Notulen 1965
Jaarvergadering op
dinsdag 28 Sept. 1965.

Aanwezig 8 leden plus 3 bestuursleden.

1. Opening. Voorzitter den heer Velders deze verheugde zich over de groote opkomst en heette allen Welkom op deze vergadering.

2. Verslag secr:penn. Deze werden onveranderd goed bevonden.

3. Verslag kascommissie. Dit zou op naderovereenkomen nog worden nagekeken. Dit zijn de heren Muller en van de Woude.

4. Bestuursverkiezing. Aftredend was de secretaris die zich niet herkiesbaar stelde. Bij nader overleg stelde hij zich weer herkiesbaar.

5. Wintercompetitie. Besloten werd een dubbele competitie te spelen. Daarvoor wordt de wisselbeker beschikbaar gesteld. Deze moet 3x of 5 maal in het totaal worden gewonnen voor het eigendom wordt.

6. Rondvraag. Hierin werd gevraagd naar het 30-jarig bestaan. Men dacht aan een simultaanwedstrijd. Daar zou nog over gesproken worden.

7. Sluiting. De Voorzitter dankt allen voor het bijwonen van deze vergadering.


Voorzitter

Secr:
H. Smit


Toch herkiesbaar!

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 14 december 2011.