeg de Voorzitter de leden om het bestuur het recht te geven voor de aankoop van borden en stukken. De leden gingen hiermee accoord.

7. Rondvraag. Was geen ambitie. Sloot de voorzitter de vergadering.Noot: deze notulen zijn niet ondertekend, in het handschrift wordt die van H. Smit herkend.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 14 december 2011.